ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ
1
รุ่งนภา ทนเถื่อน
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
2
จินตนา โฮชิน
30 พ.ย. 2566
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
3
วิชชากร ธรรมจักร์
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
4
ธนัชพร ภูมณี
30 พ.ย. 2566
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
5
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
30 พ.ย. 2566
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
6
ธนภรณ์ นาคเอี่ยม
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
7
กัญญารัตน์ พิมพ์หาร
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
8
พันพัสสา มีมาก
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
9
รุ่งนภา ทนเถื่อน
30 พ.ย. 2566
คณะบริหารธุรกิจ
10
ชลธิชา แก้วก่า
30 พ.ย. 2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู