ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ
1
ญานิกา จันเรืองศรี
14 เม.ย. 2567
คณะนิติศาสตร์
2
อลิษา ทาพา
13 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
3
ณัฐชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ
12 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
4
ชิษณุพงศ์ ประตังตโต
12 เม.ย. 2567
คณะบริหารธุรกิจ
5
สุกฤตา วะปะทัง
12 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
6
กฤษณา เทศารินทร์
11 เม.ย. 2567
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
7
ทัศนีย์ กิจเจริญพรวัฒนา
11 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
8
สุภัชชา ศรีวงษ์ตา
11 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
9
สิรินดา สมภักดี
11 เม.ย. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
10
ศุภวิชญ์ ทับบุรี
10 เม.ย. 2567
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์