ขั้นตอนการสมัครเรียน ()


ค่าใช้จ่าย สำหรับระดับปริญญาตรี

ส่งสลิป แจ้งการชำระผ่านระบบ สมัครเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน


จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 137 คน


ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ สาขา สมัครวันที่ ภาพถ่าย
1
จีรวรรณ ประโพธิ์ศรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 2565
2
อลิษา ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2565
3
ปรียาวรินทร์ สุราฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2565
4
วีรวัชร สมหวัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 พ.ย. 2565
5
กฤษฎา บัวระพา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 พ.ย. 2565
6
กีรติ เหลาเจริญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 พ.ย. 2565
7
จิรายุ ตาหล้า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 พ.ย. 2565
8
พินิช อาจสี
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 พ.ย. 2565
9
บูชิตา เกิดขวัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 22 พ.ย. 2565
10
ญาณิศา ขุยขำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 พ.ย. 2565
11
ชัญญา รัตนเดชชัยศิริ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 พ.ย. 2565
12
พัชรวดี อ่างคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 พ.ย. 2565
13
พรพรรณ น้อยเกตุ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 พ.ย. 2565
14
กัญญาพัชร ปรีประสาท
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 พ.ย. 2565
15
วิรัตน์ดา เพ็ชรนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 พ.ย. 2565
16
นายทดสอบ65 นายทดสอบ65
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 17 พ.ย. 2565
17
จิรายุทธ เจริญภักดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 พ.ย. 2565
18
ภัทรนันท์ วิบยเสข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 16 พ.ย. 2565
19
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 16 พ.ย. 2565
20
นางสาวปวันรัตน์ สวัสดิ์รัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ย. 2565
21
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ย. 2565
22
ปรัญญา สมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 13 พ.ย. 2565
23
กุลชาติ ตรีภูมิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 พ.ย. 2565
24
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 พ.ย. 2565
25
นฤมล วิไลแก้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
26
ราชพิชญ์ เรียบร้อย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
27
กิตติวัฒน์ เป้ากลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
28
กฤษติญา วงเวียนครู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 พ.ย. 2565
29
ธินกร คุ้มกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 พ.ย. 2565
30
วรัญญา ถึงแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 11 พ.ย. 2565
31
สาธิตา คู่กระสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 10 พ.ย. 2565
32
พรรษชล ใบพั้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ย. 2565
33
อารีรัตน์ ซ้ายหนองขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 10 พ.ย. 2565
34
ณัฐธิดา โคตรจันดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 10 พ.ย. 2565
35
ตัสนิม โต๊ะเล๊าะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 9 พ.ย. 2565
36
สุรัมภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 7 พ.ย. 2565
37
อรุชา โกมลวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 พ.ย. 2565
User Image
38
เพ็ญนภา บาคะรมย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 พ.ย. 2565
39
นนทวัฒน์ ยุบลชิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 5 พ.ย. 2565
40
สุพรรษา มากเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 5 พ.ย. 2565
User Image
41
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 5 พ.ย. 2565
42
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 4 พ.ย. 2565
43
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 4 พ.ย. 2565
44
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 พ.ย. 2565
45
จิรโชติ สีใส
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 3 พ.ย. 2565
46
ธนศักดิ์ เมืองนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 พ.ย. 2565
47
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 พ.ย. 2565
48
ฟ้าสาง สวัสดิ์รักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 พ.ย. 2565
49
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 พ.ย. 2565
50
ดวงฤทัย วงศ์สุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 2 พ.ย. 2565
51
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 2 พ.ย. 2565
52
คธาวุท ศิริบัติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 พ.ย. 2565
53
ณัชชา อาพัดนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 พ.ย. 2565
54
บรรชิตา ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
55
สวัสดิ์ สิงห์ทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2565
56
นิภารัตน์ พรมอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
57
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
58
ศกุนตลา กุลแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
59
ธัญญ่า ดีพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ย. 2565
60
ศกุนตลา กุลแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
61
อัญชนา รักษาบุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2565
62
อาทิตยา แดงชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 1 พ.ย. 2565
63
วิภาวัส โชมขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 ต.ค. 2565
64
ศิรสิทธิ์ หล้ามะณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ต.ค. 2565
65
อรรชนา ศรีประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 31 ต.ค. 2565
66
นางสาวธนภรณ หาญสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2565
67
ศศิธร อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 28 ต.ค. 2565
68
ขนิษฐา หล้าดอนดู่
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ต.ค. 2565
69
ฟ้าสาง สวัสดิ์รักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 28 ต.ค. 2565
70
วรวัฒน์ มะลิลา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ต.ค. 2565
71
ฤทัยรัตน์ จันทะลุน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ต.ค. 2565
72
ฐิติมา หลวงศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 27 ต.ค. 2565
73
ณัฏฐธิดา ตันตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 27 ต.ค. 2565
74
สุชาติ จันทะลุน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ต.ค. 2565
75
นันทวรรณ ระวิโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 27 ต.ค. 2565
76
เพ็ญพิชญ์สุดา ถวิลไพร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 27 ต.ค. 2565
User Image
77
ดลฤทัย คำชา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 26 ต.ค. 2565
78
สนธยา ภาชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 ต.ค. 2565
79
ภัทรนันท์ วิบยเสข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 25 ต.ค. 2565
80
กมลลักษณ์ พิทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 25 ต.ค. 2565
81
ณัฐพร บุบภาที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 25 ต.ค. 2565
82
ชลธิชา วังคีรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2565
83
อธิตญา ไชยวาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ต.ค. 2565
84
ทวิต โม้ทองศรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 25 ต.ค. 2565
85
วริศราภรณ์ หล้าคํา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2565
86
สุภาวดี เเท่นรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 25 ต.ค. 2565
87
อินทิรา หันประภา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ต.ค. 2565
88
ณิชมน คุณสิงห์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ต.ค. 2565
89
ภัทรา ทองปัน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 24 ต.ค. 2565
90
ธิดารัตน์ ธุระกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 23 ต.ค. 2565
91
สุทธิพงษ์ สังสีทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 23 ต.ค. 2565
92
ศศิธร สีบ้านบาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 23 ต.ค. 2565
93
พัชรี รัตพลที
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ต.ค. 2565
94
พิมพ์ชนก ลิตขบ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ต.ค. 2565
95
วิชุดา คำตา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 22 ต.ค. 2565
96
อารียา อยู่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 22 ต.ค. 2565
97
ธนพัฒน์ สุรวงศ์วิวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 ต.ค. 2565
98
ปริศนา เหลาเป
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 21 ต.ค. 2565
99
ปิยะธิดา ชนะศึก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 21 ต.ค. 2565
100
พัชรวดี อ่างคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 20 ต.ค. 2565
101
ฝนพลอย พุทธกัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 20 ต.ค. 2565
102
ลำดวน ดอนอีสวน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 ต.ค. 2565
103
เมย์ เจนไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 19 ต.ค. 2565
104
ธิดารัตน์ คำสิงห์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 18 ต.ค. 2565
105
ปิติยา ชุมแวงวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 18 ต.ค. 2565
106
สุภาภรณ์ ละอองเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 17 ต.ค. 2565
107
มนทกานต์ มงคลกาย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 17 ต.ค. 2565
108
วรารัตน์ สุตนนท์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 17 ต.ค. 2565
109
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 16 ต.ค. 2565
110
นันทิชา นันทะนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 16 ต.ค. 2565
111
อดิเรก สีลาด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 16 ต.ค. 2565
112
ขวัญฤดี ทศพรไพบูรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 14 ต.ค. 2565
113
สุจิตรา ดาริวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 13 ต.ค. 2565
114
อธิติยา ปราบราบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 13 ต.ค. 2565
115
ศศิธร สุดมุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 13 ต.ค. 2565
116
อรรฆพร จ่ายนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 ต.ค. 2565
117
มุฑิตา ยุบลไมล์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 ต.ค. 2565
118
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 ต.ค. 2565
119
พันธิตรา ดวงกุณา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 12 ต.ค. 2565
120
สุภาวดี ศรีธร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 ต.ค. 2565
121
ปัณฑิตา วันทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 11 ต.ค. 2565
User Image
122
มนัสนันท์ ไชยวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 8 ต.ค. 2565
123
รมิตา จันทรโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 7 ต.ค. 2565
124
ชนิษฎา ไชยทะเศรษฐ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 7 ต.ค. 2565
125
กิตติมา แสนสุนนต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 6 ต.ค. 2565
126
ศุภากาญจน์ เพ็งจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 6 ต.ค. 2565
127
อัครพล ทวีสิทธิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 ต.ค. 2565
128
นายทดสอบ เพื่อพัฒนาระบบ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 6 ต.ค. 2565
129
อัญชลี ประสิทธิ์นอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 ต.ค. 2565
130
กรณ์พรหมฤทธิ์ ชูพันธ์ุวิเศษวงศ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 4 ต.ค. 2565
User Image
131
ธิณัฐชา แซงสีนวล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 ต.ค. 2565
132
เกตน์ศิริ หานุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ต.ค. 2565
133
เกตน์ศิริ หานุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 3 ต.ค. 2565
User Image
134
วิศรุต คงมังคละ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 3 ต.ค. 2565
135
ทรรศนีย์ ซิกว้าง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 2 ต.ค. 2565
136
จีรนันท์ ภาคพรหม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 ต.ค. 2565
137
นางสาวกัญญาณัฐ สารีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาการพยาบาล 30 ก.ย. 2565

ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสเทศ) ผู้พัฒนาระบบ
สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่

facebook