ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ
1
สิรภพ มุงคุณคำชาว
19 ก.ค. 2567
คณะบริหารธุรกิจ
2
ปิยธิดา เคนเหมาะ
15 ก.ค. 2567
คณะบริหารธุรกิจ
3
ณภัทร รัตนเกษมชัย
15 ก.ค. 2567
คณะบริหารธุรกิจ
4
ชนิดา กองราช
12 ก.ค. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
5
นบชนก สังขสุข
9 ก.ค. 2567
คณะบริหารธุรกิจ
6
สุรเดช เม้าราศรี
9 ก.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
asdsad asd
7 ก.ค. 2567
คณะนิติศาสตร์
8
ธัญวิษา เกษสุภะ
5 ก.ค. 2567
คณะพยาบาลศาสตร์
9
สุมลรักษ์ มาระกะบุตร
1 ก.ค. 2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ศิรดาภรณ์ โพธิกุล
28 มิ.ย. 2567
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)