ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ
1
รวิปรียาพร จังกินา
26 ก.ย. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
2
สุนิสา สิทธิศาสตร์
26 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
3
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
26 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
4
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
24 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
5
จารุวรรณ บุตรศาสตร์
24 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
6
กัญญานัฐ หงษ์ทอง
23 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
7
จิรพงศ์ เพรงมา
22 ก.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
8
เขษมศักดิ แก้วมงคล
21 ก.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
9
อินทิรา นามมุงคุณ
19 ก.ย. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
10
กฤษฎา วิพายา
19 ก.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ