ค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาตรี active

  • หลักสูตรการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาจาก
  • ที่อยู่ปัจจบุัน
  • อัพโหลดไฟล์เอกสาร
  • แจ้งชำระเงิน

สำหรับ ปริญญาตรี

การสมัคร พิพม์ใบสมัคร การชำระเงิน การส่งเอกสาร (สามารถส่งเอกสารผ่านระบบได้)และรอการติดต่อกลับ

สำหรับ ปริญญาตรี

คณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คุณสมบัติผู้มีสิทธ์สมัครเข้าศึกษา


ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสเทศ) ผู้พัฒนาระบบ
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

facebook