แบบฟอร์มรับสมัครเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

กรุณากรอกข้อมุลให้ครบถ้วน

  • กรอกข้อมูลสมัคร(*)
  • เพิ่มข้อมูลหลักสูตร (*)
  • จบการศึกษา
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • แจ้งชำระเงิน
กรอกข้อมูลเบื้องต้น ก่อนล็อกอินเข้าสู่ระบบ              

ข้อมูลผู้เข้าศึกษา   

  นาย/Mr.
  นางสาว/Miss
  นาง/Mrs.

 ชาย    Male
 หญิง  Female

ชื่อเข้าใช้ระบบ   นโยบายความเป็นส่วนตัว


ยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ ในการติดต่อ สมัครเรียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รวมถึง กฏระเบียบประกาศแนวทางการตีความ ความเห็นทางกฤหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ เป็นครั้งคราวภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ("พระราชบัญญัติฯ")