ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ
1
วารินี สุวรรณรงค์
1 เม.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
2
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
31 มี.ค. 2566
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
3
ธนาวัฒน์ สุสี
31 มี.ค. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
4
ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
5
ญาณี อามาตร
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
6
มนทะนี ทับบุญลือ
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
7
วชิราพรรณ ปาลจิณ
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
8
ศศิวิมล แสงคำ
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
9
นิตยา ดวงพรมยาว
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์
10
สุจิตรา ทำขุรู
31 มี.ค. 2566
คณะพยาบาลศาสตร์