ขั้นตอนการสมัครเรียน ()

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน


ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ สาขา สมัครวันที่
1
สิรภพ มุงคุณคำชาว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 19 ก.ค. 2567
2
ปิยธิดา เคนเหมาะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 15 ก.ค. 2567
3
ณภัทร รัตนเกษมชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 15 ก.ค. 2567
4
ชนิดา กองราช
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.ค. 2567
5
นบชนก สังขสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 9 ก.ค. 2567
6
สุรเดช เม้าราศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 9 ก.ค. 2567
7
asdsad asd
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 ก.ค. 2567
8
ธัญวิษา เกษสุภะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ค. 2567
9
สุมลรักษ์ มาระกะบุตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 ก.ค. 2567
10
ศิรดาภรณ์ โพธิกุล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 28 มิ.ย. 2567
11
อภัสรา รักษาเคน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 25 มิ.ย. 2567
12
ไอริณ แหลมเขาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มิ.ย. 2567
13
111 11
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 มิ.ย. 2567
14
นภาพร จีกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มิ.ย. 2567
15
ภูษณิศา ฉวีนวล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มิ.ย. 2567
16
ราเมศว์ บัวบาล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 มิ.ย. 2567
17
ชัยวัฒน์ ทดสอบ สมัครผู้ช่วยพยบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2567
18
ณัฐสุดา มะนาวนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 6 มี.ค. 2567
19
กิตติภพ ปัญญารส
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 มี.ค. 2567
20
นายอภิศักดิ์ สีสัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2567
21
เบญญาภา บุญเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 มี.ค. 2567
22
ธัญญรัตน์ เจริหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2567
23
บัณฑิตา ประคองสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2567
24
อิทธิกร บัวขาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2567
25
ภัทรกร สิงห์เหิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 มี.ค. 2567
26
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 มี.ค. 2567
27
จิราวรรณ พาบุตดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 มี.ค. 2567
28
นที คำสมหมาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 มี.ค. 2567
29
ตรีตะวัน อามาตมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 มี.ค. 2567
30
ณัฐชยา มัครมย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มี.ค. 2567
31
พนิดา ประชาชน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 มี.ค. 2567
32
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 มี.ค. 2567
33
พรหมพร พรมสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มี.ค. 2567
34
น.ส.กุลวรี ย่องมะณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มี.ค. 2567
35
กฤติมา สุดงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
36
ธีรเดช ภูษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 2 มี.ค. 2567
37
ธัญญลักษณ์ แย้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
38
ปภัสสร พวงพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
39
ศุจีภรณ์ ยมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
40
ธิติมา ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
41
นางสาวกิติยาพร พรหมสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
42
สิริมา พานแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
43
อัตชญา แก้วกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
44
ธนากร ธรรมลุน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 มี.ค. 2567
45
Peerada Yaikaew
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
46
พลอยพรรณ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
47
พลอยพรรณ แก่นวงษ์ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
48
พลอยพรรณ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
49
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
50
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
51
ปรัชญ์ อรรถวิภานนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 ก.พ. 2567
52
เสาวลักษณ์ ญาณเสถียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.พ. 2567
53
ณัฐิกา สมอหมอบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
54
ศรัณยู อุ่นโคตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
55
มนตรี ศรีอุทธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
56
วรรณภา เหลาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
57
เจษฎา ศรีลาศักดิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 29 ก.พ. 2567
58
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.พ. 2567
59
จีรวรรณ จันทมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
60
ศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 29 ก.พ. 2567
61
สมฤดี ดอนหัวล่อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
62
อัครพงศ์ พรมจรรย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 ก.พ. 2567
63
กมลลักษณ์ ประทุมสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.พ. 2567
64
สหฑัฎษ์ สุดทีป
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
65
ภานุวัฒน์ นามทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
66
ธนวัฒน์ สิทธิจันทร์เสน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
67
พิมลพร ลบบำรุุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
68
รัชกร อินทริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.พ. 2567
69
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
70
พรนภัส วรรณชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 28 ก.พ. 2567
71
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
72
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
73
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
74
ผกามาศ โคกตระคุ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
75
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
76
ชาติบัณฑิต จ้องสละ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
77
วัลวิภา อ่อนราษฎร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
78
ณัฐพล เพียรไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
79
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
80
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
81
รัฐภูมิ โพธิสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
82
สุวิมล อินทรประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
83
ธีรัตม์ แสงปราบภัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
84
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
85
อรวรรณ พันละทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
86
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
87
ชาติบัณฑิต จ้องสละ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
88
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 27 ก.พ. 2567
89
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 27 ก.พ. 2567
90
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
91
บัวรดา ขวาขุน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
92
ปภัสสร พวงพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.พ. 2567
93
อนิสรา หมื่นกันยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.พ. 2567
94
นิธิกร ไตรยขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
95
ทิฆัมพร บุญอรัญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2567
96
ภาณุพัฒน์ หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
97
สิรวิชญ์ ยุพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
98
ลีลนันต์ พรหมชัยนันท์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 27 ก.พ. 2567
99
โชติธนพัฒน์ สุขไพบูลย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ก.พ. 2567
100
พิชญะ นนท์มุติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2567
101
กนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 ก.พ. 2567
102
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
103
จีรวรรณ จันทมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2567
104
อนิสรา หมื่นกันยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ก.พ. 2567
105
พนมกร ศิริแวว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ก.พ. 2567
106
ภูริภัทร ศรีเมืองช่าง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ก.พ. 2567
107
ปณิตา หงษ์เหิร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 25 ก.พ. 2567
108
ธาราทิพย์ สุดงาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
109
ชมพูนุท สังขทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
110
วราวุธ ประวันโต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
111
เกศินี ประวันโต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
112
สุภาวดี มูลโพธิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
113
ชัชชม สุจริตโศภิต
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
114
กชกร ชุมพล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 24 ก.พ. 2567
115
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 24 ก.พ. 2567
116
อรันตชา เหบ่าสีนาท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
117
อัมรินทร์ สุวรรณขาวดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 23 ก.พ. 2567
118
คุณากร ซารัมย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ก.พ. 2567
119
ญาดา ผานิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 ก.พ. 2567
120
ธัญญารัตน์ คำพะแย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ก.พ. 2567
121
วิลาสินี สีละพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
122
ศุภกิจ เทียมปรุใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 ก.พ. 2567
123
สิรภัทร อุตอามาตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ก.พ. 2567
124
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 ก.พ. 2567
125
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
126
ปฐมพร นินหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
127
น้ำทิพย์ สิงโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
128
กชกร ชำนาญพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
129
กนกวรรณ คำลือไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
130
มณีนุข เทพตาแสง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
131
ธีรวัฒน์ พิรักษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
132
วิชุดา มะโฮงคำ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
133
เยาวดี พิมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
134
นางสาวสายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
135
น้ำทิพย์ สิงโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
136
พัชชรี บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
137
พัชรีพร ปุรายะโก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
138
ทิพย์ศิรินทร์ จารนาเพียง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ก.พ. 2567
139
อธิบดี มาตย์นอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 21 ก.พ. 2567
140
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
141
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
142
เอมฤดี ชาลีสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
143
ภาพิมล ปิดตาทานัง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ก.พ. 2567
144
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
145
เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
146
เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
147
ชวัลกร พระสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
148
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
149
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
150
นายชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
151
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
152
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
153
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
154
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
155
กฤติมา สุดงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
156
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 ก.พ. 2567
157
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
158
ดุจดาว อุ่นคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
159
วรัทยา นาวัลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
160
ธัญญรัตน์ วงค์แสนสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
161
ณัฐวดี ช้างทองเเดง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ก.พ. 2567
162
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
163
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
164
ยุวดี หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
165
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
166
ยุวดี หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
167
มนตรี ศรีอุทธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 ก.พ. 2567
168
ปานชีวา สิงห์ลอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
169
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
170
กนกวรรณ คำลือไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
171
สุภาวดี บรรยง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 ก.พ. 2567
172
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
173
รัชชานนท ดีเลิศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 ก.พ. 2567
174
ปรียานุช โล่ห์อภิรักษ์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
175
กัญจน์อชิรญา สายสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ก.พ. 2567
176
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
177
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ก.พ. 2567
178
ณรินธร ชัยคำดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ก.พ. 2567
179
พรนภัส วรรณชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 18 ก.พ. 2567
180
สาธิดา บรรจงศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ก.พ. 2567
181
ภาคิน ภัทราภิรักษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.พ. 2567
182
อภิวัฒน์ อินทรแถลง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.พ. 2567
183
วรกานต์ คำนาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ก.พ. 2567
184
ฐิติชญาน์ บุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2567
185
ธัญพิมล สวัสดิ์ทา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 18 ก.พ. 2567
186
เอกพันธุ์ โล้กูลประกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 18 ก.พ. 2567
187
พรชิตา อุทพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2567
188
จุฬาลักษณ์ พนาพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2567
189
กฤษณา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2567
190
โภไคย ทอนทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 17 ก.พ. 2567
191
จิราวรรณ ศรีนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ก.พ. 2567
192
พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 ก.พ. 2567
193
ณัฐวัฒน์ ทอดทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 ก.พ. 2567
194
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
195
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
196
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
197
ไพศาล บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 15 ก.พ. 2567
198
สุณิชา บุญทัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2567
199
อารยา จันทาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2567
200
อิสรพงศ์ แสนโคก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 15 ก.พ. 2567
201
อาทิตย์ พิมมี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 15 ก.พ. 2567
202
ธันย์ชนก ตาลสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ก.พ. 2567
203
นริศรา อัจกลับแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ก.พ. 2567
204
ธัญวรรณ สุขวิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
205
หนึ่งฤทัย กันหาบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
206
พิทักษ์ นพคุณ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
207
นายอนุชิต แก้วสิงห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ก.พ. 2567
208
ธนิตย์ เกลี้ยงช่วย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
209
อารียา จำปามี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
210
สุวิมล สนอุป
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ก.พ. 2567
211
อัจฉริญา เฉิดฉาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
212
ศศิกานต์ หาญสุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
213
สายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
214
ก้องภพ บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 13 ก.พ. 2567
215
ผกามาศ โคกตระคุ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 13 ก.พ. 2567
216
อิงกานต์ ประวรรณะ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 13 ก.พ. 2567
217
ชยาภรณ์ ภูมิเขต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
218
กัลยกร กองผาพา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 12 ก.พ. 2567
219
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
220
ศิริกาญจน์ ศรีทัพไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
221
อุทุมพร ไกรมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
222
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
223
ศิริพร ูบุญเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
224
ศิริพร บุญเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
225
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
226
ปานชีวา สิงห์ลอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
227
พิชญดา บุญทองแพง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ก.พ. 2567
228
สุรวิชญ์ ปฏิรูปา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ก.พ. 2567
229
ศิริลักษณ์ ภูนาสี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 12 ก.พ. 2567
230
ธีรภัทร์ สดมพฤกษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 12 ก.พ. 2567
231
นุชรี หนูพวก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
232
ชนกนันท์ เพ็ญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
233
สุนิสา ศรีโพน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
234
มนธิรา อุทกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
235
นาย พีรติ ศิริพุ่มภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
236
สิริญญา หนูแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2567
237
สุพัตรา ถาวงษ์กลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ก.พ. 2567
238
ศิโรรัตน์ ทัพมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2567
239
ชุติมา สนิทรัมย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 ก.พ. 2567
240
พัชรพร ศรีสว่ส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2567
241
ณัฐภัทร ศรีเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ก.พ. 2567
242
วราลักษณ์ สิงห์ทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2567
243
วราลักษณ์ สิงหทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2567
244
ธนวัฒน์ เกตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ก.พ. 2567
245
พัชรพล ดำรงกิจสถาพร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 9 ก.พ. 2567
246
อทิตยา มารัชขะ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
247
กมลลัทธ์ อธิสรทรัพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 9 ก.พ. 2567
248
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
249
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
250
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
251
วรกานต์ คงประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ก.พ. 2567
252
โชคชัย เบ้าเฮือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ก.พ. 2567
253
ภัทราภรณ์ อรจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.พ. 2567
254
โยธิกา สมใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 ก.พ. 2567
255
ศุภานันท์ ศรีโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
256
ชรินทร์รัตน์ สุวรรณโข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ก.พ. 2567
257
พีรชา แสนสุริวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
258
ศศิธร โฆษณา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
259
ศรัญญู ชินดร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 7 ก.พ. 2567
260
พัชรีพร ปุรายะโก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
261
จิรวัฒน์ ธงภักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ก.พ. 2567
262
ณัฎฐ์กฤตา บุรีมาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
263
พัชรพร ยิ้มจอหอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
264
กฤษติญา วงเวียนครู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
265
แคทลียา สามิบัติ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 7 ก.พ. 2567
266
บุษกร แสนราชบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 ก.พ. 2567
267
กัลยรัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
268
นารีนาฎ บัวจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ก.พ. 2567
269
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
270
ธัญวรรณ สุขวิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2567
271
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
272
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
273
นันทนา หาที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2567
274
กัลยรัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
275
กัณติฌา วิบูลย์กุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 6 ก.พ. 2567
276
ปาริฉัตร เสวะนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
277
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
278
ลลิตา พงษ์ชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ก.พ. 2567
279
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
280
นันทยา สุขเกษม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 ก.พ. 2567
281
ธนวัฒน์ เกตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ก.พ. 2567
282
พรรณภา โยวะผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
283
สุจิรา ศรีพาย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ก.พ. 2567
284
ธีรกาญจน์ โพธิสาร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
285
สิลิลทิพย์ ไชยยนต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
286
ศิรินภา บัวพัฒน์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 ก.พ. 2567
287
นิติกานต์ ชัยลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
288
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
289
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
290
ชลลดา เหมือนทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 5 ก.พ. 2567
291
นาวสาวพิชชากร พินิจพนากุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
292
ตรีตะวัน อามาตมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
293
สุพิชญา ไชยสอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ก.พ. 2567
294
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
295
ไอยวรรณ วิเชียรซอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
296
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
297
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
298
ไวยกู แก้วสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ก.พ. 2567
299
ประกายเนตร ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
300
มลิวรรณ ไชยรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
301
ธัญพร ทอดทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
302
นาย วิเชียร พิเคราะห์การ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ก.พ. 2567
303
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
304
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
305
ฤทัยรัตน์ อุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
306
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
307
นายรณกร บวรพิกานน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
308
วนิดา ภูโคก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
309
ปรีชา มหาวรรณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 ก.พ. 2567
310
นิติมา แสงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
311
มาลัย วงศ์ชาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 ก.พ. 2567
312
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
313
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
314
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
315
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
316
ปาลิตา ขันธ์พัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
317
วิสสุตา กล้าหาญ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
318
ธรณิศร กาอุบมุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
319
ภาณุพงศ์ คำอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
320
ปาริยภัทร ไชยรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
321
นิชาภา มาสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
322
ศศิกานต์ หาญสุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
323
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
324
ศันสนีย์ นาคปล้อง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
325
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
326
มาโนช ชาแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
327
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
328
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
329
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
330
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
331
ปาริชาติ ทะเสนฮด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
332
สาวิตรี จันโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
333
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
334
วราลักษณ์ ลือกำลัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
335
สุพรรณี ศรีนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.พ. 2567
336
เจษฎา น้อยเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
337
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
338
นภัสสร สีดาว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
339
ชลธิชา จันตะนาเขต
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ก.พ. 2567
340
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
341
ธนิตา เงางาม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
342
กุลธิดา สถิตยชน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
343
ปกรณ์ คำโพธิ์เวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
344
ชลธิชา พลพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
345
กัลยารัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
346
มึกำแพง -
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
347
ชลธิชา แสนนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
348
วิลาสินี พรหนุน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
349
กันติชา พุดบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
350
ณัฐชนัน อารีญาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
351
โยทะกา บุตวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
352
ปณัฐดา คงเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
353
ศศิวิมล บัวจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
354
ศศิวิมล บัวจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
355
เกรียงไกร จินะใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
356
ฐิติกานต์ กายแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
357
ทานตะวัน โนนราช
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
358
จุฑาทิพย์ อินภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
359
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
360
อรไพลิน มาหินกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
361
ปรีญาอร เชิดโกทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
362
สุชะตา นาชัยเริ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
363
อัญชลี เชื้อโพนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
364
ชุติมา อินทรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
365
มึกำแพง -
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
366
สุภาพร เงื่อนไข่น้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
367
นางสาว ปรางทิพย์ คำชัยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
368
นางสาว กุลนันทน์ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
369
ปณัฐดา คงเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
370
จารุภา กองเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
371
ณิชา คำธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
372
จุฑาทิพย์ อินภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 31 ม.ค. 2567
373
ศสิกานต์ พุงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
374
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
375
วรวุฒิ พงษ์เกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
376
อรอุมา จุรุทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
377
ศสิกานต์ พุงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
378
ภัทรธิดา คตชัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
379
อัญชลี เชื้อโพนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
380
กรพินธุ์ วงษ์คณานุรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
381
ปาลิดา ตะติฉิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
382
กิตติชัย จำปางาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ม.ค. 2567
383
พงศกร ทิวกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ม.ค. 2567
384
พัชนีญา ตาปราบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
385
ไชยารัตน์ รุจิเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 30 ม.ค. 2567
386
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
387
รุ่งนภา ลักษร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
388
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
389
สิริยากร วรสุทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
390
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
391
มาโนช ชาแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
392
ปานิตา ชูชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
393
พรรณพัชร ชมภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
394
ศักดิ์ทิพย์ พรหมเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 ม.ค. 2567
395
กันติชา พุดบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
396
สุวัฒนา วิบูลย์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
397
ชรินรัตน์ ดีแป้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
398
จิรภิญญา ชัยสาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 ม.ค. 2567
399
ศิรสิทธิ์ คำจันดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ม.ค. 2567
400
ธนธรณ์ นวลเอี่ยมเอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 ม.ค. 2567
401
พรรณนิษา ปัญญาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ม.ค. 2567
402
ดวงฤทัย พรมมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
403
สุพิชญา วิชาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
404
จารุดา มลิวัย์ผุดผ่อง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 ม.ค. 2567
405
วิยดา พินิจลึก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
406
ประภาสิริ ขุนอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
407
สิทธินนท์ อุ่นสำโรง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
408
อรัญญา ไลน้ำอ้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
409
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
410
อภิญญา คนงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
411
แพรพลอย ปานเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 29 ม.ค. 2567
412
ณัฐวดี ชื่นกลิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
413
นฤมล การสร้าง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ม.ค. 2567
414
ฤทัยรัตน์ อุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2567
415
กมลชนก พุ่มชุ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
416
อัญอร สังสีโห
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2567
417
ธัญญลักษณ์ แย้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
418
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
419
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
420
ไปรยา บัวโฮง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2567
421
พันธ์วิรา กอรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 28 ม.ค. 2567
422
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ม.ค. 2567
423
นริศรา โสมัจฉา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 28 ม.ค. 2567
424
ศิราณี วันนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 27 ม.ค. 2567
425
ณิชกรานต์ บาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
426
อัจฉราภรณ์ พรมฉวี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
427
สุริวิภา ศรีสาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
428
placeholder="ชื่อจริง"
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ม.ค. 2567
429
ธัญวรัตน์ นาถาบำรุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
430
รัตนาวดี ทัศมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
431
รัตนาวดี ทัศมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
432
กมลชนก เรืองแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
433
ยุพารัตน์ รัตนวงศะวัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
434
ศุภนัฐ เจริญสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
435
จิราพร ไกรสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
436
ชุลีพร ต่อซอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
437
ณัฐกานต์ ลิลถคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
438
ปลื้มจิตร น้ำใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
439
พันธ์วิรา กอรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 ม.ค. 2567
440
พรชฎา เจ๊กสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
441
ดวงฤัย พรมมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
442
ณัฏฐนันท์ ธงภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
443
สุนิสา จันทร์เพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
444
วาริษา ยิ้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
445
เนตรทราย ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
446
นริษา ภูมะลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 26 ม.ค. 2567
447
ณัฐภรณ์ ประกอบผล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
448
ศุภวิชญ์ ภูดวงดาษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 26 ม.ค. 2567
449
สรุดี สงธิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 ม.ค. 2567
450
บัณฑิตา ตระกูลฤกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
451
กชมน กันทะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
452
ภานุวิทย์ ทุมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
453
สุชาวดี ศรีทิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
454
รินดา กองอาษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 26 ม.ค. 2567
455
รินดา กองอาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 26 ม.ค. 2567
456
ชนิสรา วงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
457
อริสรา ไกรสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2567
458
จิตรภาณุ บุดดาซุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
459
อริสรา ไกรสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2567
460
อลิสรา กำสมุทร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
461
ปณิตา ชูเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
462
ปาลิกา ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
463
ปาลินี ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
464
ฟาริดา ณรงค์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
465
ชนกันต์ แก่นหมั่น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 25 ม.ค. 2567
466
ทัศนีย์ สมศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ม.ค. 2567
467
กนกวรรณ ปารี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 25 ม.ค. 2567
468
มนต์พิชา พวงเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
469
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
470
รุ่งนภา รจนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2567
471
ปวิชญาดา กุลใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
472
มัชฌิมา มะลัยแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
473
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
474
ญาวิศา ดิษฐ์จาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
475
ญาวิศา ดิษฐ์จาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
476
วรางคณา พลไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 ม.ค. 2567
477
เกวลิน น้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
478
สัตตกมล วิเศษกมล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 24 ม.ค. 2567
479
ปิยดา กิ่งแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
480
นางสาวสายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
481
กนกวรรณ บุญเต็ม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 24 ม.ค. 2567
482
ปรเมศท์ เพียหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
483
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
484
ธิดารัตน์ ผุยคำภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
485
อรทัย อินทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
486
พิลาสลักษณ์ สิมผิว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
487
อรทัย อินทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
488
ขวัญจิรา โคตรท้าว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
489
สุภัทสร ศรีแก้วตุง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ม.ค. 2567
490
วีนัส สิงห์กลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ม.ค. 2567
491
ชุติมณฑน์ อุ่นน้ำเที่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
492
สุภา​รัตน์​ ถุง​ออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 22 ม.ค. 2567
493
บัณฑิตา ภูคำวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2567
494
ณัฐภัทร ศรีเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ม.ค. 2567
495
พันทิภา ภารสำราญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
496
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
497
เมทินี เชิดสูงเนิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 22 ม.ค. 2567
498
นายอุดมศักดิ์ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ม.ค. 2567
499
สุกัญญา วรบุตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ม.ค. 2567
500
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
501
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
502
อโณทัย จงปัตนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
503
หทัยชนก ภูคงน้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ม.ค. 2567
504
สุภา​รัตน์​ ถุงออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ม.ค. 2567
505
ศิริราช สิงพิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2567
506
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 21 ม.ค. 2567
507
สิริยากร แก้วพลน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 ม.ค. 2567
508
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 20 ม.ค. 2567
509
ปทิตตา ผลานิสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2567
510
สิริยุพน แก้วโพธิ์น้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2567
511
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2567
512
สดายุ แก้วคำหอม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ม.ค. 2567
513
อาริยา อินต๊ะมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
514
หฤทัย ดีจันทร์จ้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
515
พรรณนิษา ปัญญาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
516
ณัฐฐิดา ป้าครอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
517
วิชิตา คิดเริง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
518
จริญญาภรณ์ จิณะตา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
519
นิภาวรรณ เนาวรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
520
นัฐธิดา วิชาเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
521
ณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
522
พุทธิชา เติมทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
523
วัลภา ทวีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
524
เจตสุภา พันธะไหล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
525
สุจิรา ศรีมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
526
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ม.ค. 2567
527
นันทนา แก้วดวงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
528
นัฐธิดา วิชาเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2567
529
สุรดา ทุรารัมย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ม.ค. 2567
530
จิราวรรณ ป้องจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 ม.ค. 2567
531
เกตน์สิริ สิงห์ขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
532
สุกัญญากรณ์ ละดาดาษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
533
สาวิตรี จันโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2567
534
วรรณภา แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 ม.ค. 2567
535
หฤทัย ดีจันทร์จ้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
536
ปณิตา อดใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
537
อรณิชา อ้อมนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
538
วันวิสา รัตนสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
539
พงศธร พันโนลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 17 ม.ค. 2567
540
วันวิสา รัตนสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2567
541
วรรณภา แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 ม.ค. 2567
542
สหรัฐ น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 ม.ค. 2567
543
เกษรา ศรีจันทร์บุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 ม.ค. 2567
544
ภาพิมล ปิดตาทานัง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ม.ค. 2567
545
กุลนันทน์ สันเสนาะ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2567
546
จักรกฤต อ้วนโอ๊ะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 17 ม.ค. 2567
547
รัตนา อินทร์ลุน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 ม.ค. 2567
548
ชาติตระกาล บุสำโรง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 16 ม.ค. 2567
549
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
550
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
551
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
552
ปานรพี ศรีสุปัท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
553
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
554
นันทิวา แถวโสภา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 ม.ค. 2567
555
วรัทยา มหิงสารี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
556
ศิโรรัตน์ ชนะมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2567
557
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2567
558
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
559
ปาลิตา ขันธ์พัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
560
ศิรภัสสร จอมสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
561
ฐิญาณี ผ่องใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
562
ธนพงศ์ ฝักบัว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ม.ค. 2567
563
นฤเบศ ทับศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
564
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
565
พิชญา คำใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
566
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
567
กฤษฎา จันทะแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
568
อำพิกา เกื้อเกิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 14 ม.ค. 2567
569
ศุภณัฐ บุญโสม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 14 ม.ค. 2567
570
อารียา วิชัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
571
ปลายฝน โพธิ์ประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
572
อาริญา สีสมพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
573
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
574
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
575
พิชามญธุ์ แป้นสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
576
วรัทยา นาวัลย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
577
กนกวรรณ ขอดเมชัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 ม.ค. 2567
578
พฤหัสบดี ประโสกัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2567
579
สุชานันท์ ปราสาทศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2567
580
พัชรพร นาสมพืช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ม.ค. 2567
581
นนทชัย เวียงนนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 ม.ค. 2567
582
สุวัฒนา วิบูลย์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2567
583
ณัชชา สาเเก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 12 ม.ค. 2567
584
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 11 ม.ค. 2567
585
สุพิชญา ไชยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
586
ธีรวัฒน์ ทอวอาจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ม.ค. 2567
587
ปนัดดา โสธิสัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
588
เชิดศักดิ์ ทองหล่อ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2567
589
กนกพร สิมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
590
อาภัสรา ขอดวงกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ม.ค. 2567
591
เกวรินทร์ เยี่ยนทรง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ม.ค. 2567
592
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
593
A B
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
594
วสวัตติ์ ทองมีค่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ม.ค. 2567
595
พรประภา โคตรหานาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2567
596
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
597
ธรณ์ธันย์ เพิ่มทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
598
แคทลียา จุลมา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 ม.ค. 2567
599
อรจิรา กุลพันธ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ม.ค. 2567
600
จิดาภา ประภาวะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
601
สิรประภา ฟองรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ม.ค. 2567
602
ดวงกมล เทพชา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
603
สุเมตรา ปานโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
604
พัชราพร ศรีจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ม.ค. 2567
605
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
606
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
607
ปณิตา สิทธิโห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
608
ธันย์ชนก จังพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
609
เนตรทราย ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
610
อาภาศิริ ไชยคำภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
611
ธนายุทธ ศรีพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ม.ค. 2567
612
มุทิตา จันทร์ประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 9 ม.ค. 2567
613
มุทิตา จันทร์ประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 9 ม.ค. 2567
614
วราภรณ์ บุญไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
615
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
616
นิชาภา มาสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2567
617
สุดารัตน์ คิดอ่าน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ม.ค. 2567
618
จีราวรรณ พงษ์เพียจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ม.ค. 2567
619
ลินลักษณ์ จันปาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
620
ทิพย์สุดา สำเริง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
621
พีรพัฒน์ พันธ์สมศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2567
622
กุลนันทน์ สันเสนาะ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2567
623
กัมพล นาเพีย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ม.ค. 2567
624
ทัตติยา บุตรดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
625
ปณิตา สิทธิโห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
626
สุภา​รัตน์​ ถุงออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 8 ม.ค. 2567
627
จิรัชญา รื่นรส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
628
จิราพร คนซื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
629
กมลรัตน์ ชุมจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ม.ค. 2567
630
จันทร์จิฬา นาสะอ้าน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
631
ปวันรัตน์ สีงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
632
ดั่งดวงหฤทัย น้อยตาแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ม.ค. 2567
633
สิรประภา ฟองรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2567
634
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
635
สวัสดิ์ สิงห์ทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 8 ม.ค. 2567
636
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
637
วงศ์นภัทร ผาบสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
638
กิติยาพร พรหมสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
639
ณริสสา คำวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
640
อภิชญา เป๊ะชาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
641
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
642
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
643
ศิริวัฒน์ บรรยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
644
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
645
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
646
กาญจน์กนก พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
647
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
648
ธัญญาลักษ์ แก้วใสย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
649
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2567
650
ธัญจิรา ชุ่มอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
651
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
652
ธิติพล พรมที พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
653
วีรสุดา เทพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
654
ณัฐณิชา พรมอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2567
655
วัลภา ทวีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
656
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
657
จิระนันท์ รัตนแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
658
รัฐรินธร ทอดชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
659
เกณิกา มัคคะน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
660
สมบัติ กิริยางาม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 ม.ค. 2567
661
สุขกมล วงศ์แสนสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
662
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2567
663
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ม.ค. 2567
664
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2567
665
ลดาวัลย์ มาอุดม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ม.ค. 2567
666
เบญญาภา โสหะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ม.ค. 2567
667
วรวัฒน์ ชัยลอย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 ม.ค. 2567
668
นางสาวรัตนพร เพ็งเดือน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
669
กฤติญา บุญประคอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
670
มนฤดี มานะมาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
671
วรกาญจน์ สิงห์บุญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 ม.ค. 2567
672
ปัณฑิตา ภูปรื้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
673
วรกาญจน์ สิงห์บุญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 ม.ค. 2567
674
ฐิติมาพร ศรีพันดร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
675
กุลนันทน์ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ม.ค. 2567
676
ปาลิกา ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
677
ฐิติมาพร ศรีพันดร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ม.ค. 2567
678
ปาลินี ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
679
พรประพรรณ กุลนิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
680
ธนิยา เหล่าชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
681
อภิชญา เป๊ะชาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
682
อรรถพงษ์ ภูบุญอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ม.ค. 2567
683
พิมพ์ชนก สร้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
684
วริศรา สาริสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
685
ชาญชัย คำมุงคุณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ม.ค. 2567
686
มัณฑิตา แสงลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
687
หทัยกาญจน์ หมวดดารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
688
จักรกฤต อ้วนโอ๊ะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 3 ม.ค. 2567
689
ทรงอัปสร นามวงค์ษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
690
ศิริวรรณวิษา ชนะสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 ม.ค. 2567
691
ชญาดา นาทันรีบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
692
กชนันท์ ทองรินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
693
ชญาดา นาทันรีบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
694
ณัฐภรณ์ จ้ำดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 3 ม.ค. 2567
695
ประภาศิริ มาตย์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
696
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ม.ค. 2567
697
นิตย์รดี แสงฮาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
698
นวรัตน์ สุนอุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
699
กนกพร เสนาเสถียร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ม.ค. 2567
700
ชุติกาญจน์ ปริสุเก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
701
ภิญญาพัชญ์ สุภัทโรบล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ม.ค. 2567
702
ประการณ์ ผลศิริ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ม.ค. 2567
703
ภัทรนันทร์ กาสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2566
704
พิชญาดา คำสีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2566
705
เทียมเทพ เต็งประวัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 ธ.ค. 2566
706
สุภาวดี แก่นจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 ธ.ค. 2566
707
กรวรรรณ บานศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 ธ.ค. 2566
708
ธนภรณ์ ขันตี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ธ.ค. 2566
709
มณฑิตา อุตรนคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ธ.ค. 2566
710
เกวลี รังศรีแก้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 ธ.ค. 2566
711
มลธิชา มูลตรีศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2566
712
ศิริพร ศรีแดน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 27 ธ.ค. 2566
713
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2566
714
อาทิตย์ เหล็กเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ธ.ค. 2566
715
อัตชญา แก้วกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566
716
ปุญญิศา แสนโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566
717
ชนิภรณ์ เมฆช้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 26 ธ.ค. 2566
718
กนกอร สินชัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 25 ธ.ค. 2566
719
นันท์ลินี สิมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2566
720
กนกนาถ คุณล้าน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ธ.ค. 2566
721
เจษฎา ทองสุข ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ธ.ค. 2566
722
ปฏิพล ราชพิลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ธ.ค. 2566
723
วันวิสา รัตนพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ธ.ค. 2566
724
อัษฎาวุธ สินวรณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 24 ธ.ค. 2566
725
ชลธิชา บุกบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
726
เจษฎา ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 23 ธ.ค. 2566
727
รสิตา เสนาวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
728
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
729
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ธ.ค. 2566
730
ศุภัทรดิศ มัชฌิมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 23 ธ.ค. 2566
731
สุภาวดี แก่นจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ธ.ค. 2566
732
กนกพร อินทร์กอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
733
วรพิมพ์ ศรีบุญเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 22 ธ.ค. 2566
734
รภัทร มาพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ธ.ค. 2566
735
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
736
จีระรัตน์ อินทรแก้ว อินทรแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
737
ณัฐธิดา กานุสนธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
738
เบญญาภา โสหะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 22 ธ.ค. 2566
739
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
740
พรธีรา บุพโต
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 ธ.ค. 2566
741
อภิชัย พรมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
742
ศรัญญา ดอนวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 21 ธ.ค. 2566
743
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
744
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
745
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
746
นางสาวกัญญารัตน์ ยุพิน ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
747
ธีรภัทร แดงพรวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
748
ณัฐรดา สุธรรมป๋า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
749
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
750
กัญญรัตน์ สุโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
751
ธนภรณ์ ขันตี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
752
พรนภา ชูคันธ์หอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ธ.ค. 2566
753
พัชรพร นาสมพืช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ธ.ค. 2566
754
ชัชนันท์ ทองก้านเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ธ.ค. 2566
755
ทักษณา เทพพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ธ.ค. 2566
756
ปรเมศวร์ คำศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ธ.ค. 2566
757
จิราภรณ์ สมอหมอบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
758
พัชรินทร์ ไชยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
759
นิราภรณ์ สิงห์ชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ธ.ค. 2566
760
ภัทรมัย ปางค่า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
761
วชิราวุธ ลาวัล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ธ.ค. 2566
762
ศิริญทิพย์ ปะสาวะเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
763
น้ำทิพย์ สิทธิวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
764
นางสาวกิติยาภรณ์ มูลมณี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 ธ.ค. 2566
765
จิราภา พัฒนิบูลย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2566
766
ปวีณา หินราชา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ธ.ค. 2566
767
กัญญานัฐ พูลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
768
ศิริลักษณ์ แสนลือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2566
769
กมุทพร แก่นพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
770
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
771
นริศรา สอนสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ธ.ค. 2566
772
พลอยมณี กั้งกระโทก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
773
ปฏิภาณ สุวิหาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ธ.ค. 2566
774
อริสา ภูจอมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
775
สุพัตรา แทนเถื่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
776
นางสาวกิติยาภรณ์ มูลมณี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 ธ.ค. 2566
777
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
778
ปนัดดา โพธิศรีแ้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
779
มณฑกาญจน์ โทมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ธ.ค. 2566
780
เกวลิน น้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
781
นฤเบศ ทับศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
782
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
783
ธิญาณี สุโพธิฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
784
จีระรัตน์ อินทรแก้ว อินทรแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
785
ภทรกรณ์ พรมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
786
อโณทัย จงปัตนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
787
ธนัชนันทร์ สุขขวัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
788
เปรมฤดี ช่อบุญกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
789
สุทธิดา ผางจันดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
790
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
791
สุธิดา ชาญประไพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ธ.ค. 2566
792
กนกอร รักษ์รอด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
793
ธีรวัฒน์ อดใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
794
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
795
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
796
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
797
กิตติ วรรณพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 15 ธ.ค. 2566
798
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
799
นันทวัฒน์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
800
สิริกานดา จงกูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
801
ศิริวรรณวิษา ชนะวุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 15 ธ.ค. 2566
802
วราภรณ์ บุญไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
803
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
804
เปรมมิกา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
805
นาจชนก สมสะอาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
806
เพ็ญนภา พันสนิท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
807
อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
808
สุนิสา จันทร์เพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
809
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
810
ดั่งดวงหฤทัย น้อยตาแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 14 ธ.ค. 2566
811
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
812
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
813
สลิลทิพย์ ภูหงษ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
814
พัชรินทร์ ประกอบสำเนียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
815
สุภัทสร ศรีแก้วตุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 13 ธ.ค. 2566
816
อรวรรณ การสร้าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 13 ธ.ค. 2566
817
ศิริญทิพย์ ปะสาวะเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
818
อรนาฏ พงษ์ไพร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ธ.ค. 2566
819
วันวิสา รัตนพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
820
จักรภพ จันสงเปลือย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ธ.ค. 2566
821
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
822
ปรางทิพย์ บุญประเสริฐ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
823
กุลนิดา อุดหนองเลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
824
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
825
จารุเวศ แจ่มใส
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
826
โชติกา ทองเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
827
นัฐสิทธิ์ ฉ่ำไธสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
828
กชนันท์ ทองรินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
829
นายธรณินทร์ เทียมวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ธ.ค. 2566
830
ชนกนันต์ ทะวงษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ธ.ค. 2566
831
จักรพรรณ อ้นคง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ธ.ค. 2566
832
นางสาวสิริมา อิทธิพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ธ.ค. 2566
833
จักรพรรณ อ้นคง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ธ.ค. 2566
834
ขวัญจิรา บ้งงึ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
835
สุดารัตน์ วรรณรส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
836
วัชรี ชุมภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ธ.ค. 2566
837
พิมพ์ชนก ชมภูน้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 9 ธ.ค. 2566
838
จิรภัทร เพ็งสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ธ.ค. 2566
839
เกศรา โมพิมาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ธ.ค. 2566
840
อารียา เเจ้งไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
841
ไอรดา ภูหอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
842
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ธ.ค. 2566
843
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
844
ชยากร โคตรปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ธ.ค. 2566
845
หทัยกาญจน์ หมวดดารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566
846
สุรัตวดี สุอินทร์ สุอินทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
847
ณัฐฤทัย วงษ์คำจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
848
พรชฎา เจ๊กสี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ธ.ค. 2566
849
ธิดาวัลย์ หิรัญโท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 ธ.ค. 2566
850
นัทธมน แสนพรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
851
เพรียวตรา สายสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566
852
โชติกา ทองเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
853
กัตติกา ดีนาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
854
ศตวรรษ รัตนศิริพรหม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ธ.ค. 2566
855
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
856
สุภาวดี สีดำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
857
สุภารัตน์ ถุงออด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 6 ธ.ค. 2566
858
ลัทธวิตรา ยอดสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
859
นัทธมน แสนพรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
860
ศุภกรณ์ นามจริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 ธ.ค. 2566
861
ลดาวัลย์ มาอุดม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
862
วรวลัญช์ แสงสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2566
863
ปิยะวดี พงษ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
864
มารียา หมัดสะแล่หมัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
865
อนามิกา บุญมี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
866
ชลธิชา แก้วก่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
867
วริดา วงก่ำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
868
พีรชยา บุราชรินทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
869
ละอองดาว มังสีดา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
870
จารุกิตติ์ จรทะผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
871
ภาณุพงศ์ สีอ่อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
872
ชานนท์ ศรีจันทร์ปลิว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 5 ธ.ค. 2566
873
ดรุณี ละภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
874
ศุภอรรถ วิเศษสุด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
875
ปรเมศวร์ คำศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
876
พลอยทับทิม สุวรรไตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ธ.ค. 2566
877
ทิตยาพร แก้ววิใส
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
878
มณีรัตน์ นาดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
879
ศิโรรัตน์ ยุตะวัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
880
ศุภกรณ์ สนิทท้าว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
881
ทิพย์ประภา แก้วสา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
882
ปัณณวัฒน์ มหาหิงค์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
883
มณี ชมดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
884
ดรุณี ละภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
885
ฉัตรดนัย รัตนวงศ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
886
ชินภัทร ตอพล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
887
อภิสิทธิ์ แท่งเฝือ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
888
จิรายุ กิติศรีวรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
889
กมลรัตน์ ยิงรัมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
890
พีรพงศ์ วิศวรักษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
891
ทินภัทร ตาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
892
ธนาวุฒิ กลางสาทร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
893
ชลิตา จันทะรัง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
894
ธารดาร์ อภิทยานนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
895
สิทธิกร สุนทรประสิทธิ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
896
พูลสวัสดิ์ บุญตะนัย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ธ.ค. 2566
897
นายศิวกร เฉิดจำลอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
898
ประกาศิต หมื่นไธสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
899
ศิรประภา จิ๋วภูเขาลาด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
900
นิสารัตน์ ดวงจำปาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
901
กำไร คงเรียงศรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 ธ.ค. 2566
902
สมเจตต์ นาชัยสินธุ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
903
วริษา หวานเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
904
ปรีชา ภูเด่นผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
905
มาริษา รัตนทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
906
ระพีพัฒน์ หวานจิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
907
ฐิตาภรณ์ ศรีม่วง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ธ.ค. 2566
908
ปิยะวดี พงษ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
909
ปาริฉัตร ดีดวงพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
910
สุวิมล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
911
พัชรี ละอองทอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
912
สุวิมล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
913
ประภัสสร อาศัยป่า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
914
ศรัณย์ ศรีผิวจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
915
นภาพร จีกชาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ธ.ค. 2566
916
อริสา สกุลสิทธิวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 ธ.ค. 2566
917
ธนาดล บัวพัฒน?
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ธ.ค. 2566
918
ปุณณภา สรรประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ธ.ค. 2566
919
รวีวิชญ์ แก้วมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
920
ีฑิฆัมพร ลีลาศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
921
ปุญญิศา แสนโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
922
ธนาวุฒิ กลางสาทร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
923
ปิ่นไพลิน บรรเรืองทอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
924
ชานนท์ ดำสนิท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
925
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
926
พรชิตา เจริญเช้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
927
ภัคจิรา สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ธ.ค. 2566
928
มริสา ศรีสุวอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
929
ปรินทร คงแสนคำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
930
รพีภัทร ศิลปนนท์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ธ.ค. 2566
931
อรญา พรมมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
932
ประภาสิริ ชาวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
933
กนกพร สายสุวรรณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
934
ศุภวัฒน์ ปิดตานะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
935
จตุพัฒน์ อำภาพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
936
มนต์นภา นาทัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
937
นภัสสร จุลลาบุดดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
938
อนุสรา นวนประโคน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
939
ไกรวิชญ์ วังศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
940
ปฏิพล ราชพิลา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
941
วรัญญาภรณ์ โยธาประเสริฐ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
942
วิภาพรรณ พานศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
943
กิตติธัช รัตนบุรมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
944
รัตนา สุวรรณสิทธิ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
945
ชาญวิทย์ ราชตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
946
เพชรา ทองเงิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
947
ศิริรัตน์ จันทร์เพ็ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
948
วิภาดา วงวาล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
949
สุรีฉาย จันเขียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
950
กิ่งเพชร สีลารัตน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
951
มาติณาห์ อินทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
952
พิมพ์พิชชา รัตนบุตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
953
ดวงเดือน ภูทองเงิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
954
อิสระ มลาสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 พ.ย. 2566
955
ขนิษฐา เสาสมภพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 พ.ย. 2566
956
สุพัตรา ศรีอาจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
957
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
958
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
959
จินตนา โฮชิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
960
วิชชากร ธรรมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
961
ธนัชพร ภูมณี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
962
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2566
963
ธนภรณ์ นาคเอี่ยม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
964
กัญญารัตน์ พิมพ์หาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
965
พันพัสสา มีมาก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
966
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
967
ชลธิชา แก้วก่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
968
พนิตตา คำบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
969
ฐพัชร์ชารี โค้ววิลัยแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
970
ธรรมรักษ์ ฉลวยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
971
ชุติมา อินทรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 พ.ย. 2566
972
ชัยวัฒน์ วัลละภา899 วัลละภา899
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 พ.ย. 2566
973
ประภาศิริ มาตย์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ย. 2566
974
เจษฎา ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
975
วสิตา นามมุงคุณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
976
ปนัดดา นาดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2566
977
วิชชากร ธรรมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 พ.ย. 2566
978
กนกพร สายสุวรรณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
979
พรรณนิภา ทดสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
980
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2566
981
ชัยวัฒน์ วัลละภาtest ชัยวัฒน์ วัลละภาtest
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
982
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 พ.ย. 2566
983
สุนิตา สันติดงสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ย. 2566
984
มาลี เกษียรธารา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ย. 2566
985
นิพัช ศรีธาตุ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 พ.ย. 2566
986
ชานนท์ ศรีจันทร์ปลิว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 พ.ย. 2566
987
กนกพรรณ ป้องสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ย. 2566
988
พิชามญชุ์ กุนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ย. 2566
989
ชาญณรงค์ พรมชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 พ.ย. 2566
990
ฟาริดา โยไทยเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
991
กนกพรรณ ป้องสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
992
ธารีรัตน์ อาตขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
993
รัตติยา สมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
994
ภัทรกร วรรณสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 พ.ย. 2566
995
จันทกานต์ แดงชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
996
จันทกานต แดงชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
997
ธีรภัทร น้อยโนนทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 พ.ย. 2566
998
ปนัดดา ผะดาวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2566
999
ฟาริดา โยไทยเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 พ.ย. 2566
1000
ศศิวิมล เกิดศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2566
1001
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 พ.ย. 2566
1002
จักรภัทร ลาดโลศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 พ.ย. 2566
1003
สุนิตา แน่นอุดร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ย. 2566
1004
นัทธณภร รินไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ย. 2566
1005
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ย. 2566
1006
ศุถณัฐ สิทธิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 พ.ย. 2566
1007
วริศรา พรพันธ์วิสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 พ.ย. 2566
1008
พิชญาภา ประกอบแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ย. 2566
1009
พรพัชชา บึงม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ย. 2566
1010
สาวิตรี จำรัสไวย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 พ.ย. 2566
1011
นวพร อัคราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1012
เขมจิรา หมื่นชั่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1013
สุนิสา อนุศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 17 พ.ย. 2566
1014
รัศมินท์ แสงรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1015
กมลเนตร ราชาวงษ์ไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 พ.ย. 2566
1016
สุวิมล ปราบพาล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1017
กนกวรรณ จันทร์วิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 พ.ย. 2566
1018
ปานตะวัน คำอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1019
นายปิยวัฒน์ เเฝงกระโทก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 พ.ย. 2566
1020
นางสาวจันทราทิพย์ สิงหราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1021
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1022
มณฑิตา อุตรนคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1023
รัชาดาภรณ์ ณะวงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 16 พ.ย. 2566
1024
ณัฐวลัญช์ พิมภากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 พ.ย. 2566
1025
วิจิตรา บุษราคัม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1026
สุธาสินี ภักดีวุฒิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ย. 2566
1027
ทิพย์วรรณ แซ่ตัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1028
รุ่งอรุณรัตน์ ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1029
อรวี จันทภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1030
เรวดี หยังสู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 พ.ย. 2566
1031
ณัฐวิภาดา สุพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1032
อรดา โสรัตยาทร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1033
มณีวรรณ ลครพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1034
ณัฐภูมิ อุดทาโกสุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 พ.ย. 2566
1035
กิตติ วรรณพัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 12 พ.ย. 2566
1036
Porntipa Samdanjak
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ย. 2566
1037
ศศิยา เพียงสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ย. 2566
1038
อนันชัย โสวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 พ.ย. 2566
1039
พรทิพา สามด่านจาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ย. 2566
1040
อริสา สิทธิ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 พ.ย. 2566
1041
อังคณา ดีเสมอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 พ.ย. 2566
1042
โสภณ สีสังข์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 พ.ย. 2566
1043
โสภณ สีสังข์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 พ.ย. 2566
1044
นายชัชพิมุข กองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 พ.ย. 2566
1045
ภิญญาพัชญ์ สุภัทโรบล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 2566
1046
พัชราภรณ์ สายบัวลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1047
วรันธร ชมเพลิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 9 พ.ย. 2566
1048
อิทธิพล จันทรมณฑล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 9 พ.ย. 2566
1049
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 2566
1050
สิรภัทร อุตอามาตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1051
นาย สถาพร สุทธิประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1052
ขนิษฐา เสาสมภพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1053
กันติทัต แก้วโกมล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 พ.ย. 2566
1054
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ย. 2566
1055
เกวลิน พิภักดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 พ.ย. 2566
1056
ปฏิภาณ อึ้งสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 พ.ย. 2566
1057
จณิสตา บุตรกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ย. 2566
1058
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1059
ธนวัฒน์ ขวัญวงทิม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1060
พัชรศรี ศรีจันทร์ฮด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 พ.ย. 2566
1061
ชาญยุทธ วิชนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ย. 2566
1062
สิงห์แสง สิงห์แสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1063
วิศว นาวิก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1064
ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 พ.ย. 2566
1065
นางสาว พนิตนาฏ ฤทธิธำรงกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 พ.ย. 2566
1066
อภิสรา โพธิ์ทองพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 พ.ย. 2566
1067
พีรพัฒน์ หินทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 พ.ย. 2566
1068
บุญธิกา ผ่องอำพล
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 พ.ย. 2566
1069
เกษมณี ศรีสุขใส
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พ.ย. 2566
1070
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 พ.ย. 2566
1071
ภัคจิรา สุดชา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 พ.ย. 2566
1072
ศิริธร โคตทองใส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 พ.ย. 2566
1073
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2566
1074
ฐิดาพร ชัยเพชร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 พ.ย. 2566
1075
นิติศักดิ์ คำพุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1076
ฐิดาพร ชัยเพชร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 พ.ย. 2566
1077
อริสา อินทรสังข์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 พ.ย. 2566
1078
นิติศักดิ์ คำพุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1079
ศิริธร โคตทองใส โคตทองใส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1080
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1081
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1082
พีรธัช ปิ่นเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 พ.ย. 2566
1083
สิทธิพร หาญลำพัง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1084
นายณัฐนนท์ เสาระโส
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1085
ธนัชพงศ์ สิริไมตรีฉัตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 1 พ.ย. 2566
1086
นางนิภาภรณ์ แสงสุดตา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1087
เกสราภรณ์ ไกรอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1088
ศิริณญา ชัยมิ่ง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ย. 2566
1089
ภูริเดช สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 พ.ย. 2566
1090
ปารณีย์ โตคุ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1091
ณัฐพร จันทะบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1092
เบญจวรรณ ฝ่ายศูนย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 31 ต.ค. 2566
1093
ชฎาภรณ์ หมื่นมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ต.ค. 2566
1094
กาลัญญู แสงใสย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 31 ต.ค. 2566
1095
ยุทธศักดิ์ สืบมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ต.ค. 2566
1096
กฤษณะนันท์ พรจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ต.ค. 2566
1097
สิรินทรา พันพานิช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1098
อาภัสรา แสงณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2566
1099
กาญจน์กนก พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1100
ภัทรพร รัตนพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1101
นวภรณ์ เจริญศักดิ์ขจร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1102
วรเดช ชาโนนพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2566
1103
จุฑาทิพย์ แตงศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 27 ต.ค. 2566
1104
นายณัฐนันท์ นามสีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ต.ค. 2566
1105
ถิรถาวรีย์ สีนาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
1106
พวงผกา ร่มเย็น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ต.ค. 2566
1107
ช่อลัดดา ปุริโส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
1108
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ต.ค. 2566
1109
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1110
ปพิชญา เนาว์โนนทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1111
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ต.ค. 2566
1112
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1113
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1114
จีรดา ภิญโญสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ต.ค. 2566
1115
บุษกร แสนวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ต.ค. 2566
1116
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1117
ปลายฝน โพธิ์ประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1118
ธิติพล พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1119
ชุติภา ตู้เงิน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
1120
กรวิชญ์ พิศวงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ต.ค. 2566
1121
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
1122
ชิษณุพงศ์ สมศรีคาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ต.ค. 2566
1123
วิภาพร แซงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ต.ค. 2566
1124
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ต.ค. 2566
1125
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ต.ค. 2566
1126
ศดานันท์ บุญสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1127
ธิติพล พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1128
ปาริตา อุนานุยา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1129
จุฑาทิพย์ แก้ววันนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ต.ค. 2566
1130
ปราการ พุ่มพวง พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ต.ค. 2566
1131
โสภิดา ศรศักดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1132
โสภิดา ศรศักดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1133
นฤตา กันหาป้อง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ต.ค. 2566
1134
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ต.ค. 2566
1135
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 17 ต.ค. 2566
1136
ชรินทร์รัตน์ สุวรรณโข
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 17 ต.ค. 2566
1137
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 16 ต.ค. 2566
1138
จักรภัทร เวียงคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 16 ต.ค. 2566
1139
ปภังกร บัวระภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ต.ค. 2566
1140
อาชัญญา มธิเปนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ต.ค. 2566
1141
รัฐภูมิ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ต.ค. 2566
1142
กรรณิการ์ ควรขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ต.ค. 2566
1143
สโรชา ยุพงษ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 ต.ค. 2566
1144
นิพัช ศรีธาตุ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ต.ค. 2566
1145
เดโชพล ภูเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ต.ค. 2566
1146
อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ต.ค. 2566
1147
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ต.ค. 2566
1148
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ต.ค. 2566
1149
นฤตา กันหาป้อง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ต.ค. 2566
1150
ศุภสุตา เทียบสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ต.ค. 2566
1151
รชยา นันตลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 8 ต.ค. 2566
1152
ณริสสา คำวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ต.ค. 2566
1153
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ต.ค. 2566
1154
รังสิมัต์ วิเช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ต.ค. 2566
1155
วิศว นาวิก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ต.ค. 2566
1156
ชุติภา ตู้เงิน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1157
ศศิประภา วระสิงห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1158
ปนัดดา นาดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ต.ค. 2566
1159
นันกทร สิงห์น้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ต.ค. 2566
1160
กนกพร แท่งทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ต.ค. 2566
1161
ภัทรธิดา พลอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1162
ศิริวรรณวิษา ชนะสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ต.ค. 2566
1163
วีรภัทร กรรมชัยคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ต.ค. 2566
1164
ศิริวัฒน์ จันทะคาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1165
เอราวัณ รากทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ต.ค. 2566
1166
จิลาวรรณ์ ชินทะนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ต.ค. 2566
1167
วิภาพร แซงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1168
กฤษดา ขาวอดง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ต.ค. 2566
1169
ญาสุมินทร์ จันทะบง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 6 ต.ค. 2566
1170
กฤษณา ปรีจำรัส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ต.ค. 2566
1171
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1172
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1173
ศุภวิชญ์ ภูดวงดาษ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ต.ค. 2566
1174
จริญญาภรณ์ จิณะตา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1175
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1176
รัชดาภรณ์ ณะวงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1177
ณัฐวุฒิ ยางติสาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 5 ต.ค. 2566
1178
จารุวรรณ ไทยน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 5 ต.ค. 2566
1179
ทินภัทร ตาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ต.ค. 2566
1180
ณัฎฐณิชา สีโสภา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ต.ค. 2566
1181
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ต.ค. 2566
1182
สุพร ช่วยศิริ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ต.ค. 2566
1183
ณัฏฐธิดา อ้อมนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ต.ค. 2566
1184
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ต.ค. 2566
1185
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ต.ค. 2566
1186
วรรณวิษา สีทองสุก สีทองสุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ต.ค. 2566
1187
สิริกัญญา โสดก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ต.ค. 2566
1188
สหรัฐ น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 ต.ค. 2566
1189
สุเมตรา ปานโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ต.ค. 2566
1190
อังษนา นามจันทา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ต.ค. 2566
1191
อักฑาสินี พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1192
นาย วรเอก เทียมวงษ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1193
เสาวลักษณ์ เดชมะเริง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1194
ปณิดา เบ้าเศษ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1195
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1196
พิชชาพร เพชรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1197
ณสรวง หวังคุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1198
กฤษณะนันท์ พรจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1199
กมลณัฐ สร้างนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ต.ค. 2566
1200
ธัญญภัสร์ ทวีจำรัสวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 30 ก.ย. 2566
1201
เจษฎา มาสี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 ก.ย. 2566
1202
ชุติมา สิงห์สถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ก.ย. 2566
1203
เจษฎา มาสี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 ก.ย. 2566
1204
ธัญจิรา สมภาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 30 ก.ย. 2566
1205
อทิตยา มารัชชะ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1206
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1207
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1208
ทนากร ปรารทย์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1209
ศิริศักดิ์ เวสมโน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1210
เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 ก.ย. 2566
1211
ญาสุมินทร์ จันทะบง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 29 ก.ย. 2566
1212
มาริษา รัตนทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1213
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1214
สุพรรษา กลึ่งกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 29 ก.ย. 2566
1215
สุพรรษา กลึ่วกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 29 ก.ย. 2566
1216
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1217
เพ็ญพิชชา นนท์อาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.ย. 2566
1218
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 ก.ย. 2566
1219
ลินดา เทพวารินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 ก.ย. 2566
1220
อรัญญา วิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1221
นางสาว สิริวรรณดี บรรเทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1222
ปฏิภาณ ทวีศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 ก.ย. 2566
1223
วีสวัส เมืองศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1224
ลัทธวิตรา ยอดสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1225
กิตติกานต์ วรไวย วรไวย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1226
นายยืนยง คำพิลา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 ก.ย. 2566
1227
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1228
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1229
สุพัฒตรา สาระดำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1230
รวิปรียาพร จังกินา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 2566
1231
สุนิสา สิทธิศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ก.ย. 2566
1232
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ก.ย. 2566
1233
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ก.ย. 2566
1234
จารุวรรณ บุตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 24 ก.ย. 2566
1235
กัญญานัฐ หงษ์ทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 23 ก.ย. 2566
1236
จิรพงศ์ เพรงมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ก.ย. 2566
1237
เขษมศักดิ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 ก.ย. 2566
1238
อินทิรา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.ย. 2566
1239
กฤษฎา วิพายา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 19 ก.ย. 2566
1240
สายธาร ภูกองแข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.ย. 2566
1241
ศิริลักษณ์ ศรีชมชื่น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 16 ก.ย. 2566
1242
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ก.ย. 2566
1243
เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ก.ย. 2566
1244
สายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.ย. 2566
1245
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2566
1246
ณัฐฑริกา ศรีจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2566
1247
ปัทมา ผิวผัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 11 ก.ย. 2566
1248
รัตติยา ชารีแสน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 ก.ย. 2566
1249
กมลรัตน์ หมื่นอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.ย. 2566
1250
กมลรัตน์ หมื่นอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
1251
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2566
1252
พรรณิภา บัวกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
1253
โสภณ จันเชี่ยน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
1254
เกสราภรณ์ ไกรอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
1255
กฤษฎา วิพายา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 4 ก.ย. 2566
1256
สิทธิกร โสกเชือก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 ก.ย. 2566
1257
วีระวัตร ปานมะเริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 4 ก.ย. 2566
1258
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 ก.ย. 2566
1259
มีนตรา ประภาดวสัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 ก.ย. 2566
1260
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 ก.ย. 2566
1261
มลิกา ปลื้มใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.ย. 2566
1262
ลลิตา พลเคน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 1 ก.ย. 2566
1263
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 ก.ย. 2566
1264
ชลธิดา ตามบุญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 ส.ค. 2566
1265
ณัฏฐานนท์ อุดานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ส.ค. 2566
1266
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ส.ค. 2566
1267
ณัฐวุฒิ น้อยอินทร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 25 ส.ค. 2566
1268
พรรวินท์ ผาจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
1269
ศิริรัตน์ จัดนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ส.ค. 2566
1270
นรมน อิศรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 22 ส.ค. 2566
1271
พรพิมล สมศรีสัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
1272
ธัญชนก บุญเกลี้ยง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 17 ส.ค. 2566
1273
นางสาวศิวพรไพลิน รัตนจิโรจน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 14 ส.ค. 2566
1274
สยามชัย แก้วพรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ส.ค. 2566
1275
นาย ตะวัน เวินเมาหา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 2 ส.ค. 2566
1276
Suwichada Phokrasung
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ค. 2566
1277
นราวิชญ์ ถึกนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.ค. 2566
1278
ภัทรสุดา พิระภาค
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ค. 2566
1279
ทัตพง เย็นจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.ค. 2566
1280
กัญญาณัฐ รักษาผล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 25 ก.ค. 2566
1281
ชลธิดา ขันนาเรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 24 ก.ค. 2566
1282
ศิรประภา จิ๋วภูเขาลาด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 23 ก.ค. 2566
1283
สุขสันต์ จันทร์อินทร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 ก.ค. 2566
1284
สามารถ ปุ้งโพธิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.ค. 2566
1285
ชัยวัฒน์ วัลละภา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.ค. 2566
1286
ณปภัช เศรษฐานันท์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 ก.ค. 2566
1287
รัตนาน้อย บุญใบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 15 ก.ค. 2566
1288
นารานลิน รุมรวมสิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 15 ก.ค. 2566
1289
เกตุกนก ผิวขำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 14 ก.ค. 2566
1290
นนทพร สมยิ่ง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 ก.ค. 2566
1291
จิริญญา จันทราษี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 10 ก.ค. 2566
1292
วทัญญา โพนธาตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.ค. 2566
1293
ธัญรดี บุญสืบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 8 ก.ค. 2566
1294
ปาหนัน ปลัดจ่า
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 ก.ค. 2566
1295
กนกวรรณ พรหมนภาศิริกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 ก.ค. 2566
1296
อริสรา ใจตึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.ค. 2566
1297
อริสรา ใจตึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.ค. 2566
1298
ภัทรพล พลงาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.ค. 2566
1299
กมลพิชญ์ มะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ก.ค. 2566
1300
วิทยา โสดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ก.ค. 2566
1301
รัตนาน้อย บุญใบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 1 ก.ค. 2566
1302
ชุติภา อุทธา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มิ.ย. 2566
1303
ศิรินันท์ แสงปลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มิ.ย. 2566
1304
วีระวัฒน์ สุขทองหลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 มิ.ย. 2566
1305
ฑิฐิตา สุทธิสำราญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มิ.ย. 2566
1306
อิงอร บำรุงเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มิ.ย. 2566
1307
ยุพา เรืองชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 มิ.ย. 2566
1308
ศิวัชชัย สวรรค์ดอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 มิ.ย. 2566
1309
ศิรินันท์ แสงปลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 มิ.ย. 2566
1310
วนิดา รัตนมง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 23 มิ.ย. 2566
1311
เกรียงฤทธิ์ เดตะอุด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 มิ.ย. 2566
1312
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 มิ.ย. 2566
1313
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 มิ.ย. 2566
1314
สุกันยา คันธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 มิ.ย. 2566
1315
ธนกนกวรรณ ทิพจร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
1316
นางสาวทิพยรัตน์ คำแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 มิ.ย. 2566
1317
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 มิ.ย. 2566
1318
ยุพารัตน์ คลังแสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มิ.ย. 2566
1319
โกวิท กิรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 มิ.ย. 2566
1320
จิรัชญา ภารบูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มิ.ย. 2566
1321
จุฑามาศ บุญอาจ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มิ.ย. 2566
1322
ฤาภาวดี นพคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มิ.ย. 2566
1323
ทินภัทร ตาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1324
นภัทร ศรีบรรเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1325
โยษิตา พันธ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1326
สุวภัทร กำแพงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1327
นิธิลดา บุญพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1328
ภิญญดา ศรีทองแช่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1329
ณิชรัตน์ สิริดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1330
ลลิตา บุญประเสริฐ บุญประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1331
นวชาต ขันทะสีมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1332
ศิรสิทธิ์ หล้ามะณี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 12 มิ.ย. 2566
1333
นภัทร ศรีบรรเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
1334
วิศิษฎ์ ทราวุธ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 12 มิ.ย. 2566
1335
วศินี ตุมประธาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มิ.ย. 2566
1336
ดลญา ชิดชม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 11 มิ.ย. 2566
1337
ชิดชนก เขียวสด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 11 มิ.ย. 2566
1338
ภณิดา จำบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 มิ.ย. 2566
1339
สิริกัญญา ทองล้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 มิ.ย. 2566
1340
กนกวรรณ รุ่งเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มิ.ย. 2566
1341
สุภิสรา นิยมศักดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 8 มิ.ย. 2566
1342
สุภิสรา นิยมศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 มิ.ย. 2566
1343
ธันสุดา คำผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
1344
ญานศา สุวรรณเลิศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 มิ.ย. 2566
1345
สุรัสวดี ธานี
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 มิ.ย. 2566
1346
ปานตะวัน หลั่นแอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 มิ.ย. 2566
1347
นวธร สระทองยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 4 มิ.ย. 2566
1348
ธิรดา แสงเพ็ชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มิ.ย. 2566
1349
รมิดา จัดสุวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 มิ.ย. 2566
1350
นายปารมินทร์ แนวพิลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มิ.ย. 2566
1351
จณิสตา พละบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1352
สุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 มิ.ย. 2566
1353
นางสาวสุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 มิ.ย. 2566
1354
นันท์นลิน มีขอบทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1355
จิรปะภา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1356
พัฒติณี เม้ามีศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 มิ.ย. 2566
1357
สุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1358
รชนีกร เขยนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 2 มิ.ย. 2566
1359
นายวันปิติ จึงตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 1 มิ.ย. 2566
1360
ศิวพร คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 มิ.ย. 2566
1361
จารุนันท์ อยู่บัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 มิ.ย. 2566
1362
อรยมล ประชานันท์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มิ.ย. 2566
1363
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 พ.ค. 2566
1364
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1365
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1366
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1367
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1368
มุธิตา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1369
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 พ.ค. 2566
1370
จุฑาพร โสทัพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1371
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1372
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1373
น้ำทิพย์ ดวงชมภู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 30 พ.ค. 2566
1374
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1375
ไพริน ก้อนบุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1376
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1377
จตุพล อินทไชย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 พ.ค. 2566
1378
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1379
ทิพย์สุดา พันพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ค. 2566
1380
วรกมล เพ็ชรโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ค. 2566
1381
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 พ.ค. 2566
1382
รุจิรา ไพศาลวัน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 พ.ค. 2566
1383
ลัลน์ลลิต อินทรทัต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 พ.ค. 2566
1384
มีนา รื่นชัยภูมิ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 พ.ค. 2566
1385
วรกมล เพ็ชรโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 พ.ค. 2566
1386
กัญญารัตน์ ปาวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ค. 2566
1387
ฐนิชา สิทธิมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1388
นลินนิภา วิปัดทุม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 พ.ค. 2566
1389
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1390
ประณัยยา เริงชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1391
วลัยพร บัวแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1392
วลัยพร บัวแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1393
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1394
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1395
ภูริตา จาระคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 พ.ค. 2566
1396
สิริมา ไชยโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 พ.ค. 2566
1397
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 พ.ค. 2566
1398
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ค. 2566
1399
แก้วนพรัตน์ จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ค. 2566
1400
อริศรา พุ่มพวง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1401
ณัชชา กล่ำจันทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 26 พ.ค. 2566
1402
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1403
นิศารัตน์ ปัดถา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1404
ศิวพร คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 พ.ค. 2566
1405
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1406
ปิยธิดา ราชเทียร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1407
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1408
สุวิภา เมืองปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 พ.ค. 2566
1409
พิริยะ ศรีปัญญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 พ.ค. 2566
1410
จุฬารัตน์ อัฐนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1411
นริศรา โคตรโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1412
อาทิตยา ทีทา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ค. 2566
1413
ชุติกาญจน์ ทวยมาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1414
ชญานิศ ทองชุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ค. 2566
1415
ภูรัชญา ภูครองจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1416
พรชนก สุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1417
อักษราภัค โกมินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 พ.ค. 2566
1418
สุปราณี แสงสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1419
นิจฉรา แก้วสว่าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 พ.ค. 2566
1420
กวิสรา ผงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ค. 2566
1421
วชิรวิทย์ จันโท
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ค. 2566
1422
สุทธิรักษ์ เหลาเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ค. 2566
1423
ภัทราภรณ์ บุญหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 พ.ค. 2566
1424
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 พ.ค. 2566
1425
ทักษิณานันท์ สีเกิ้ง
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1426
นางสาวสุปราณี แสงสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 พ.ค. 2566
1427
กัญณภัทร กำเนิดบุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1428
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 พ.ค. 2566
1429
วิทวัส สุดน้อย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1430
วิไลวรรณ แตงทิพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1431
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1432
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1433
ณัฏฐณิชา อินปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 พ.ค. 2566
1434
ฐินิดา เห็นเจริญสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 พ.ค. 2566
1435
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 พ.ค. 2566
1436
อรไพลิน เวียงนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 พ.ค. 2566
1437
นนทิชา บ่อทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1438
อรไพลิน เวียงนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 พ.ค. 2566
1439
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 พ.ค. 2566
1440
บุศรินทร์ ปลื้มใจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 21 พ.ค. 2566
1441
อดิศา บุญจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1442
ภัทรวดี สุริยะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1443
วันวิสาข์ แพนแสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 พ.ค. 2566
1444
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1445
นิธิลดา บุญพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1446
นางสาวเนตรณภัทร จ้ำหนองโพธิ์ จ้ำหนองโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1447
อัญชราพร นรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1448
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1449
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1450
กนกเนตร ศรีบุญเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1451
กุลธิดา สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1452
กมลทิพย์ อรรคเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 พ.ค. 2566
1453
ริญญารัตน์ วันเพ็ญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1454
กุลธิดา สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1455
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1456
กชกร สำราญโสม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 พ.ค. 2566
1457
กานต์ติมา วงษ์เทพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1458
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1459
ทิพยุสุดา พันพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1460
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 พ.ค. 2566
1461
สุจิตรา หล่มเหลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 พ.ค. 2566
1462
วิไลวรรณ แตงทิพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 พ.ค. 2566
1463
พรวิภา คงโนนกอก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 พ.ค. 2566
1464
กฤติยาภรณ์ หวานเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 พ.ค. 2566
1465
มณฑกาญจน์ คำศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 พ.ค. 2566
1466
มณฑกาญจน์ คำศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 พ.ค. 2566
1467
นิลลณี แก้วมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 พ.ค. 2566
1468
เอกรินทร์ อักษรพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 17 พ.ค. 2566
1469
ขวัญฤดี หนองประทุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 16 พ.ค. 2566
1470
วิภาดา มหาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ค. 2566
1471
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 16 พ.ค. 2566
1472
เขตโสภณ สุวรรณสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 พ.ค. 2566
1473
จิรวรรณ จันทะเนตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 พ.ค. 2566
1474
ทิพวรรณ กางนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 พ.ค. 2566
1475
เกวลิน เมฆแสงนิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1476
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1477
ฐิตาพร สิงห์หลง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1478
พิชญาภา ปล้องยาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1479
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1480
จุฬาลักษณ์ นาราษฎร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1481
ปรียาภรณ์ ศิลาวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 พ.ค. 2566
1482
อภิญญา สารสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1483
ชนิดา ศรีลาวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1484
ฐิติยา บุญเรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 14 พ.ค. 2566
1485
จิรัชยา ทองเกษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 พ.ค. 2566
1486
ขนิษฐา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1487
นัฐกฤตา บุญโสภณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 2566
1488
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1489
ศิริรัตน์ กุณโฮง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1490
อิสราพรรณ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1491
ภัคจิรา ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1492
กรวีร์ วิชาธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 พ.ค. 2566
1493
อภิญญา สารสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1494
ชฎารัก ชากำนัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1495
สรัญญา นาลิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1496
สรัญญา นาลิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ค. 2566
1497
อิสริยา ท้าวกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1498
เจตพัฒน์ เพิ่มพูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 พ.ค. 2566
1499
กัลยา เหลือสืบชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1500
ศุภณัฐ วันเพ็ญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 พ.ค. 2566
1501
สุดารัตน์ เมืองกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1502
ปณิฏฐา กำประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1503
ศุภิสรา วิตรสุขุมาลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1504
เพ็ญพิชชา ทรัพย์ชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1505
ฐิญาณี ผ่องใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1506
ละอองทราย ภูมิโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1507
ธนาวดี นาคทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1508
กุลธิดา หินคล้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1509
เจษฎา พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1510
วัชราภรณ์ ศรีไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ค. 2566
1511
นภาภัทร ยิ้มละมัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1512
นครินทร์ วัลลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 11 พ.ค. 2566
1513
ชนิศรา ฤทธิธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 11 พ.ค. 2566
1514
บูชิตา เกิดขวัญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 พ.ค. 2566
1515
ณัฐนรี ทองลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1516
ฐิติยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1517
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ค. 2566
1518
ฐิติยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1519
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1520
โสภิตนภา พหูพจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1521
วัชราภรณ์ ศรีไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 พ.ค. 2566
1522
อรจิรา แจ่มกระจ่าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 10 พ.ค. 2566
1523
อนุศราณี สุวรรณศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 พ.ค. 2566
1524
สมฤดี ลุนสำโรง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ค. 2566
1525
แพรพลอย อัศวพัฒนากูล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ค. 2566
1526
สุภาภรณ์ กำรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1527
หยกเพชร บุตรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1528
ธนภัทร บุญโชติ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1529
รุ่งราววรรณ ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1530
วิลัยวรรณ วงษอินทร์จันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 9 พ.ค. 2566
1531
วนิดา สิทธิเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1532
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1533
ณัฐชา สุขเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 พ.ค. 2566
1534
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1535
ณัชพล แสงงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1536
รัชนีภรณ์ ยศสูงเนิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 9 พ.ค. 2566
1537
เจษฎากร พรหมศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 9 พ.ค. 2566
1538
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1539
พัทธนันท์ สิทธิจันทร์เสน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1540
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1541
นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1542
อิสราพรรณ พลหาญ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1543
อรอนงค์ ขันติมัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1544
สุวนันท์ บุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1545
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1546
ศิริพร วงษ์ชารี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1547
ชไมพร แซ่ภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1548
นายศักดิภัทร พรมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1549
เจษฎา พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1550
เขตโสภณ สุวรรณสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 8 พ.ค. 2566
1551
สุภัสสรร ศิริเกต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1552
จิรัชญา โพธิ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1553
ญาณี อามาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1554
ภัทรานิษฐ์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1555
เยาวลักษณ์ พลสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1556
พิมพ์พิศา สุขสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1557
พิรญาณ์ เบ้าลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1558
วิภาวี กระแสโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1559
ศศิธร เจริญไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1560
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1561
มินทร์ตรา มงคลชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1562
กัญยารัตน์ ใจปิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1563
กิตติยา พาบุดดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1564
สุทธิดา ชูไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1565
สโรชินี อุสังหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1566
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1567
อนุชตรา สุขวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1568
อิสราพรรณ พลหาญ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1569
ภูสิน นามพิกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 พ.ค. 2566
1570
พชรพร คนชุม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 พ.ค. 2566
1571
อ​พิเชษฐ​์ บุตรชาดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1572
พชรพล ภูมิสายดร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 พ.ค. 2566
1573
สุพัตรา หรพร้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1574
ละอองทราย ภูมิโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1575
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1576
วราภรณ์ สาธิตธรรมชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 พ.ค. 2566
1577
วราลักษณ์ พลสงคราม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1578
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 พ.ค. 2566
1579
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 พ.ค. 2566
1580
ปทิตตา มหาเเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1581
วราภรณ์ สาธิตธรรมชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 4 พ.ค. 2566
1582
มนัสนันท์ สมตน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1583
นันทพร ฤทธิ์ขุน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1584
ประภัสสร นามวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1585
ณัฐธิดา ทัพวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1586
นริสรา อินทษร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1587
ณิชกานต์ พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1588
ณฤดี ดวงมณีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1589
อภิญญาพร ปองไว้
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 พ.ค. 2566
1590
กนกวรรณ สมศรีโย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 4 พ.ค. 2566
1591
สุปรียา โนนทิง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1592
เบญญาภา บุญกว้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1593
เบญญาภา บุญกว้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1594
อรัญญา สิงหตั้น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 พ.ค. 2566
1595
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 พ.ค. 2566
1596
ฑิฆัมพร ราชสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1597
มนัญชยา สำราญใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1598
นิพาดา น้อยสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1599
พัชรี จันดา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 พ.ค. 2566
1600
สโรชินี อุสังหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1601
ณภัทร สมานทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 พ.ค. 2566
1602
เจนจิรา พร้อมสมุทร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 2 พ.ค. 2566
1603
ประภัสสร นามวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1604
อีพตีนัน วาเเวนิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1605
ปริยากร ขันถม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1606
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1607
สร้อยทิพย์ พรหมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1608
สร้อยทิพย์ พรหมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1609
ณิชกานต์ พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1610
ธัญภัทร ศรีชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1611
สุชัญญา วงษ์ศรีหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1612
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1613
จีรนันท์ พรมนิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1614
ตริณลักษณ์ วาระสุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1615
ณิชกานต พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1616
กัญยารัตน์ ใจปิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 พ.ค. 2566
1617
รักษมา สีแสงน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1618
เบญจพร รินสาทร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1619
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1620
ฉัตรแก้ว วาชัยยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1621
วราภรณ์ สร้อยคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ค. 2566
1622
จุฬาลักษณ์ ถิ่นหนองแวง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1623
อนุชตรา สุขวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 พ.ค. 2566
1624
มุธิตา เหมือนเหลา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1625
พัชราภา มีผล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1626
กันยรัตน์ พลบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1627
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1628
ศิริยากร สุพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 เม.ย. 2566
1629
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1630
ปภัสรา วงค์สอาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1631
เปรมสินี บุญประคม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1632
ธนชิต ศรศักดา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 30 เม.ย. 2566
1633
ดลพร คงโนนกอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1634
พุทธธิดา ตลาดขวัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1635
ภัทราพร รอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1636
สุภัสสรา มูลลารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1637
สุธาภร ใจตรง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 29 เม.ย. 2566
1638
กฤติยา บัวใหญ่รักษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1639
นิพัทธา ยศธสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1640
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 เม.ย. 2566
1641
จารุวรรณ นระแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1642
วริศรา โชติอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1643
ณิชกานต พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1644
พิรดา ถิ่นถาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 เม.ย. 2566
1645
พรรพี อ่อนปุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1646
จุฑาพร โสทัพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 เม.ย. 2566
1647
Oatthaphon Samorin
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 28 เม.ย. 2566
1648
ภัทราพร สังข์พิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1649
พัชราภา พิลาสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1650
ณัฐชา สุขเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 เม.ย. 2566
1651
พรรพี อ่อนปุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1652
จุติมา พันธุ์ชิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 27 เม.ย. 2566
1653
สุภาวดี หารประทุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 27 เม.ย. 2566
1654
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1655
อริสรา ขานหมัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1656
มัลลิกา จรัสทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1657
สรวิชญ์ มูลเเก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1658
ทัศนา ชื่นบุญเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1659
ศุภาพิชญ์ หมื่นสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1660
รักษมา สีแสงน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1661
ภัคจิรา ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1662
กานต์ธิดา บัวเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1663
รุ่งนภา คนสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1664
ณัฐรัตน์ พูนพานิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 เม.ย. 2566
1665
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1666
ภัชธีญา รินต๊ะมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เม.ย. 2566
1667
ศุภาพิชญ์ มาตสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เม.ย. 2566
1668
อรุณนาช จังภูเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1669
กิติยาภรณ์ ประวะโข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 เม.ย. 2566
1670
จิราพรรณ โสนนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 เม.ย. 2566
1671
พัชรพร จันสาเทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1672
ดารารัตน์ ยังแสนภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1673
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1674
ศุภสุตา คำมูลตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1675
สิริวิมล สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 เม.ย. 2566
1676
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 เม.ย. 2566
1677
นนทวัฒน์ บุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 เม.ย. 2566
1678
ธนวรรณ ชาวเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1679
ณัฐฐาพร ทองธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1680
ปวีณ์ธิดา จำนงภักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1681
นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 เม.ย. 2566
1682
ศตวรรษ พงษ์โคกสี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 25 เม.ย. 2566
1683
สร้อยสุดา รัตนพันธ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1684
วนิดา บุญลอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1685
พร้อมพงศ์ ประจิตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1686
สิริกานต์ มุกดาหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 เม.ย. 2566
1687
เปรมมิกา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 เม.ย. 2566
1688
ศิรประภา บุญค้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1689
ปิยธิดา แปชา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1690
ปิติยา ชุมแวงวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1691
พัชรพร ศรีเมืองแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1692
ศุภิสรา กลางประพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1693
พิกุล บุญศร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1694
จิรวัฒน์ สุขนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1695
กัญญาณัฐ สิงห์ทุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1696
ธัญญาภรณ์ ชาสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 เม.ย. 2566
1697
ณัฏฐณิชา อินปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1698
ชลดา กองเกิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1699
เบญญาสินี ลอยเมฆ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1700
ศุภรักษ์ สุดดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1701
เมธาวี บุรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 เม.ย. 2566
1702
ทิพวรรณ แก้วแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 เม.ย. 2566
1703
ระพีพรรณ แก่นสิงห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 เม.ย. 2566
1704
อภิวัฒน์ ศรีเมืองกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 เม.ย. 2566
1705
กิตติทัต เมินขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 เม.ย. 2566
1706
สายจำปา สายจำปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1707
วชิราภรณ์ ปาลจิณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1708
ชมพูนุช ภูจอมดาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1709
ทักษพร เวสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1710
ทศพล ศิริพิริยะกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1711
วรัญญา จันทร์เเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1712
วรัญญา จันทรเเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1713
อริศรา ทินปรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 21 เม.ย. 2566
1714
กัญญาณัฐ สิงห์ทุย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 21 เม.ย. 2566
1715
ปาริชาติ น้อยตำแย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1716
วาสนา วัดเวียงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1717
วนารี ศรีคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1718
จุฑาทิพย์ ทิพย์รีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1719
พฤฒิพงศ์ แวะสอน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 21 เม.ย. 2566
1720
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 เม.ย. 2566
1721
อนุวัฒน์ ชมภูพื้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1722
นางสาวพิกุล บุญศร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1723
พัชรพร ศรีเมืองแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1724
อาทิตรัตติญา ภูโป่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1725
ธนวรรณ ชาวเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1726
นภารัตน์ นามวิชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เม.ย. 2566
1727
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1728
ปพิชญา โคตรชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1729
นิธิพร ผาบแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1730
ปพิชญา โคตรชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1731
นส.อศัลยา วงละคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 เม.ย. 2566
1732
วิภา แดนสามสวน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 20 เม.ย. 2566
1733
วิศรุต คงมังคละ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 เม.ย. 2566
1734
ศรัญญ่า หม่องคำหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1735
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1736
สิริวิมล ฤทธิ์จะนัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
1737
หยกเพชร บุตรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1738
ชนนิกานต์ อุ่นเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
1739
นางสาวชนนิกานต์ อุ่นเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
1740
มนัสนันท์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1741
มนัสนันท์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1742
กฤติธี คชเชนทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
1743
ธนิษฐา เล่ห์กล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 เม.ย. 2566
1744
ชินวัฒน์ บุญพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 18 เม.ย. 2566
1745
ชไมพร แซ่ภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1746
ปณิดา ทองจินดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 18 เม.ย. 2566
1747
อริสา ศรีทุมมา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 เม.ย. 2566
1748
กนกพร บุตรพุฒ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1749
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1750
ณัฐสุดา ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1751
กานต์ติมา วงษ์เทพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1752
รัทธภูมิ วงษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 เม.ย. 2566
1753
ลลิดา วังหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 เม.ย. 2566
1754
ภัทราพร รอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1755
โสภิดา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1756
อรปรียา ปลื้มกมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1757
นิพัทธา ยศธสาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 เม.ย. 2566
1758
มุธิตา ผ่องสนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1759
ทรงพล มาตยาคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 18 เม.ย. 2566
1760
อนุวัฒน์ ชมภูพื้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1761
ภัทราวดี สีสมเตรียม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1762
ธัญญาลักษณ์ กาหลงรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 18 เม.ย. 2566
1763
ดวงสุดา โพธิ์งาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1764
วิธิดา ปัดถา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
1765
ชาญยุทธ จันทกุล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 เม.ย. 2566
1766
วราพร ชาเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
1767
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
1768
กวิสรา ผงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
1769
กาญจนา นามคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 เม.ย. 2566
1770
พิมพ์ประภา ทับทิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
1771
เสฎฐวุฒิ แจ้งคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 เม.ย. 2566
1772
พรทิพย์ บุญหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2566
1773
พิมพ์ผกา ช่างเหล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2566
1774
นภัสพร แนบชิตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
1775
ปาริศรากุล บุบผาลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
1776
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
1777
โยธิกา สมใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 14 เม.ย. 2566
1778
สุมลรักษ์ มาระกะบุตร มาระกะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 เม.ย. 2566
1779
ภัทรพล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 เม.ย. 2566
1780
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 เม.ย. 2566
1781
สูไรดา กาซาเด็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
1782
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
1783
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะครับ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
1784
ณัฐทิชา อุทธามนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
1785
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
1786
ธนาภรณ์ มูลตรีมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 11 เม.ย. 2566
1787
สุชานันท์ ชะโลมกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
1788
อนุศักดิ์ บุญวงษ์ บุญวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 เม.ย. 2566
1789
พิชญ์สินี ต่อชีวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 เม.ย. 2566
1790
กานต์ธิดา บัวเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
1791
สุนิสา หลอดชา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 10 เม.ย. 2566
1792
พิมพ์อร รินเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2566
1793
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2566
1794
ประไพพร วรคามิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 9 เม.ย. 2566
1795
สุพรรษา มาตย์สีหา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 9 เม.ย. 2566
1796
อรอุมา ร่วมพรภาณุ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 เม.ย. 2566
1797
ปุณณภพ รุ่งเรือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 8 เม.ย. 2566
1798
มาริสา ทินพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
1799
จุฬาลักษณ์ นาราษฎร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
1800
อรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
1801
พิมพ์ผกา ช่างเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 เม.ย. 2566
1802
อภิรยา พันวอ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
1803
ภัสราภรณ์ พรมวารี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 เม.ย. 2566
1804
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 เม.ย. 2566
1805
สุทิวัส ผิวคร้าม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
1806
คงกระพัน คำหว่าน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
1807
มุทิตา ซาเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 เม.ย. 2566
1808
รรรรรร สนิทท้าว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 6 เม.ย. 2566
1809
จุฑารัตน์ พิมพ์พันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 เม.ย. 2566
1810
อภิญญาพร ปองไว้
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เม.ย. 2566
1811
ณัฏฐณิชา สวรรณรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1812
ญาสุมินทร์ นามสีฐาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 เม.ย. 2566
1813
ศิรินาฎ ศรีษาพุทธ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 เม.ย. 2566
1814
เกศสุดา ผลแก้ว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1815
เกศสุดา ผลแก้ว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1816
เยาวลักษณ์ พลสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1817
ปรางศิลา บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1818
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
1819
จันทร์ญาพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2566
1820
ประภัสสร สิงห์เทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 เม.ย. 2566
1821
ประภัสสร สิงห์เทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 เม.ย. 2566
1822
ชุรีพร วงค์พระไกร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2566
1823
หนึ่งฤทัย กองโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
1824
ชลธิชา สะสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 เม.ย. 2566
1825
จารุวรรณ วิรัญจะ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
1826
จิรภัทร์ พรมเมืองขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 เม.ย. 2566
1827
อิงฟ้า พิมโคตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
1828
ชุติมา ภารรักษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
1829
ธนวัฒน์ วันสารัมย์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
1830
วรรณพร เพิ่มสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2566
1831
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2566
1832
ศุภาภรณ์ ป้องเรือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
1833
วารินี สุวรรณรงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 เม.ย. 2566
1834
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 มี.ค. 2566
1835
ธนาวัฒน์ สุสี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 มี.ค. 2566
1836
ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1837
ญาณี อามาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1838
มนทะนี ทับบุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
1839
วชิราพรรณ ปาลจิณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1840
ศศิวิมล แสงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1841
นิตยา ดวงพรมยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1842
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1843
สุจิตรา ทำชุร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
1844
พัชรพล แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 มี.ค. 2566
1845
วรรณฤดี ศรีพันธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1846
ทิฆัมพร พิมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1847
รดาลิน พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1848
นางสาวอรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1849
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
1850
วิศรุตา พิมพ์สวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1851
กมลวรรณ บุตรศรีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1852
กมลวรรณ บุตรศรีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1853
ณภัทร พลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1854
สุพัฒตรา ผาจ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1855
ปพิชญา สารขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1856
รัชพล คำจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 31 มี.ค. 2566
1857
อรทัย กันยา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 31 มี.ค. 2566
1858
จริยา หุ่นทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
1859
อรชร กาบพังเทียม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 มี.ค. 2566
1860
จิราพรรณ โสนนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มี.ค. 2566
1861
ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1862
วายุ พิมพิลึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 30 มี.ค. 2566
1863
จุฑารัตน์ วาปีเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1864
ธันวรัตน์ นันทะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1865
ศศิวิมล แสงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1866
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1867
อรปรีญา ดลรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1868
ธัญจิรา จันประเทือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1869
ภัทรวดี สุริยะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1870
วิชิตา ยมดำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1871
ภัทรพล อินทร์โสม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 มี.ค. 2566
1872
สุกฤตา วะปะทัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1873
ธิดารัตน์ สุรสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1874
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1875
ณัฐธิดา วงษ์สา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1876
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
1877
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1878
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1879
มุทิตา ซาเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1880
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1881
ศศินิภา แจ่มใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1882
อรทัย คำมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1883
ขวัญฤดี ทศพรไพบูรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1884
ธีรภัทร สิงหาวาสน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1885
นางสาวปิยะดา วงษาหาราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 มี.ค. 2566
1886
วิชุดา เวียงยศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1887
ธารเทพ หาญเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1888
มณี​รินทร์​ สุวรรณ​ชนะ​
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1889
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
1890
กนกวรรณ ทิศเสถียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1891
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1892
อรจิรา วงไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1893
มณฑิตา สมินชัย สมินชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 มี.ค. 2566
1894
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 มี.ค. 2566
1895
วันวิสา ไพลออ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1896
อภิรักษ์ พลชาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1897
วิลาสินี นุ่นวงษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 มี.ค. 2566
1898
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1899
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1900
วันวิสา ไพลออ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1901
นริศรา พรมแม้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1902
อรทัย เค้าทา เค้าทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 28 มี.ค. 2566
1903
ฐิติมา หลวงศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1904
นันทิชา หินเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1905
ลลิดา วังหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1906
เสาวลักษณ์ พินิจดวง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
1907
ประภาพร พนมเขต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1908
ณัฎฐธิดา อ่องไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 มี.ค. 2566
1909
อริสา บุญแยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1910
รุจิรา สิมมาคำ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1911
ดลนภา นามมุนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1912
กนกกาญจน์ ภูศรีฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1913
ปัทธิมา โคตยา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 มี.ค. 2566
1914
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1915
อลิษา เหินชัยสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1916
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1917
สุขุมาพร วัฒนภ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1918
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1919
สุคนธ์ทิพย์ ไชยประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1920
ชลธิชา บุญคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1921
ฟ้าใส วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1922
อภิสา เฟื่องจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1923
จุฑาวรรณ ชื่นใจดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
1924
อรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1925
วรางคณารัตน์ เลาะไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1926
สุภาภรณ์ ช้างขำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 มี.ค. 2566
1927
ปรินทร สุดหอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 มี.ค. 2566
1928
ธีระพงษ์ โคโตสี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 มี.ค. 2566
1929
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1930
เปรมยุดา อุ่นจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1931
พชรพล พันธ์ชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1932
สิรารัตน์ แก้วดวงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1933
อาทิตยา ตันตรา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1934
คมกริชวัจน์ แก้วโทน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
1935
ภัทรพร ไร่จรูญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
1936
พรรณณิพา ประสมศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 25 มี.ค. 2566
1937
ณัฐณิชา อุดมจริยกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
1938
คณาธิป สนศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 25 มี.ค. 2566
1939
วรรณศิริ พลประถม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 มี.ค. 2566
1940
ปวริศา บุตรตะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
1941
สุรชาติ สุวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 มี.ค. 2566
1942
นิธิพร ผาบแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
1943
นันทนา ศรีทามณี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 มี.ค. 2566
1944
นาย สรกานต์ ปานเกิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 24 มี.ค. 2566
1945
จันทรญาพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1946
อรทัย คำมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1947
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1948
จิรัฏฐ์ ผงสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1949
วิราสิตา ถาละคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 24 มี.ค. 2566
1950
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1951
วรินดา โยธานวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1952
จีระนันท์ คุณศาลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1953
สุภัทริญาพร กองกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1954
กุลพล จำเนียร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 24 มี.ค. 2566
1955
อนุธิดา ศรีเชียงสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1956
ปิยพัทธ์ เค้าแคน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1957
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
1958
สุพัตรา หรพร้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1959
เมีย ซีริน โทรนบอค พีเตอร์ซัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1960
ณัฐริกา ลวกไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1961
มณฑิตา สมินชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1962
พัชราพร ถมปัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1963
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
1964
อริศรา บุตรแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มี.ค. 2566
1965
อริสรา เสนจันตะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1966
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1967
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1968
จุฑาวรรณ ชื่นใจดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1969
ศิริประภา พานิชโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1970
ภณิดา เพ็งรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
1971
มีนารา หงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 มี.ค. 2566
1972
วชิรเมธี หนูมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1973
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1974
ณัฐญาดา จันทะวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1975
พลอยไพลิน เถราวัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1976
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 มี.ค. 2566
1977
ปาริฉัตร ทิพย์เสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1978
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1979
สุดารัตน์ ศรีชมชื่น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 มี.ค. 2566
1980
กรพรรณ รักษาศีล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
1981
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
1982
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
1983
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
1984
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 มี.ค. 2566
1985
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
1986
อธิป ลิไธสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 มี.ค. 2566
1987
อริย์ธัช กลิ่นบัว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
1988
เดือนเพ็ญ บุญนาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มี.ค. 2566
1989
กัลยา มงคลสุภา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 มี.ค. 2566
1990
ชลธิชา จักรบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2566
1991
กรกช ชะราสุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2566
1992
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
1993
สุชานันท์ ชะโลมกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 18 มี.ค. 2566
1994
นุสรา พลสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 มี.ค. 2566
1995
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
1996
นัยนันทน์ สันทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 มี.ค. 2566
1997
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
1998
วริษรา หล้าทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
1999
ปิยะวงษ์ ชานกัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มี.ค. 2566
2000
ศุภณัฐ รังสิยะเสถียร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 มี.ค. 2566
2001
ศศิธร กมลรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
2002
ปาณิสรา ศรีประไหม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มี.ค. 2566
2003
ปวีณา บัวนาค
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 มี.ค. 2566
2004
ดลฤทัย คำชา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
2005
ชิตาพร เหล็กทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 มี.ค. 2566
2006
จุฬีลักษณ์ ไชยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มี.ค. 2566
2007
ธราธาร สำราญสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2008
ศิริรัตน์ ด่านสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2009
สุนันทา มหากาญจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2010
ภัทรวดี การวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2011
อริศรา อายุพัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2012
พัชราพร ถมปัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2013
ปวริศา บูโฮม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 15 มี.ค. 2566
2014
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2015
สุกัลญา มะไฟ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 15 มี.ค. 2566
2016
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 มี.ค. 2566
2017
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 มี.ค. 2566
2018
พัชราภา พิลาสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2019
พัชราภา พิลามบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2020
ณัฐสุดา มะลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2021
ฟ้าใส วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2022
วทันยา อุดมศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2023
สุทธิดา วงษาหาราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2024
ขวัญชนก วงพรมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2025
สุวิมล วงษ์ศรีเทพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2026
ฐิติยา บุญเรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 14 มี.ค. 2566
2027
วริศรา แดงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2028
Phattharawadi
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2029
สุภนิดา เนื่องบุญยืน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 มี.ค. 2566
2030
กัญญาณัฐ น้อยอาษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2031
วิยดา โบราณมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2032
วิรัญญา คำเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 14 มี.ค. 2566
2033
วิรัญญา คำเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 14 มี.ค. 2566
2034
อัจฉรา สมบัติมี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2035
เชาว์เลิศ แหวนหล่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2036
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2037
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2038
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 13 มี.ค. 2566
2039
อาภัสรา ขอดวงกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2040
ธินกร คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มี.ค. 2566
2041
ธัญชนก ดาวเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2042
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 13 มี.ค. 2566
2043
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 13 มี.ค. 2566
2044
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2045
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 13 มี.ค. 2566
2046
อาภาภรณ์ เสนานิคม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 มี.ค. 2566
2047
จิรัชยา ทองเกษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 12 มี.ค. 2566
2048
สันติภาพ ลุนพุฒ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 12 มี.ค. 2566
2049
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 มี.ค. 2566
2050
ธัญชนก ดาวเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2051
ณัฐริกา ลวกไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2052
ภัทราภรณ์ แสนประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 มี.ค. 2566
2053
พรษิสา บรรณารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2054
ศิวารยา ปันแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2055
ณัฏฐธิดา ราชโภคา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2056
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2057
นิติยาพร นครชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 มี.ค. 2566
2058
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2059
ณัฐรดี เดชโยธิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2060
ดวงพร ภูทองปิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2061
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2062
จรรญา สมจิต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 มี.ค. 2566
2063
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มี.ค. 2566
2064
สุวิจักขณ์ แนวโอโล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 มี.ค. 2566
2065
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 มี.ค. 2566
2066
ชนากานต์ กฤชกระพัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2566
2067
สุปรียา แซ่ฉั่ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 8 มี.ค. 2566
2068
นัยนันทน์ สันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 มี.ค. 2566
2069
อมรรัตน์ ศรีสำปทวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2070
จารุวรรณ ยตะโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2071
เตชวัฒน์ บุญทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2072
กิตติ มะธิปิไข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2073
น.ส.เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2074
วุฒิพงษ์ วรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2075
กัญญาณัฐ เสนาเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2076
ศุภกร ชาศรีราช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 มี.ค. 2566
2077
ชลธิชา วงค์วิพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2078
ชลธิชา วงค์วิพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2079
อรปรียา วินสา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2080
ชลธิชา สิงหา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2081
ธีรภัทร สิงหาวาสน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2082
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2083
ธิญาดา บัวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2084
อุทุมพร ปาริปุนณัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2085
สิณีนาฎ งอยหกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 มี.ค. 2566
2086
กิตติ มะธิปิไข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2087
สุดาวัลย์ ขุนพล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 มี.ค. 2566
2088
วรัญญา จันทร์เเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2089
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2090
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 มี.ค. 2566
2091
ปนัดดา ดีโว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 มี.ค. 2566
2092
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 มี.ค. 2566
2093
สุปรียา ศรีละบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2094
อุมาภรณ์ สิทธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2095
กนกพร ประทุมซ้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2096
จิรารัตน์ คำโฮง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2097
ศลิษา เฟื่องแดน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 มี.ค. 2566
2098
.. ..
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 มี.ค. 2566
2099
ปุณชรัสมิ์ อุ่นตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 1 มี.ค. 2566
2100
สุคนธ์ทิพย์ ไชยประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2566
2101
จิตรลดา ฝ่ายสูน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2566
2102
กฤษฎา รองทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 28 ก.พ. 2566
2103
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2104
จิดารัตน์ งามสนิท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 ก.พ. 2566
2105
กนกพร โสภัณ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2106
อภิชิต บุสดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ก.พ. 2566
2107
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2108
บัณฑิตย์ สิทธิคุณ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2566
2109
ธนลภย์ นวลบัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2110
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2111
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2112
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2113
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2114
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2115
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2116
โชติวุฒิ สุดจริง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ก.พ. 2566
2117
ชัชชญา โยธาพันธุ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ก.พ. 2566
2118
จิดาภา โสภณถิรวิชญ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 27 ก.พ. 2566
2119
ศรัญญา บำรุงราษฎร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 27 ก.พ. 2566
2120
จิรนันท์ ไชยนาค
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2566
2121
อารยา บำรุงนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2566
2122
ปรางศิลา บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2123
ธนพล ประเสริฐสระน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2566
2124
รัตนวดี โสภาประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2125
วัยรดี จีนหนู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2126
ภัทรวดี การวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ก.พ. 2566
2127
พรรณิภร สิมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ก.พ. 2566
2128
กิตติศักดิ์ สมอาสา สมอาสา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ก.พ. 2566
2129
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ก.พ. 2566
2130
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ก.พ. 2566
2131
รัฐณิดา ฉิมพาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2132
เพ็ญ​พิชชา คงตระกูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2133
ณภัทร พลกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ก.พ. 2566
2134
พรหมเสนา พรหมเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ก.พ. 2566
2135
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2136
ภูรินทร์ ตะสิงห์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 ก.พ. 2566
2137
เทพพิทักษ์ สุริสาง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 22 ก.พ. 2566
2138
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2566
2139
ภณิดา เพ็งรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2566
2140
อารียา แก้วอาษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 ก.พ. 2566
2141
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 ก.พ. 2566
2142
อารยา บำรุงนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2143
ประทินทิพย์ ปราบหนองบัว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 21 ก.พ. 2566
2144
พรชิตา เสือไพร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ก.พ. 2566
2145
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2146
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2147
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2148
รุ่งทิวา โชติจรุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2149
ปภัสสรา หารสุโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2150
พีรดนต์ กุดโต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 ก.พ. 2566
2151
พรรนิภา อินสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2152
ณัฐชัย มิกรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 ก.พ. 2566
2153
จรีพร ซุ้นเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ก.พ. 2566
2154
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2155
ภัครพงษ์ เหลามี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 20 ก.พ. 2566
2156
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2157
มนทกานติ เย็นใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 ก.พ. 2566
2158
สุทธิชัย คำทอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 ก.พ. 2566
2159
จริญญา สารฤทธิ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2160
ภัทรวดี ซีแพง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2161
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ก.พ. 2566
2162
นางสาวน้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2163
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2164
ลลิตา สิทธิกุมาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2165
ธัญญรัตน์ คุ้มถนอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 19 ก.พ. 2566
2166
ปวีณา ผิวดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ก.พ. 2566
2167
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2566
2168
พรทิภา จตุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2566
2169
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ก.พ. 2566
2170
กุลทรัพย์ แก้วสุวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ก.พ. 2566
2171
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 18 ก.พ. 2566
2172
พรชิตา หาญโงน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2566
2173
หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2566
2174
วราภรณ์ โทวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 17 ก.พ. 2566
2175
วราลักษณ์ สิงห์ทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ก.พ. 2566
2176
พชรมน ธนพรรณวรท
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ก.พ. 2566
2177
จารุเนตร เอกตาแสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 ก.พ. 2566
2178
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2566
2179
ณราธรณ์ คุ้มบัว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 ก.พ. 2566
2180
จุฑามาศ ฟักป้อม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 15 ก.พ. 2566
2181
พาฤดี ขันเพียแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 ก.พ. 2566
2182
ยุวลักษณ์ นรดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2566
2183
ดนัยเดช อุตรพรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 ก.พ. 2566
2184
ณัฐชัย ดวงมูลลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2185
ธาศิณี พันธิอั้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2186
พัชรพร อัมภวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2566
2187
มะลิวรรณ เข็มสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2188
พาฤดี ขันเพียแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2189
จามิภา ภูอาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2190
กัญชลีกร พรมพา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2191
มนทะนี ทับบุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2192
ณัฐชัย ดวงมูลลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ก.พ. 2566
2193
พิมเจริญ พงษ์โคกสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2566
2194
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2566
2195
นันธิดา รามพัตร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ก.พ. 2566
2196
นิศาชล ศรีพิทักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2566
2197
สุพัฒน์ ชูโชติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2566
2198
ไปรยา ภูแก้วนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ก.พ. 2566
2199
สุพัฒน์ ชูโชติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2566
2200
ทิพวรรณ กางนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 ก.พ. 2566
2201
กัญญารัตน์ ลาลุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2566
2202
นภาพร บุญใหญ่ บุญใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 10 ก.พ. 2566
2203
กิตติศักดิ์ สมอาสา สมอาสา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ก.พ. 2566
2204
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2566
2205
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2566
2206
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2207
พัชรพร อัมภวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2208
จารุวรรณ พุ่มจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2209
รชนีรมณ์ ภูเลื่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2210
ณัฐชา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2211
ธินกร คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ก.พ. 2566
2212
สุปรียา ปานาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2213
ภัทรวดี ไร่ไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2214
ธีรดนย์ ชาวสพุง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ก.พ. 2566
2215
วิศวะ รัดทิพย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 8 ก.พ. 2566
2216
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.พ. 2566
2217
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.พ. 2566
2218
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.พ. 2566
2219
ชนัยชนม์ แก้วละมุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ก.พ. 2566
2220
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 8 ก.พ. 2566
2221
ณัฐพล แสนคำอุ่น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 ก.พ. 2566
2222
ภัทรวดี ไร่ไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2566
2223
ปรียาพร วงษ์รินยอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 7 ก.พ. 2566
2224
กิตติทัต เมินขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ก.พ. 2566
2225
ธนกฤต เอ็นดู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ก.พ. 2566
2226
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 7 ก.พ. 2566
2227
ปิยะนันท์ องคะกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2566
2228
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2229
ณัฐพงศ์ โพธิ์กมล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2230
อรณภา เร่งร้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2231
ภรดร โสตะกะพันธ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2232
มงคล กงศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ก.พ. 2566
2233
พยุงศักดิ์ นาเเข็ง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ก.พ. 2566
2234
ลลิตา โพธิ์หะนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2235
บัณฑิตา สุวรรโณ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2236
ศศิวิมล หงษ์ยนต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 5 ก.พ. 2566
2237
ภัทรลดา ข่วงทิพย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ก.พ. 2566
2238
รุริญา อินทรชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2566
2239
ธนากร ขำติ๊บ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2566
2240
วรรณษา ทองสั
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ก.พ. 2566
2241
จิรัชยา 29
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 5 ก.พ. 2566
2242
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2566
2243
ศิริรัตน์ ชาปัญญา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 ก.พ. 2566
2244
ภัทรภรณ์ กองเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2245
อาธิญา นาเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2566
2246
สุพัชชา ตากลม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2566
2247
พิมลวฎี พิมล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2248
กฤษฎา แก้วพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2249
placeholder="ชื่อจริง"
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2566
2250
กุลนันทน์ คะสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2566
2251
เอมอร กระดานราษฎร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2566
2252
กฤษติยา กองศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2566
2253
วีรภัทร ศรีนารถ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 1 ก.พ. 2566
2254
ศราวุธ คงบุ่งค้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2566
2255
อนุศราณี สุวรรณศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2566
2256
สุปรียา ปานาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2257
ชาลิสา ปัททุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2258
ศุภรัตน์ ผิวเหลือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 ม.ค. 2566
2259
รัตนวดี โสภาประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2260
สิรินยา โถปั้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2261
จุฑารัตน์ ชมไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2262
ปวริศา บุญลอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2263
ธนัชพร ปุ่นนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2264
อภิญญา เดื่อดิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2265
ณัฐานันท์ เครือเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2266
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2267
อนุชา โคตรนารินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2268
อภิญญา เดื่อดิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2269
เบญประชา ทองขาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2270
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2271
ปรียดา ดีพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2272
ปิยะวัฒน์ จันพิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2273
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2274
กนกวรรณ บุพโต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2275
พิมพ์ชนก เจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2276
อัฉราพร ศรีสวย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2277
กรวิภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2278
อาภัสรา สารพะยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2279
วิไลลักษณ์ แสนบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2280
วนัชพร ภูสมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2281
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2282
นางสาวอัจฉริยา ไปบน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2283
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2284
ลักขณา แก้วแก่นคูณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2285
อภิสิทธิ์ อาสนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2286
กรวิภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2287
จิรายุส ศรีพาเฮือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 ม.ค. 2566
2288
สุดารัตน์ แพงโน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2289
วชิรญาณ์ ประทุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2290
จุฬาลักษณ์ ไขแสงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2291
จิรภัทร ศรีเสมอสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2292
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2293
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2294
จารุเนตร เอกตาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2295
กุศลิน อรรคฮาดศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2296
ฐานิดา ลิมปโนภาส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2297
พชรดนย์ นาชัยเวียง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ม.ค. 2566
2298
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2299
พกาวรรณ ราศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2300
ดารณี กุลชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2301
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2302
อารยา สีหาไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2303
กุลพัชร สันโดษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 ม.ค. 2566
2304
สุพรรษา มณีภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2305
ชุติพร ทองสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2306
อรวี สังกะคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2566
2307
นริศา มาโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2308
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2309
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2310
กุลธิดา เนตชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2311
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2312
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2313
วิชญาดา หลักคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2314
ฐิตาภรณ์ นิกรสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2566
2315
อัจฉริยา ไปบน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2566
2316
จุลจักร เติมกายา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2317
ปภาพรรณ ทนนาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2318
ณัฐวรา แสงใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2319
ภัทรธิดา จันทร์ดี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 ม.ค. 2566
2320
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2321
อาริยา กาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2322
กิจศิวะ จูมวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ม.ค. 2566
2323
อรวรรณ วดีศิริศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2324
พรสุดา เหล่าวงษ์โคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2325
ชุตินันท์ วัฒนะคันธาร์พันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2326
วิรดา อารีเอื้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2327
นิตยา ร้ตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ม.ค. 2566
2328
นิตยา รัตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 ม.ค. 2566
2329
ชุติมา ซ้ายเขียว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2566
2330
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2331
อัครินทร์ นิมิตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 26 ม.ค. 2566
2332
พรรณภา โยวะผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2333
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2566
2334
วิริยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2335
ณัฐญาดา จันทะวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2336
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2337
นิตยา รัตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 ม.ค. 2566
2338
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2339
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2340
รัศมินท์ มหาวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2341
ปภาวรินท์ ศรีชาทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2342
จิราวรรณ เกยสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2343
ศศิธร ฝ่ายอุปปละ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2344
กุศลิน อรรคฮาดศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2345
ช่อผกา ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2346
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2347
พรทิภา จตุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2348
ธันยพร ภูมิคอนสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2349
นายยศพล หรัญรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2350
ธันวราช แม่น้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2351
นางสาว พัชริดา เทศเสนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ม.ค. 2566
2352
กนกพร หนองทุ่ม
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2353
ณัฐวุฒิ สายทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2354
ปนิศรา ฟูกทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2355
ปรียากานต์ มลิกรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2356
ชัชฎาภร์ เบ็ญจศิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2357
กนกพร ประทุมซ้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2358
วรางคณา คำแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2359
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2360
กฤษติยา กองศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2361
อำพร พาป้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2362
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2363
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2364
ภัทรวดี บุตรวงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 ม.ค. 2566
2365
คณิศร ทมานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2366
บัวชมพู อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2367
อรปรียา ศรีประไหม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2368
ทัศนา ชื่นบุญเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2369
วริศรา สีไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2370
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2371
วิภาดา สาระทัศนานันท์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 24 ม.ค. 2566
2372
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2373
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2374
อำพร พาป้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2375
พงษ์สิทธิ์ เพ็ชอ้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2376
ศศิธร ชินโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2377
วรณัน ต่วนกระโทก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2378
วิภา แดนสามสวน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ม.ค. 2566
2379
กุลจิรา แหวนหล่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2380
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2381
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ม.ค. 2566
2382
อภิญญา โพธิ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2383
ริลนภา เพ็งขาเม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 23 ม.ค. 2566
2384
นาย คฤหาสน์ โบราณมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2385
จิรายุส ศรีพาเฮือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 23 ม.ค. 2566
2386
สุดารัตน์ แพงโน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2387
กุลธิดา ชุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2388
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2389
ภัทรวรินทร์ ประพาศพงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ม.ค. 2566
2390
กุลธิดา ชุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2391
กุลธิดา ชุมพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2392
จารุวรรณ พุ่มจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ม.ค. 2566
2393
เปรมณิกา สุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2394
ชิดชนก โพธิ์จันทร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 22 ม.ค. 2566
2395
รุลิญา โพสุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ม.ค. 2566
2396
มนัสวี ศรีมันตะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2397
สุดารัตน์ ราชโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2398
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2399
จิราภรณ์ บุญตาสุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2400
จิรอาภา สอนคำแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2566
2401
รุลิญา โพสุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2402
ปรียาภัทร รุ่งเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2403
อริยาลัทธา เกษจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2404
สิโรชา ชำนาญหมู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2405
จิตรัตน์ดา อินทร์กุล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2566
2406
จุฬารัตน์ นิลบรรพต
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ม.ค. 2566
2407
ตะวันฉาย วันนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2408
สิทธิพร แก้วจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2409
ทิพวรรณ กุดทิง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2410
อารีรัตน์ ซ้ายหนองขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2411
พิชญ์สุดา สมอเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2412
จิรวัฒน์ สุขนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2413
สุพรรษา ศรีบุญเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2414
กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2415
ธิญาดา ตาสาโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2416
รัญธิดา ไชยสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2417
ศิริภัทราภา คุณมาศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 ม.ค. 2566
2418
สิริยากรณ์ ภูโถถ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2419
ธันยุรีย์ แพงคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 ม.ค. 2566
2420
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 ม.ค. 2566
2421
สุกัญญา หงษ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2422
ปณิดา อาจสามารถ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2423
สิริยากรณ์ ภูโถถ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2424
พิชญ์สุดา สมอเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2425
ชาลิสา ปัททุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2426
ชนิสร อุตหัต
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2427
มนัสภร ถินแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2428
จิราภรณ์ สีลาโชติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ม.ค. 2566
2429
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ม.ค. 2566
2430
ชิษณุพงศ์ ศรีเมืองบุญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 20 ม.ค. 2566
2431
ศศิธร ยศไกร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2432
กุลสตรี พวงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2433
อริศรา อายุพัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2434
วนัชพร ภูสมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2435
ทิชากร ขุนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2436
อริยาพร กาวิจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2566
2437
มาริสา ทินพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2438
ธนิษฐา รังษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2439
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2440
อรณภา เร่งร้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2441
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2442
นางสาวปลายนภา ภูผานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2443
นางสาวปลายนภา ภูผานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2444
ปาริตา เอกตาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2445
ชินภัทร์ หาไชย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 ม.ค. 2566
2446
อรุณฉาย บรรภาษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2447
กิติยาภรณ์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2448
ศศิธร สีบ้านบาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2449
ศรีสุดา โสรมรรค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2450
นิภาพร โหว่สงคราม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ม.ค. 2566
2451
นางสาว ภาวิณี ธีไธสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ม.ค. 2566
2452
เนตรชนก แก้ววัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2453
นูรุลฮุดา เปาะมิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2454
นิรดา ไชยคำนวน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2566
2455
สิริมา ไชยโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2456
วริศรา แดงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2457
ปิยวัฒน์ คันธสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2458
สุธาสินี จูมวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2459
ณัชชา ปัสสามาลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2566
2460
สุธาสินี จูมวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2461
ประภาสิริ สินแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2462
ชลธิดา ตามบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2463
จีรวรรณ ระดาสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2464
อัจฉราภรณ์ สันดอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2465
นายอนุชิต จันทร์ชะฎา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 ม.ค. 2566
2466
จิราพัชร กันยาสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2467
กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2468
เพชร คำแก่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ม.ค. 2566
2469
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2470
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2471
นัฐพร ประวะเสนัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2472
จารุวรรณ สำราญใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2473
วรารัตน์ โคตมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2474
ลลนา ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2475
วรรณวิสา อุปรีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2476
กัญญาพัชร ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2477
ฟ้าริดา ยิ่งชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2478
ภัคจิรา หอมจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2479
ฐิติยาภรณ์ เรืองอุไร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2480
จารุวรรณ มาตรจินดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2481
สุภาภรณ์ ละอองเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2482
จิรภิญญา บุตรแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2483
พลอยชมภู ปิดตาทะเส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2484
นิติกาน ชัยลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2485
พรพรรณ พรหมภักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2486
ชลระนา ชื่นใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2487
มนต์นภา คำฝอย
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2488
บุณยาพร ระลาคี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2489
ภัทรพล ศรีอินทร์ ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2490
ศิริวรรณ ธรรมมา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 15 ม.ค. 2566
2491
พลอยไพลิน ธรรมกันมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2492
รสสุคนธ์ เหลือมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2493
กมลพรรณ ชมประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2494
มนัสนันท์ ศรีหะจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2495
นัทธมน งามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2496
ลลนา ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2497
ธิดารัตน์ มะริรส
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2498
พัชรินทร์ โทแจ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2499
ศิรภัสสร บรรจง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2500
อัญญา ภูผาลินิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2501
อธิชา คงแง่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2502
วราไพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2503
จิราภรณ์ แสงศิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2504
กติยา แก้วมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2505
กานต์ธิดา สุวรรณราช
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2506
อัญชลี เฉลิมแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ม.ค. 2566
2507
พณัชกรณ์ พิลาออน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
2508
พรนัชชา นะที
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 ม.ค. 2566
2509
พรปวีณ์ ปาปะเก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
2510
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 ม.ค. 2566
2511
สิทธิพร แก้วจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2512
ประภาสิริ สินแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2513
วรรณนิษา รักอักษร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2514
จินตนา ปทุมเพ็ชร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ม.ค. 2566
2515
ปภัสสรณ์ ยางก้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2516
ชลธิชา ตุไตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ม.ค. 2566
2517
ยุพาภรณ์ บุญทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2518
นิจวิภา นามบุญลือ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 ม.ค. 2566
2519
ธนาคาร กัณเรศ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ม.ค. 2566
2520
จารุวรรณ พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2521
กวิสรา ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2522
เอกรัฐภูมิ เพ็งแจ่ม
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2523
อนิสา นามบุดดี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2524
สุดารัตน์ จันทะบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 12 ม.ค. 2566
2525
สาธิตา ยิ้มแย้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2526
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2527
วนิดา สารวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2528
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2529
ญาดา ปัจจัยโก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ม.ค. 2566
2530
วริศรา เทพอินทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2531
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2532
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2533
พิชญาภัค นนทมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2534
ฉัตรมงคล เรืองวานิช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 ม.ค. 2566
2535
พิชญาภัค นนทมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2536
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2537
น.ส.สุชานุช จงรัตนอำไพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2538
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2566
2539
ภัณฑิรา กระฉอดนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2540
สุพัตรา สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ม.ค. 2566
2541
น้ำฝ โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2542
พัชรพล ปัญญาจา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2566
2543
เนตรชนก แก้ววัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ม.ค. 2566
2544
ณัฐริวรรณ สดสุชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 10 ม.ค. 2566
2545
พรธิตา บุญยืน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2546
วชิรญาณ์ ศรีสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ม.ค. 2566
2547
ธันวราช แม่น้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ม.ค. 2566
2548
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2549
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2550
ปิยวัฒน์ คันธสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2551
วิลัยวรรณ วงษอินทร์จันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 ม.ค. 2566
2552
ธนกฤต ดีหลั
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2566
2553
ณัชชา ปัสสามาลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2566
2554
จารุวรรณ ลานวิชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ม.ค. 2566
2555
ฟ้าสาง สวัสดิ์รัก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2556
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2557
ชลพินทุ์ อนุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2566
2558
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2566
2559
ชาลิสา ทองน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2560
รัชชานนท์ ทุมวงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2566
2561
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2562
ศศิประภา สายกุมาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ม.ค. 2566
2563
ชลธิชา วังคีรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ม.ค. 2566
2564
นางสาววิชญาดา หลักคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2565
สุชาริณี สีดาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2566
มุธิตา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2567
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2566
2568
ศักรินทร์ เยี่ยมศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2569
ศิริยากรณ์ สีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2570
ศิริยากรณ์ สีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2571
ยุทธนีย์ ยอดพุทธ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ม.ค. 2566
2572
นายอดินันท์ หงษ์โพธิ์ไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2573
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2574
ธีรนาฐ มาตรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ม.ค. 2566
2575
อรปรียา ปลื้มกมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2576
วัชรา เทือกภูเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2577
วิลัยพร สงบแท้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2578
พัฒน์นรี มีชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2579
วาริษา ยิ้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2580
ชลิดา คำสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2581
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 8 ม.ค. 2566
2582
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2566
2583
ฐิติมา ศรีเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2584
นริศรา โชติสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2585
อรวรรณ วดีศิริศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2586
ณัฐณิชา ฉายา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2587
ชินวัตร เศรษจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2588
นิชาภัทร พลเสนีย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 ม.ค. 2566
2589
อภิชาติ แสนเห็มทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2590
เปรมยุดา อุ่นจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2591
สุพัฒตรา ผาจ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2592
ชญานิน ปราณีตพลกรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2593
ชลิดา คำสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2594
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2566
2595
พรนภัส เสนบี้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2596
ฑิตยาพร ไกยราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2597
กุลธิดา คมคาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2566
2598
ธัญญานุธ วิชาเงิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ม.ค. 2566
2599
ดาริกา ศรีนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
2600
จุฑารัตน์ มาลำโกน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ม.ค. 2566
2601
สุกัญญา แก้วผาบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
2602
พณศักดิ์ ซาเสน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2566
2603
สุธิตา วรรณดร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
2604
สมิดา ญาติพันแสน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2566
2605
ปริชาติ ผ่านวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 6 ม.ค. 2566
2606
จุฬาลักษณ์ ชุมอภัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 6 ม.ค. 2566
2607
ชลธิดา สอนนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ม.ค. 2566
2608
ภูมิภาคิน หมวดชนะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 ม.ค. 2566
2609
วชิราภรณ์ เขียวนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2566
2610
ศศิธร สีบ้านบาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2566
2611
สิรวิชญ์ หมััั่ั่นจิตร หมััั่ั่นจิตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 5 ม.ค. 2566
2612
วิยะดา ช่วยประสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ม.ค. 2566
2613
วนิดา สิมกัลยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2566
2614
โชคชัย โสโท
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ม.ค. 2566
2615
นางสาวนริศรา วันมะรักษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2566
2616
วริศรา เทพอินทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ม.ค. 2566
2617
จุฑาพร โสทัพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2566
2618
ณัฐธิดา สร้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2566
2619
วรกานต์ คันธจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2566
2620
ณัฐธิดา สร้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2566
2621
เสาวนีย์ ธรรมนัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2566
2622
ศิริกัญญา พรมคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 ม.ค. 2566
2623
รสริน ดาวช่วย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 4 ม.ค. 2566
2624
กตัญญู กาญจนรุจิกุล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ม.ค. 2566
2625
นิฐิวดี ไชยมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ม.ค. 2566
2626
สุปรียา ปานาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2627
ชนิดา คำกอง คำกอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ม.ค. 2566
2628
วรพรรณ ชนะบุญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 ม.ค. 2566
2629
ฉัตรพร เสริฐศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2630
จันทนา วังคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2631
ฉัตรพร เสริฐศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2632
นายจักริน ต้นกันยา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 ม.ค. 2566
2633
ธีรทัศน์ อารีรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2634
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ม.ค. 2566
2635
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2636
ครองขวัญ พิมพะนัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2637
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2638
พิมพ์พิสุทธิ์ ดีสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2639
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2640
ดวงพร ภูทองปิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2641
ณัฐธิดา ศรีสอาด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 ม.ค. 2566
2642
นิฐิวดี ไชยมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ม.ค. 2566
2643
นืฐิวดี ไชยมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ม.ค. 2566
2644
ธรรมพร ศรีรุ้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2566
2645
อาคิรา หมอกไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ม.ค. 2566
2646
ชลดา สุดที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ธ.ค. 2565
2647
ปาริฉัตต์ จันทรจ่าย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 31 ธ.ค. 2565
2648
สุพัตรา ตรงใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ธ.ค. 2565
2649
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2565
2650
จุฬาดา ราศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2565
2651
เกวลิน โคตรศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2565
2652
ยุพาภรณ์ บุญทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2565
2653
ดวงพร ภูทองปิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ธ.ค. 2565
2654
รุ่งฤดี แก่งดาภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ธ.ค. 2565
2655
พิมพ์พิศา สุขสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2565
2656
สุพัชชา ตากลม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2565
2657
กนกกาญจน์ ละเอียดมาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 27 ธ.ค. 2565
2658
ดวงพร ภูทองปิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2565
2659
ณัฏฐธิดา ราชโภคา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2565
2660
วิลัยพร สงบแท้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ธ.ค. 2565
2661
นาย รัชชานนท์ ทุมวงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 26 ธ.ค. 2565
2662
ภัทรธิดา ฮามสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ธ.ค. 2565
2663
จิราวรรณ บุญภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2565
2664
ศศิธร อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2565
2665
วริศรา ทีสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2565
2666
ศุภรัตน์ กิจพฤกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2565
2667
อรชุมา ศรีเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2565
2668
นาย พัทธพล สายเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ธ.ค. 2565
2669
นาย พัทธพล สายเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ธ.ค. 2565
2670
ธนวิชญ์ สิทธิการ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ธ.ค. 2565
2671
ฑิตยาพร ไกยราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2672
ธัญสินี วิไลราศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2673
วริศรา เทพอินทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2674
บรรชิตา ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2675
บุตรตรี สร้อยไข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2676
ธัญณิชา ท่วมไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2677
ปรีริสา ศาลาประทีป
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2678
กัญจน์ณิชา ทำประดิษฐ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2565
2679
ธฤต ไทยอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ธ.ค. 2565
2680
ชมพูนุช ผุดผาด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 21 ธ.ค. 2565
2681
ชญานันท์ แจ่มศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ธ.ค. 2565
2682
สายฟ้า สองสี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 ธ.ค. 2565
2683
โยษิตา น้อยคา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
2684
ปารวีย์ สีลาดหา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
2685
ธนพงศ์ บริกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 20 ธ.ค. 2565
2686
พงษ์สิทธิ์ เพ็ชอ้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ธ.ค. 2565
2687
ธันยพร ภูมิคอนสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2565
2688
พรชิตา ศรีชะนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2565
2689
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2565
2690
วรรณภา เซ็นนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2565
2691
พรษิสา บรรณารีกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2565
2692
นิรดา ไขยคำนวน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ธ.ค. 2565
2693
อัษฎาภรณ์ บุตร์ฉิม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 17 ธ.ค. 2565
2694
ชลธิชา ศรีดงเค็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2565
2695
ภัทราวดี สีสมเตรียม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2565
2696
ปพิชญา สารขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2697
จิรภิญญา บุตแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2698
จิรภัทร์ ภูครองหิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 16 ธ.ค. 2565
2699
วิภาวี เสียงดัง
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2700
ปรีณาพรรณ เมษะมาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2701
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ธ.ค. 2565
2702
อริยาลัทธา เกษจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2703
นายอดินันท์ หงษ์โพธิ์ไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2704
นภัสสร แก้วมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2705
จิรภิญญา บุตรแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2706
อาริสา อ่อนอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2707
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2565
2708
กฤติยาภรณ์ ไชยเดช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2709
รวิสรา สายจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2710
ธนัชพร​ พุทธิ​ก​ฤ​ต​ยา​กานต์​
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 15 ธ.ค. 2565
2711
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2712
ฟาติมา แสนทวีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2713
สุพรรษา มากเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2714
ชนิกานต์ เผือกพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2715
ประกายพลอย บุญมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2716
ปารวีย์ สีลาดหา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2717
เมย์ เจนไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 15 ธ.ค. 2565
2718
วันวิสา ลาดเหลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2719
พิมพ์พิสุทธิ์ ดีสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2720
สิริลักษณ์ หล้าดอนดู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2721
ธัญณิชา ท่วมไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2722
นภัสสร แก้วมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2723
ชนกนันท์ พงษ์โพธิ์ชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2724
สุภาวดี ประสมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2725
ดวงฤทัย วงศ์สุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2726
วิชุดา คำตา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2727
ฐิติยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2728
ขนิษฐา หล้าดอนดู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2729
พิมพ์ชนก ทองบุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2730
อริยะพร หนองคูน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2731
นายสุทิน เสาะลำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 15 ธ.ค. 2565
2732
พรรณปพร มาจันแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2733
กิติพงษ์ ภู่แพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 15 ธ.ค. 2565
2734
ธีรเดช ถูหลงเพีย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 15 ธ.ค. 2565
2735
กฤษฎา บัวระพา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 15 ธ.ค. 2565
2736
รัตติยาภรณ์ ทิพย์เทพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2737
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2738
ปารวี สุริโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2739
อภิญญา ศรีโพนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2565
2740
จอมขวัญ สีทาดี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 14 ธ.ค. 2565
2741
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ธ.ค. 2565
2742
วีวัชร สมหวัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 13 ธ.ค. 2565
2743
วีรวัชร สมหวัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 13 ธ.ค. 2565
2744
ณฐพรรณ หนูแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 13 ธ.ค. 2565
2745
ศิริวรรณ พรหมจักร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 ธ.ค. 2565
2746
นายธนเดช มาตย์นอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ธ.ค. 2565
2747
ศิริกานต์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ธ.ค. 2565
2748
ดนยา บุญชู บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 11 ธ.ค. 2565
2749
ศรายุทธ บุตรวงศ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 ธ.ค. 2565
2750
ภัณฑิรา กระฉอดนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ธ.ค. 2565
2751
อารยา บำรุงนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ธ.ค. 2565
2752
ศรายุทธ บุตรวงศ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 9 ธ.ค. 2565
2753
ณัฐสุดา มะลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2565
2754
บุษกร แก้วมาตย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ธ.ค. 2565
2755
พรชิตา เสือไพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 ธ.ค. 2565
2756
ลำดวน ดอนอีสวน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 ธ.ค. 2565
2757
ปรียาวรินทร์ สุราฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ธ.ค. 2565
2758
อัญชลี ศิริวงษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ธ.ค. 2565
2759
ศศิธร อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2565
2760
จีรวรรณ ประโพธิ์ศรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 1 ธ.ค. 2565
2761
อลิษา ทองน้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2565
2762
ปรียาวรินทร์ สุราฤทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2565
2763
วีรวัชร สมหวัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 พ.ย. 2565
2764
กฤษฎา บัวระพา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 พ.ย. 2565
2765
รัญธิดา ไชยสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2565
2766
กีรติ เหลาเจริญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 พ.ย. 2565
2767
จิรายุ ตาหล้า
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 พ.ย. 2565
2768
พินิช อาจสี
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 พ.ย. 2565
2769
บูชิตา เกิดขวัญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 22 พ.ย. 2565
2770
ญาณิศา ขุยขำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 พ.ย. 2565
2771
ณัจฉรียา คำมูล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 21 พ.ย. 2565
2772
ชัญญา รัตนเดชชัยศิริ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 พ.ย. 2565
2773
พัชรวดี อ่างคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 พ.ย. 2565
2774
รัชฎากร ลีมหานิล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 พ.ย. 2565
2775
ภูริภัทร มาหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 พ.ย. 2565
2776
พรพรรณ น้อยเกตุ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 พ.ย. 2565
2777
กัญญาพัชร ปรีประสาท
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 พ.ย. 2565
2778
วิรัตน์ดา เพ็ชรนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 พ.ย. 2565
2779
นายทดสอบ65 นายทดสอบ65
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 17 พ.ย. 2565
2780
จิรายุทธ เจริญภักดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 พ.ย. 2565
2781
สุชาดา ศรีเฉลิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2565
2782
ภัทรนันท์ วิบยเสข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 16 พ.ย. 2565
2783
กิตติวรา หงษ์สุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2565
2784
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 16 พ.ย. 2565
2785
กีรติ ไตรรัรัตนพิพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ย. 2565
2786
นภัสวรรณ ฉิมพาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2565
2787
อภิญญา พิมพ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2565
2788
นิภาพร สุทธิประภา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 พ.ย. 2565
2789
นางสาวปวันรัตน์ สวัสดิ์รัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ย. 2565
2790
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ย. 2565
2791
ปรัญญา สมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2565
2792
กุลชาติ ตรีภูมิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 พ.ย. 2565
2793
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ย. 2565
2794
นฤมล วิไลแก้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
2795
ราชพิชญ์ เรียบร้อย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
2796
กิตติวัฒน์ เป้ากลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 12 พ.ย. 2565
2797
กฤษติญา วงเวียนครู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ย. 2565
2798
ธินกร คุ้มกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 พ.ย. 2565
2799
วรัญญา ถึงแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ย. 2565
2800
นางสาวพิมผกา ผาจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ย. 2565
2801
สาธิตา คู่กระสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ย. 2565
2802
พรรษชล ใบพั้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ย. 2565
2803
อารีรัตน์ ซ้ายหนองขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ย. 2565
2804
ณัฐธิดา โคตรจันดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ย. 2565
2805
ตัสนิม โต๊ะเล๊าะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 2565
2806
สุรัมภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ย. 2565
2807
อรุชา โกมลวิทย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 พ.ย. 2565
2808
เพ็ญนภา บาคะรมย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 พ.ย. 2565
2809
นนทวัฒน์ ยุบลชิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2565
2810
สุพรรษา มากเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2565
2811
ศศิธร แสงคุณเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ย. 2565
2812
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ย. 2565
2813
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ย. 2565
2814
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2565
2815
จิรโชติ สีใส
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 3 พ.ย. 2565
2816
ธนศักดิ์ เมืองนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2565
2817
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2565
2818
ฟ้าสาง สวัสดิ์รักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2565
2819
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 พ.ย. 2565
2820
ดวงฤทัย วงศ์สุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ย. 2565
2821
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ย. 2565
2822
คธาวุท ศิริบัติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 พ.ย. 2565
2823
ณัชชา อาพัดนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 พ.ย. 2565
2824
บรรชิตา ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2825
สวัสดิ์ สิงห์ทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2565
2826
นิภารัตน์ พรมอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2827
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2828
ศกุนตลา กุลแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2829
ธัญญ่า ดีพร้อม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ย. 2565
2830
ศกุนตลา กุลแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2831
อัญชนา รักษาบุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2565
2832
อาทิตยา แดงชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2565
2833
วิภาวัส โชมขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 ต.ค. 2565
2834
ศิรสิทธิ์ หล้ามะณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ต.ค. 2565
2835
อรรชนา ศรีประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ต.ค. 2565
2836
นางสาวธนภรณ หาญสุริย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2565
2837
ศศิธร อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ต.ค. 2565
2838
ขนิษฐา หล้าดอนดู่
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ต.ค. 2565
2839
ฟ้าสาง สวัสดิ์รักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ต.ค. 2565
2840
วรวัฒน์ มะลิลา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ต.ค. 2565
2841
ฤทัยรัตน์ จันทะลุน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ต.ค. 2565
2842
ฐิติมา หลวงศิลป์
คณะพยาบาล