ขั้นตอนการสมัครเรียน ()

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเรียน


ลำดับ ชื่อ สกุล คณะ สาขา สมัครวันที่
1
ญานิกา จันเรืองศรี
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 14 เม.ย. 2567
2
อลิษา ทาพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 เม.ย. 2567
3
ณัฐชา อ่อนพฤกษ์ภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2567
4
ชิษณุพงศ์ ประตังตโต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 เม.ย. 2567
5
สุกฤตา วะปะทัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2567
6
กฤษณา เทศารินทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 เม.ย. 2567
7
ทัศนีย์ กิจเจริญพรวัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2567
8
สุภัชชา ศรีวงษ์ตา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 เม.ย. 2567
9
สิรินดา สมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2567
10
ศุภวิชญ์ ทับบุรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 เม.ย. 2567
11
สราวุธ สารรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 เม.ย. 2567
12
จักรฐิวัชร วิวัชรฐณไพศาล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2567
13
ตรีเทพ โคตรสมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 เม.ย. 2567
14
ภาวิตา แสงฉลวย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2567
15
กมลวรรณ มงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2567
16
สุวรรณภา คำมณีจันทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 เม.ย. 2567
17
พิมพ์ลภัส คำประโคน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2567
18
จักรภัทร พานเพ็ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 7 เม.ย. 2567
19
กฤตเมธ ปะกานะปูเต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 เม.ย. 2567
20
พีรพัฒน์ หินทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 เม.ย. 2567
21
ฐิติวัสส์ มีลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 5 เม.ย. 2567
22
อาทิมา โสมาบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2567
23
พีรพัฒน์ หินทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 เม.ย. 2567
24
ลดาภรณ์ กันยิ่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2567
25
มนัสนันท์ งามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
26
กชพรรณ ศรีรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
27
ศรุตา แสนตอ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
28
นงนภัส บุชเนล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
29
ชุติกาญจน์ หารวิชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
30
ศรัณยพร คำโคตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 4 เม.ย. 2567
31
กุลณัฐ สิมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
32
กุลณัฐ สิมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
33
กุลณัฐ สิมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2567
34
นางสาวรุ่งฤทัย ทีเี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 เม.ย. 2567
35
วิมลรัตน์ จำปา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 เม.ย. 2567
36
วิมลรัตน์ จำปา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 เม.ย. 2567
37
ชัญญาภัค ไวอาสา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 เม.ย. 2567
38
ทิพย์สุคนธ์ จัดนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 เม.ย. 2567
39
ณัฐภรณ์ สาเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2567
40
ธัญญารัตน์ พึ่งมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2567
41
นิติธร จันทรา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 เม.ย. 2567
42
วนัสนันท์ ปานเนาว์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2567
43
ขวัญหทัย บุญยอด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 เม.ย. 2567
44
จุฑาภรณ์ กองใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 เม.ย. 2567
45
อดิเทพ เกษมสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 เม.ย. 2567
46
ธรณิศร กาอุมุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2567
47
กัณฑีรารัตน์ เคลือสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 เม.ย. 2567
48
กิตติเดช เสือสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 มี.ค. 2567
49
ปุญญิศา แสนโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
50
ชุติมณฑน์ อุ่นน้ำเที่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
51
นนท์ธภัส์ ส่งเสริมธเนศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
52
สุมิตรา เสนามา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
53
ปภาดา ปะเมนาโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
54
ปาริชาติ ทับดู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
55
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
56
ศิโรรัตน์ ทัพมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
57
รินฤดี ตุเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
58
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2567
59
โฉมศิริ ดีแป้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
60
พุทธชาด สิงหาภักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 มี.ค. 2567
61
เสาวลักษณ์ ญาณเสถี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
62
ปุรเชษฐ์ เคนจันทึก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
63
วนิดา นนมุต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
64
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
65
อิศรา เอี่ยมจินดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 มี.ค. 2567
66
มนัสนันท์ งามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
67
ปาลิดา ตะติฉิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2567
68
สิรวิชญ์ หมั่นจิตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 มี.ค. 2567
69
ปาลิดา ตะติฉิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
70
สิริยากร เเพงหอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
71
ฐิติวุฒน์ พรหมจารีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
72
เขมจิรา จงภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
73
ปิยฉัตร ยะสาธโร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
74
ชลธาร สุพรรณโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 มี.ค. 2567
75
ฐิตาพร ศรีเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
76
นริศรา สอนสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
77
กิตติเดช เสือสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 มี.ค. 2567
78
เจษราภรณ์ แดนดงยิ่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 มี.ค. 2567
79
วนิดา พลช่วย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
80
ปานดาว จือศานติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 มี.ค. 2567
81
ปาริชาติ ทะเสนฮด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
82
เพชรลดา สาพิมาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
83
ปาริชาติ ทะเสนฮด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
84
ภัทราพร ระติวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2567
85
จีรนันท์ สีลาพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
86
วิชญาดา นาสมโภชน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 มี.ค. 2567
87
ฐิตาพร ศรีเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
88
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
89
เงินตรา กอพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
90
อังศุธร สานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
91
ดรัลพร ภูชะหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
92
อภิญญา สินตรา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 28 มี.ค. 2567
93
ชยาภรณ์ ทองนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
94
โยทะกา บุตรวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
95
ณัฐณิชา ไชยคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
96
ภาวินี อุ่นใจชน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2567
97
จันทร์เจ้า แบงขุนทด
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
98
ปริตตา หินวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
99
นวพร ศรีเพียแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
100
ศุภวิชญ์ ภูดวงดาษ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
101
นวพร แสงปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
102
นวพร แสงปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
103
พรรณิภา แสนนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
104
ภัสสร โซ่เงิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 มี.ค. 2567
105
ปาริชาติ ทะเสนฮด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
106
ทิพวรรณ พุ่มสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
107
พิชามญธุ์ แป้นสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
108
นางสาวชนันญา ดาพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
109
ปณิดา แลไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 มี.ค. 2567
110
สุภจิตรา ชาสิงห์แก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 มี.ค. 2567
111
ธนิกานต์ รุ่งไมตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 มี.ค. 2567
112
ศสิกาญจณ์ รอดไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 มี.ค. 2567
113
จิราวรรณ อนันเต่า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2567
114
ธนิกานต์ รุ่งไมตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 มี.ค. 2567
115
สุวัฒน์ แก้ววงศา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 27 มี.ค. 2567
116
สุธีร์ อุดหนองเลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 26 มี.ค. 2567
117
อริสา อินทรสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
118
ชุติกาญจน์ ปริสุเก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
119
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
120
อรประภา บุตรบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 มี.ค. 2567
121
วนิดา พลช่วย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
122
ธัญรดา คุณธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2567
123
พิชญาภา พิมพระลับ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 มี.ค. 2567
124
ถิรถาวรีย์ สีนาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
125
อิสริญา นิมะลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 มี.ค. 2567
126
รุจิสา บัวทิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
127
อิสริญา นิมะลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 มี.ค. 2567
128
จารุวรรณ ใหม่คามิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 มี.ค. 2567
129
อนันตญา สมจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
130
รัฐภูมิ เชื้อไร่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
131
ทรงอัปสร นามวงค์ษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
132
ภัทรโชติ โคตรพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
133
ณัฐิภา วงษ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2567
134
ชนิดาภา จันทะเข้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
135
มนฤดี อ่อนละออ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
136
ธัญญรัตน์ วงษ์ชารี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
137
ปนัดดา บุตรพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
138
อริศรา วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
139
อริศรา วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
140
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
141
อทิตยา มารัชชะ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
142
กนกวรรณ มาพุ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 มี.ค. 2567
143
พิชชาพร เพชรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 มี.ค. 2567
144
กวินธิดา ผิวขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
145
อดิศักดิ์ อาชญาทา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 มี.ค. 2567
146
นางสาวศิริวรรณ อุคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2567
147
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
148
ฑิฆัมพร สิมมาพิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
149
นันทกานต์ ศรีมารัก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
150
พรนภัส วรรณชัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 23 มี.ค. 2567
151
อิสริยา สมเฉียงใต้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
152
จุฬาลักษณ์ อู่อำพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
153
อิสรากานต์ ไชยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มี.ค. 2567
154
ณัฐวัฒน์ พิมพา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 23 มี.ค. 2567
155
วิภา คนหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2567
156
วิสุทธิณี กุลาถาเน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2567
157
พิทยาภรณ์ สิทธิกรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 มี.ค. 2567
158
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2567
159
ปัทมา เรนรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2567
160
ยุภาภรณ์ ดอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2567
161
วนิดา ภูโคก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
162
ศุภานันท์ ศรีโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 มี.ค. 2567
163
ชลธิชา แสนนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
164
สุจิตตา สุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 มี.ค. 2567
165
ณภัทร งามชัด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 มี.ค. 2567
166
เฟื่องฟ้า สมัยคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
167
เจตพล พรมนิล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 มี.ค. 2567
168
ภูสิน จรรยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
169
สุนันทา แสงโทโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
170
อิสริยา สมเฉียงใต้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
171
สุนันทา แสงโทโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
172
ชลธิชา แสนนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
173
วิรารัตน์ ศรีบุญรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 มี.ค. 2567
174
ชาลิสา เทพวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
175
อริศรา วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
176
พัชรี คำพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
177
สุทธิดา ผางจันดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
178
อนรรฆพร อินทะมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 มี.ค. 2567
179
ขนิษฐา แสงราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2567
180
วรีพร นามวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
181
นฤมล เขขุนทด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
182
นารีรัตน์ แซ่ลิ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
183
พลอยชมพู กองกาา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
184
ศิรินทิพย์ คำหริ่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
185
นันทนา แก้วดวงดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 มี.ค. 2567
186
อรจิรา ผิวไธสง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 20 มี.ค. 2567
187
วิราสินี ภูดินดาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 มี.ค. 2567
188
ภัทราพร พรมเขจร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 มี.ค. 2567
189
ศิรินทิพย์ คำหริ่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2567
190
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 มี.ค. 2567
191
วิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 มี.ค. 2567
192
กฤติโชติ โอษฐิเวช
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 มี.ค. 2567
193
อพัชรชา ชาติแก้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
194
ชนาภา หมื่นชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
195
ปนัดดา บุญทาป
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
196
ภัทรมน ฆ้องคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 มี.ค. 2567
197
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
198
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
199
เพชรรัตน์ ศรีอรคค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
200
สาวิตรี จันโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มี.ค. 2567
201
วิรารัตน์ ศรีบุญรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 มี.ค. 2567
202
ประวรรัตน์ รูปต่ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
203
นันทิกานต์ ชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 19 มี.ค. 2567
204
จุฬาลักษณ์ อู่อำพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
205
อรปรียา สุวรรณพจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2567
206
เสกสรร ดอชนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มี.ค. 2567
207
อัตชญา แก้วกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มี.ค. 2567
208
ณัฐวดี ภูเก้าพาณิชย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 มี.ค. 2567
209
เกวรินทร์ ไกยะมัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 มี.ค. 2567
210
ณัฐวดี ภูเก้าพาณิชย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 มี.ค. 2567
211
กัญญรัตน์ สุโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 มี.ค. 2567
212
สุภาดา ผาสุจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 มี.ค. 2567
213
สุภาวิณี เมืองเก่า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 มี.ค. 2567
214
สุภาพร เลิศคอนสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 มี.ค. 2567
215
อินทิรา ทิพย์โสต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 มี.ค. 2567
216
อัชราภรณ์ ชมภูการณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
217
สุภาวรรณ เคนหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
218
ณัฏฐนันท์ ธงภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
219
ศุภานันท์ ศรีโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มี.ค. 2567
220
อังศุธร สานะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
221
จิระนันท์ เจริญภักดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 มี.ค. 2567
222
ณัฐชาพร ดีโนนอด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2567
223
สิตานัน ภิรมย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 มี.ค. 2567
224
กมลชนก พุ่มชุ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มี.ค. 2567
225
ภูริพัฒน์ ราชำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มี.ค. 2567
226
นางสาว ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
227
เมลิสสา บุญชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
228
ชยาพร เหล่าสุนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 15 มี.ค. 2567
229
ณัฏฐนันท์ ธงภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
230
จันทร์เจ้า แบงขุนทด
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
231
วัชรพล พูลเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
232
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
233
ลักษิกา ไมยจิตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2567
234
ศศิธร หาญอาษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2567
235
เขมจิรา หมื่นชั่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2567
236
เขมจิรา หมื่นชั่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2567
237
อรประภา บุตรบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 มี.ค. 2567
238
กฤษติธี พานวาวเเวว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2567
239
ฐิดาพร ชัยเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มี.ค. 2567
240
พัชรี คำพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มี.ค. 2567
241
อรประภา บุตรบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 มี.ค. 2567
242
จิราวรรณ พาบุตดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มี.ค. 2567
243
ธนาภรณ์ ปรีชาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มี.ค. 2567
244
ประนิดา มานุช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มี.ค. 2567
245
สุนิสา ศรีโพน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
246
ใต้ฟ้า สุนประสพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 มี.ค. 2567
247
รัชนีวรรณ โพธิ์งาม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 11 มี.ค. 2567
248
ณัฐภูมิ นพธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 มี.ค. 2567
249
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
250
อรประภา บุตรบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 มี.ค. 2567
251
พีรชา แสนสุริวค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
252
นุธิดา จุฑาจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
253
พีรชา แสนสุริวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
254
อรพรรณ สุขประโคน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 11 มี.ค. 2567
255
ศิรากร พิมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
256
วิศวชิต ศรีรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2567
257
อรปรียา อุดม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 มี.ค. 2567
258
ธนาวดี เพ็รชตะกั่ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 มี.ค. 2567
259
เออร์วิน รินทรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2567
260
สิริมา พานแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 9 มี.ค. 2567
261
ชยาภรณ์ ภูมิเขต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 มี.ค. 2567
262
ญาดา ปลื้มจิตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 มี.ค. 2567
263
พชรพล ภูมิสายดร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 9 มี.ค. 2567
264
นางสาวลลิตา ทิมนตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 9 มี.ค. 2567
265
อิทธิกร บัวขาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 มี.ค. 2567
266
กชพรรณ ศรีรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
267
สุธิดา อาจหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
268
ธัญจิรา ชุ่มอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
269
ธัญจิรา ชุ่มอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
270
ภัทราพร สุนทรวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 8 มี.ค. 2567
271
ศุภาพิชญ์ กันหาสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
272
ธันยพร พรมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
273
ภูริพัฒน์ ราชำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
274
เกียรติภูมิ หารอาษา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 8 มี.ค. 2567
275
วุฒิชัย จำปาหวาย
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 มี.ค. 2567
276
สุมิตตา ผิวจินดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 มี.ค. 2567
277
พิมพ์พิศา สุขสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2567
278
ปัญจรุจน์ วัชรจำรัสภัสร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 7 มี.ค. 2567
279
ปัญญา เทียบสันเทียะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 มี.ค. 2567
280
ณัฐธิดา สุริยะศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 มี.ค. 2567
281
ปานรพี ศรีสุปัท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2567
282
กฤตชญา มาตุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2567
283
ธนาภรณ์ ปรีชาชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2567
284
รณกร ดอนหอมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2567
285
นัทธณภร รินไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2567
286
ณัฐสุดา มะนาวนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 6 มี.ค. 2567
287
เบญญาภา บุญเสน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 5 มี.ค. 2567
288
ธัญญรัตน์ เจริหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2567
289
บัณฑิตา ประคองสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 มี.ค. 2567
290
อิทธิกร บัวขาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2567
291
ภัทรกร สิงห์เหิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 มี.ค. 2567
292
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 มี.ค. 2567
293
จิราวรรณ พาบุตดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 มี.ค. 2567
294
นที คำสมหมาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 มี.ค. 2567
295
ตรีตะวัน อามาตมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 มี.ค. 2567
296
ณัฐชยา มัครมย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มี.ค. 2567
297
พนิดา ประชาชน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 มี.ค. 2567
298
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 มี.ค. 2567
299
พรหมพร พรมสุวรรณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มี.ค. 2567
300
น.ส.กุลวรี ย่องมะณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 มี.ค. 2567
301
กฤติมา สุดงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
302
ธีรเดช ภูษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 2 มี.ค. 2567
303
ธัญญลักษณ์ แย้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
304
ปภัสสร พวงพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
305
ศุจีภรณ์ ยมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
306
ธิติมา ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
307
นางสาวกิติยาพร พรหมสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2567
308
สิริมา พานแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
309
อัตชญา แก้วกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
310
ธนากร ธรรมลุน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 มี.ค. 2567
311
Peerada Yaikaew
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
312
พลอยพรรณ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
313
พลอยพรรณ แก่นวงษ์ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
314
พลอยพรรณ แก่นวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2567
315
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
316
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 มี.ค. 2567
317
ปรัชญ์ อรรถวิภานนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 ก.พ. 2567
318
เสาวลักษณ์ ญาณเสถียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.พ. 2567
319
ณัฐิกา สมอหมอบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
320
ศรัณยู อุ่นโคตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
321
มนตรี ศรีอุทธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
322
วรรณภา เหลาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
323
เจษฎา ศรีลาศักดิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 29 ก.พ. 2567
324
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.พ. 2567
325
จีรวรรณ จันทมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
326
ศรัณวราห์ เกตุพิบูลย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 29 ก.พ. 2567
327
สมฤดี ดอนหัวล่อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
328
อัครพงศ์ พรมจรรย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 ก.พ. 2567
329
กมลลักษณ์ ประทุมสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.พ. 2567
330
สหฑัฎษ์ สุดทีป
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
331
ภานุวัฒน์ นามทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
332
ธนวัฒน์ สิทธิจันทร์เสน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
333
พิมลพร ลบบำรุุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 29 ก.พ. 2567
334
รัชกร อินทริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.พ. 2567
335
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ก.พ. 2567
336
พรนภัส วรรณชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 28 ก.พ. 2567
337
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
338
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
339
กัลยารัตน์ วันทวี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
340
ผกามาศ โคกตระคุ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
341
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
342
ชาติบัณฑิต จ้องสละ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
343
วัลวิภา อ่อนราษฎร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
344
ณัฐพล เพียรไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
345
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
346
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2567
347
รัฐภูมิ โพธิสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.พ. 2567
348
สุวิมล อินทรประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
349
ธีรัตม์ แสงปราบภัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2567
350
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
351
อรวรรณ พันละทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
352
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2567
353
ชาติบัณฑิต จ้องสละ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
354
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 27 ก.พ. 2567
355
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 27 ก.พ. 2567
356
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
357
บัวรดา ขวาขุน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
358
ปภัสสร พวงพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.พ. 2567
359
อนิสรา หมื่นกันยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ก.พ. 2567
360
นิธิกร ไตรยขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ก.พ. 2567
361
ทิฆัมพร บุญอรัญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2567
362
ภาณุพัฒน์ หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
363
สิรวิชญ์ ยุพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.พ. 2567
364
ลีลนันต์ พรหมชัยนันท์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 27 ก.พ. 2567
365
โชติธนพัฒน์ สุขไพบูลย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ก.พ. 2567
366
พิชญะ นนท์มุติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2567
367
กนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 ก.พ. 2567
368
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2567
369
จีรวรรณ จันทมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2567
370
อนิสรา หมื่นกันยา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ก.พ. 2567
371
พนมกร ศิริแวว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ก.พ. 2567
372
ภูริภัทร ศรีเมืองช่าง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ก.พ. 2567
373
ปณิตา หงษ์เหิร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 25 ก.พ. 2567
374
ธาราทิพย์ สุดงาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
375
ชมพูนุท สังขทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
376
วราวุธ ประวันโต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
377
เกศินี ประวันโต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
378
สุภาวดี มูลโพธิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 24 ก.พ. 2567
379
ชัชชม สุจริตโศภิต
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
380
กชกร ชุมพล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 24 ก.พ. 2567
381
รัฐภูมิ ทองดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 24 ก.พ. 2567
382
อรันตชา เหบ่าสีนาท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ก.พ. 2567
383
อัมรินทร์ สุวรรณขาวดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 23 ก.พ. 2567
384
คุณากร ซารัมย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ก.พ. 2567
385
ญาดา ผานิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 ก.พ. 2567
386
ธัญญารัตน์ คำพะแย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ก.พ. 2567
387
วิลาสินี สีละพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
388
ศุภกิจ เทียมปรุใหญ่
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 ก.พ. 2567
389
สิรภัทร อุตอามาตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ก.พ. 2567
390
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 ก.พ. 2567
391
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
392
ปฐมพร นินหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
393
น้ำทิพย์ สิงโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
394
กชกร ชำนาญพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
395
กนกวรรณ คำลือไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2567
396
มณีนุข เทพตาแสง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
397
ธีรวัฒน์ พิรักษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
398
วิชุดา มะโฮงคำ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ก.พ. 2567
399
เยาวดี พิมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
400
นางสาวสายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2567
401
น้ำทิพย์ สิงโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
402
พัชชรี บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
403
พัชรีพร ปุรายะโก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
404
ทิพย์ศิรินทร์ จารนาเพียง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ก.พ. 2567
405
อธิบดี มาตย์นอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 21 ก.พ. 2567
406
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
407
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
408
เอมฤดี ชาลีสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
409
ภาพิมล ปิดตาทานัง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ก.พ. 2567
410
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2567
411
เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
412
เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
413
ชวัลกร พระสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2567
414
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
415
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
416
นายชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
417
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
418
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
419
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
420
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
421
กฤติมา สุดงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
422
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 ก.พ. 2567
423
ชัยรัตน์ กงเกียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
424
ดุจดาว อุ่นคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
425
วรัทยา นาวัลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2567
426
ธัญญรัตน์ วงค์แสนสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
427
ณัฐวดี ช้างทองเเดง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ก.พ. 2567
428
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
429
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
430
ยุวดี หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
431
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
432
ยุวดี หวานเพลิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ก.พ. 2567
433
มนตรี ศรีอุทธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 ก.พ. 2567
434
ปานชีวา สิงห์ลอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
435
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
436
กนกวรรณ คำลือไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ก.พ. 2567
437
สุภาวดี บรรยง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 ก.พ. 2567
438
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
439
รัชชานนท ดีเลิศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 ก.พ. 2567
440
ปรียานุช โล่ห์อภิรักษ์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
441
กัญจน์อชิรญา สายสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ก.พ. 2567
442
พัชรพร ศรีสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.พ. 2567
443
เสกสรร จันทร์มา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ก.พ. 2567
444
ณรินธร ชัยคำดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ก.พ. 2567
445
พรนภัส วรรณชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 18 ก.พ. 2567
446
สาธิดา บรรจงศิลป์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ก.พ. 2567
447
ภาคิน ภัทราภิรักษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.พ. 2567
448
อภิวัฒน์ อินทรแถลง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.พ. 2567
449
วรกานต์ คำนาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ก.พ. 2567
450
ฐิติชญาน์ บุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2567
451
ธัญพิมล สวัสดิ์ทา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 18 ก.พ. 2567
452
เอกพันธุ์ โล้กูลประกิจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 18 ก.พ. 2567
453
พรชิตา อุทพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2567
454
จุฬาลักษณ์ พนาพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2567
455
กฤษณา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2567
456
โภไคย ทอนทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 17 ก.พ. 2567
457
จิราวรรณ ศรีนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ก.พ. 2567
458
พีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 ก.พ. 2567
459
ณัฐวัฒน์ ทอดทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 ก.พ. 2567
460
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
461
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
462
วรัทยา เฉลิมผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 ก.พ. 2567
463
ไพศาล บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 15 ก.พ. 2567
464
สุณิชา บุญทัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2567
465
อารยา จันทาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2567
466
อิสรพงศ์ แสนโคก
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 15 ก.พ. 2567
467
อาทิตย์ พิมมี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 15 ก.พ. 2567
468
ธันย์ชนก ตาลสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ก.พ. 2567
469
นริศรา อัจกลับแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ก.พ. 2567
470
ธัญวรรณ สุขวิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
471
หนึ่งฤทัย กันหาบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
472
พิทักษ์ นพคุณ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
473
นายอนุชิต แก้วสิงห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ก.พ. 2567
474
ธนิตย์ เกลี้ยงช่วย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
475
อารียา จำปามี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 14 ก.พ. 2567
476
สุวิมล สนอุป
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ก.พ. 2567
477
อัจฉริญา เฉิดฉาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2567
478
ศศิกานต์ หาญสุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
479
สายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
480
ก้องภพ บัวทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 13 ก.พ. 2567
481
ผกามาศ โคกตระคุ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 13 ก.พ. 2567
482
อิงกานต์ ประวรรณะ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 13 ก.พ. 2567
483
ชยาภรณ์ ภูมิเขต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2567
484
กัลยกร กองผาพา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 12 ก.พ. 2567
485
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
486
ศิริกาญจน์ ศรีทัพไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
487
อุทุมพร ไกรมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
488
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
489
ศิริพร ูบุญเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
490
ศิริพร บุญเหลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
491
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
492
ปานชีวา สิงห์ลอ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
493
พิชญดา บุญทองแพง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ก.พ. 2567
494
สุรวิชญ์ ปฏิรูปา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ก.พ. 2567
495
ศิริลักษณ์ ภูนาสี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 12 ก.พ. 2567
496
สุกัญญา จงดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2567
497
ธีรภัทร์ สดมพฤกษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 12 ก.พ. 2567
498
นุชรี หนูพวก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2567
499
ชนกนันท์ เพ็ญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
500
สุนิสา ศรีโพน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
501
มนธิรา อุทกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
502
นาย พีรติ ศิริพุ่มภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.พ. 2567
503
สิริญญา หนูแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2567
504
สุพัตรา ถาวงษ์กลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ก.พ. 2567
505
ศิโรรัตน์ ทัพมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2567
506
ชุติมา สนิทรัมย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 ก.พ. 2567
507
พัชรพร ศรีสว่ส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2567
508
ณัฐภัทร ศรีเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ก.พ. 2567
509
วราลักษณ์ สิงห์ทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2567
510
วราลักษณ์ สิงหทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2567
511
ธนวัฒน์ เกตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ก.พ. 2567
512
พัชรพล ดำรงกิจสถาพร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 9 ก.พ. 2567
513
อทิตยา มารัชขะ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
514
กมลลัทธ์ อธิสรทรัพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 9 ก.พ. 2567
515
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
516
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
517
กนกวรรณ วันสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2567
518
วรกานต์ คงประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ก.พ. 2567
519
โชคชัย เบ้าเฮือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ก.พ. 2567
520
ภัทราภรณ์ อรจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.พ. 2567
521
โยธิกา สมใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 ก.พ. 2567
522
ศุภานันท์ ศรีโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
523
ชรินทร์รัตน์ สุวรรณโข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ก.พ. 2567
524
พีรชา แสนสุริวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
525
ศศิธร โฆษณา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
526
ศรัญญู ชินดร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 7 ก.พ. 2567
527
พัชรีพร ปุรายะโก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
528
จิรวัฒน์ ธงภักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ก.พ. 2567
529
ณัฎฐ์กฤตา บุรีมาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2567
530
พัชรพร ยิ้มจอหอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
531
กฤษติญา วงเวียนครู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
532
แคทลียา สามิบัติ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 7 ก.พ. 2567
533
บุษกร แสนราชบุตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 ก.พ. 2567
534
กัลยรัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ก.พ. 2567
535
นารีนาฎ บัวจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ก.พ. 2567
536
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
537
ธัญวรรณ สุขวิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2567
538
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
539
ภิญญดา คำผาเคน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
540
นันทนา หาที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2567
541
กัลยรัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
542
กัณติฌา วิบูลย์กุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 6 ก.พ. 2567
543
ปาริฉัตร เสวะนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
544
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
545
ลลิตา พงษ์ชัยภูมิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ก.พ. 2567
546
กนกวรรณ แสนบุญศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2567
547
นันทยา สุขเกษม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 ก.พ. 2567
548
ธนวัฒน์ เกตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ก.พ. 2567
549
พรรณภา โยวะผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
550
สุจิรา ศรีพาย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ก.พ. 2567
551
ธีรกาญจน์ โพธิสาร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
552
สิลิลทิพย์ ไชยยนต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
553
ศิรินภา บัวพัฒน์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 ก.พ. 2567
554
นิติกานต์ ชัยลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
555
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
556
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
557
ชลลดา เหมือนทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 5 ก.พ. 2567
558
นาวสาวพิชชากร พินิจพนากุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
559
ตรีตะวัน อามาตมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
560
สุพิชญา ไชยสอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ก.พ. 2567
561
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
562
ไอยวรรณ วิเชียรซอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
563
ศิริลักษณ์ ศรีนามหวด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2567
564
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2567
565
ไวยกู แก้วสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ก.พ. 2567
566
ประกายเนตร ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
567
มลิวรรณ ไชยรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
568
ธัญพร ทอดทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
569
นาย วิเชียร พิเคราะห์การ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ก.พ. 2567
570
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
571
ปรียาภรณ์ เฝ้าทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
572
ฤทัยรัตน์ อุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ก.พ. 2567
573
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
574
นายรณกร บวรพิกานน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 2567
575
วนิดา ภูโคก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
576
ปรีชา มหาวรรณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 ก.พ. 2567
577
นิติมา แสงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
578
มาลัย วงศ์ชาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 ก.พ. 2567
579
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
580
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
581
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
582
ดวงฤทัย หล้าบุญมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2567
583
ปาลิตา ขันธ์พัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
584
วิสสุตา กล้าหาญ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 ก.พ. 2567
585
ธรณิศร กาอุบมุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
586
ภาณุพงศ์ คำอ่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
587
ปาริยภัทร ไชยรักษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
588
นิชาภา มาสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
589
ศศิกานต์ หาญสุริย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
590
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
591
ศันสนีย์ นาคปล้อง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
592
จรรยพร ตุ้มวัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
593
มาโนช ชาแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
594
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
595
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
596
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
597
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
598
ปาริชาติ ทะเสนฮด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2567
599
สาวิตรี จันโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
600
ปิยาพัชร แก้วคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
601
วราลักษณ์ ลือกำลัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
602
สุพรรณี ศรีนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.พ. 2567
603
เจษฎา น้อยเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.พ. 2567
604
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
605
นภัสสร สีดาว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2567
606
ชลธิชา จันตะนาเขต
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ก.พ. 2567
607
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
608
ธนิตา เงางาม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
609
กุลธิดา สถิตยชน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
610
ปกรณ์ คำโพธิ์เวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
611
ชลธิชา พลพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
612
กัลยารัตน์ พศินพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
613
มึกำแพง -
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
614
ชลธิชา แสนนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
615
วิลาสินี พรหนุน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
616
กันติชา พุดบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
617
ณัฐชนัน อารีญาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
618
โยทะกา บุตวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
619
ปณัฐดา คงเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2567
620
ศศิวิมล บัวจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
621
ศศิวิมล บัวจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2567
622
เกรียงไกร จินะใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
623
ฐิติกานต์ กายแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
624
ทานตะวัน โนนราช
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
625
จุฑาทิพย์ อินภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
626
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
627
อรไพลิน มาหินกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
628
ปรีญาอร เชิดโกทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
629
สุชะตา นาชัยเริ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
630
อัญชลี เชื้อโพนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
631
ชุติมา อินทรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
632
มึกำแพง -
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
633
สุภาพร เงื่อนไข่น้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
634
นางสาว ปรางทิพย์ คำชัยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
635
นางสาว กุลนันทน์ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
636
ปณัฐดา คงเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
637
จารุภา กองเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
638
ณิชา คำธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
639
จุฑาทิพย์ อินภูมิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 31 ม.ค. 2567
640
ศสิกานต์ พุงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
641
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
642
วรวุฒิ พงษ์เกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
643
อรอุมา จุรุทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
644
ศสิกานต์ พุงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
645
ภัทรธิดา คตชัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
646
อัญชลี เชื้อโพนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
647
กรพินธุ์ วงษ์คณานุรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ม.ค. 2567
648
ปาลิดา ตะติฉิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
649
กิตติชัย จำปางาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ม.ค. 2567
650
พงศกร ทิวกระโทก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ม.ค. 2567
651
พัชนีญา ตาปราบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2567
652
ไชยารัตน์ รุจิเทศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 30 ม.ค. 2567
653
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
654
รุ่งนภา ลักษร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
655
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
656
สิริยากร วรสุทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
657
นันทพร กรมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
658
มาโนช ชาแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
659
ปานิตา ชูชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2567
660
พรรณพัชร ชมภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
661
ศักดิ์ทิพย์ พรหมเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 ม.ค. 2567
662
กันติชา พุดบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
663
สุวัฒนา วิบูลย์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
664
ชรินรัตน์ ดีแป้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
665
จิรภิญญา ชัยสาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 ม.ค. 2567
666
ศิรสิทธิ์ คำจันดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ม.ค. 2567
667
ธนธรณ์ นวลเอี่ยมเอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 ม.ค. 2567
668
พรรณนิษา ปัญญาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ม.ค. 2567
669
ดวงฤทัย พรมมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
670
สุพิชญา วิชาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2567
671
จารุดา มลิวัย์ผุดผ่อง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 ม.ค. 2567
672
วิยดา พินิจลึก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
673
ประภาสิริ ขุนอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
674
สิทธินนท์ อุ่นสำโรง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
675
อรัญญา ไลน้ำอ้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
676
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
677
อภิญญา คนงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
678
แพรพลอย ปานเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 29 ม.ค. 2567
679
ณัฐวดี ชื่นกลิ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2567
680
นฤมล การสร้าง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ม.ค. 2567
681
ฤทัยรัตน์ อุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2567
682
กมลชนก พุ่มชุ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
683
อัญอร สังสีโห
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2567
684
ธัญญลักษณ์ แย้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
685
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
686
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2567
687
ไปรยา บัวโฮง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2567
688
พันธ์วิรา กอรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 28 ม.ค. 2567
689
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ม.ค. 2567
690
นริศรา โสมัจฉา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 28 ม.ค. 2567
691
ศิราณี วันนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 27 ม.ค. 2567
692
ณิชกรานต์ บาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
693
อัจฉราภรณ์ พรมฉวี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
694
สุริวิภา ศรีสาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
695
สุทธิดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ม.ค. 2567
696
ธัญวรัตน์ นาถาบำรุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
697
รัตนาวดี ทัศมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
698
รัตนาวดี ทัศมาลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ม.ค. 2567
699
กมลชนก เรืองแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
700
ยุพารัตน์ รัตนวงศะวัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
701
ศุภนัฐ เจริญสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
702
จิราพร ไกรสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
703
ชุลีพร ต่อซอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
704
ณัฐกานต์ ลิลถคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
705
ปลื้มจิตร น้ำใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2567
706
พันธ์วิรา กอรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 ม.ค. 2567
707
พรชฎา เจ๊กสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
708
ดวงฤัย พรมมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
709
ณัฏฐนันท์ ธงภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
710
สุนิสา จันทร์เพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
711
วาริษา ยิ้มกระจ่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
712
เนตรทราย ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
713
นริษา ภูมะลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 26 ม.ค. 2567
714
ณัฐภรณ์ ประกอบผล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
715
ศุภวิชญ์ ภูดวงดาษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 26 ม.ค. 2567
716
สรุดี สงธิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 ม.ค. 2567
717
บัณฑิตา ตระกูลฤกษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
718
กชมน กันทะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
719
ภานุวิทย์ ทุมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
720
สุชาวดี ศรีทิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
721
รินดา กองอาษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 26 ม.ค. 2567
722
รินดา กองอาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 26 ม.ค. 2567
723
ชนิสรา วงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
724
อริสรา ไกรสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2567
725
จิตรภาณุ บุดดาซุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2567
726
อริสรา ไกรสา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2567
727
อลิสรา กำสมุทร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2567
728
ปณิตา ชูเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
729
ปาลิกา ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
730
ปาลินี ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
731
ฟาริดา ณรงค์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
732
ชนกันต์ แก่นหมั่น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 25 ม.ค. 2567
733
ทัศนีย์ สมศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ม.ค. 2567
734
กนกวรรณ ปารี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 25 ม.ค. 2567
735
มนต์พิชา พวงเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
736
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
737
รุ่งนภา รจนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2567
738
ปวิชญาดา กุลใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
739
มัชฌิมา มะลัยแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2567
740
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
741
ญาวิศา ดิษฐ์จาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
742
ญาวิศา ดิษฐ์จาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
743
วรางคณา พลไธสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 ม.ค. 2567
744
เกวลิน น้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
745
สัตตกมล วิเศษกมล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 24 ม.ค. 2567
746
ปิยดา กิ่งแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
747
นางสาวสายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
748
กนกวรรณ บุญเต็ม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 24 ม.ค. 2567
749
ปรเมศท์ เพียหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
750
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2567
751
ธิดารัตน์ ผุยคำภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
752
อรทัย อินทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
753
พิลาสลักษณ์ สิมผิว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
754
อรทัย อินทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
755
ขวัญจิรา โคตรท้าว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 23 ม.ค. 2567
756
สุภัทสร ศรีแก้วตุง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ม.ค. 2567
757
วีนัส สิงห์กลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 ม.ค. 2567
758
ชุติมณฑน์ อุ่นน้ำเที่ยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
759
สุภา​รัตน์​ ถุง​ออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 22 ม.ค. 2567
760
บัณฑิตา ภูคำวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2567
761
ณัฐภัทร ศรีเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ม.ค. 2567
762
พันทิภา ภารสำราญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
763
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
764
เมทินี เชิดสูงเนิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 22 ม.ค. 2567
765
นายอุดมศักดิ์ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 ม.ค. 2567
766
สุกัญญา วรบุตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ม.ค. 2567
767
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
768
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
769
อโณทัย จงปัตนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2567
770
หทัยชนก ภูคงน้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ม.ค. 2567
771
สุภา​รัตน์​ ถุงออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ม.ค. 2567
772
ศิริราช สิงพิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2567
773
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 21 ม.ค. 2567
774
สิริยากร แก้วพลน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 ม.ค. 2567
775
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 20 ม.ค. 2567
776
ปทิตตา ผลานิสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2567
777
สิริยุพน แก้วโพธิ์น้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2567
778
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2567
779
สดายุ แก้วคำหอม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ม.ค. 2567
780
อาริยา อินต๊ะมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
781
หฤทัย ดีจันทร์จ้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
782
พรรณนิษา ปัญญาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
783
ณัฐฐิดา ป้าครอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
784
วิชิตา คิดเริง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
785
จริญญาภรณ์ จิณะตา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
786
นิภาวรรณ เนาวรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
787
นัฐธิดา วิชาเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2567
788
ณัฐธิดา วงศ์โพธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
789
พุทธิชา เติมทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
790
วัลภา ทวีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
791
เจตสุภา พันธะไหล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2567
792
สุจิรา ศรีมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
793
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ม.ค. 2567
794
นันทนา แก้วดวงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
795
นัฐธิดา วิชาเรือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2567
796
สุรดา ทุรารัมย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ม.ค. 2567
797
จิราวรรณ ป้องจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 ม.ค. 2567
798
เกตน์สิริ สิงห์ขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
799
สุกัญญากรณ์ ละดาดาษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2567
800
สาวิตรี จันโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2567
801
วรรณภา แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 ม.ค. 2567
802
หฤทัย ดีจันทร์จ้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
803
ปณิตา อดใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
804
อรณิชา อ้อมนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
805
วันวิสา รัตนสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2567
806
พงศธร พันโนลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 17 ม.ค. 2567
807
วันวิสา รัตนสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2567
808
วรรณภา แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 ม.ค. 2567
809
สหรัฐ น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 ม.ค. 2567
810
เกษรา ศรีจันทร์บุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 17 ม.ค. 2567
811
ภาพิมล ปิดตาทานัง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ม.ค. 2567
812
กุลนันทน์ สันเสนาะ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2567
813
จักรกฤต อ้วนโอ๊ะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 17 ม.ค. 2567
814
รัตนา อินทร์ลุน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 ม.ค. 2567
815
ชาติตระกาล บุสำโรง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 16 ม.ค. 2567
816
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
817
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
818
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
819
ปานรพี ศรีสุปัท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
820
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
821
นันทิวา แถวโสภา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 ม.ค. 2567
822
วรัทยา มหิงสารี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
823
ศิโรรัตน์ ชนะมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2567
824
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2567
825
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2567
826
ปาลิตา ขันธ์พัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
827
ศิรภัสสร จอมสว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
828
ฐิญาณี ผ่องใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
829
ธนพงศ์ ฝักบัว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ม.ค. 2567
830
นฤเบศ ทับศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
831
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
832
พิชญา คำใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2567
833
เจนสุดา ทูลภิรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
834
กฤษฎา จันทะแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
835
อำพิกา เกื้อเกิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 14 ม.ค. 2567
836
ศุภณัฐ บุญโสม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 14 ม.ค. 2567
837
อารียา วิชัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2567
838
ปลายฝน โพธิ์ประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
839
อาริญา สีสมพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
840
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
841
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
842
พิชามญธุ์ แป้นสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
843
วรัทยา นาวัลย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2567
844
กนกวรรณ ขอดเมชัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 ม.ค. 2567
845
พฤหัสบดี ประโสกัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2567
846
สุชานันท์ ปราสาทศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2567
847
พัชรพร นาสมพืช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ม.ค. 2567
848
นนทชัย เวียงนนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 ม.ค. 2567
849
สุวัฒนา วิบูลย์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2567
850
ณัชชา สาเเก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 12 ม.ค. 2567
851
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 11 ม.ค. 2567
852
สุพิชญา ไชยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
853
ธีรวัฒน์ ทอวอาจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ม.ค. 2567
854
ปนัดดา โสธิสัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
855
เชิดศักดิ์ ทองหล่อ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2567
856
กนกพร สิมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
857
อาภัสรา ขอดวงกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ม.ค. 2567
858
เกวรินทร์ เยี่ยนทรง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ม.ค. 2567
859
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
860
A B
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2567
861
วสวัตติ์ ทองมีค่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ม.ค. 2567
862
พรประภา โคตรหานาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2567
863
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
864
ธรณ์ธันย์ เพิ่มทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
865
แคทลียา จุลมา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 ม.ค. 2567
866
อรจิรา กุลพันธ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ม.ค. 2567
867
จิดาภา ประภาวะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
868
สิรประภา ฟองรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ม.ค. 2567
869
ดวงกมล เทพชา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
870
สุเมตรา ปานโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2567
871
พัชราพร ศรีจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ม.ค. 2567
872
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
873
วิภาดา บุญใบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
874
ปณิตา สิทธิโห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
875
ธันย์ชนก จังพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
876
เนตรทราย ซื่อสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
877
อาภาศิริ ไชยคำภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
878
ธนายุทธ ศรีพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ม.ค. 2567
879
มุทิตา จันทร์ประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 9 ม.ค. 2567
880
มุทิตา จันทร์ประเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 9 ม.ค. 2567
881
วราภรณ์ บุญไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
882
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
883
นิชาภา มาสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2567
884
สุดารัตน์ คิดอ่าน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ม.ค. 2567
885
จีราวรรณ พงษ์เพียจันทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
886
ลินลักษณ์ จันปาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
887
ทิพย์สุดา สำเริง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2567
888
พีรพัฒน์ พันธ์สมศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2567
889
กุลนันทน์ สันเสนาะ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2567
890
กัมพล นาเพีย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ม.ค. 2567
891
ทัตติยา บุตรดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
892
ปณิตา สิทธิโห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
893
สุภา​รัตน์​ ถุงออด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 8 ม.ค. 2567
894
จิรัชญา รื่นรส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
895
จิราพร คนซื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
896
กมลรัตน์ ชุมจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ม.ค. 2567
897
จันทร์จิฬา นาสะอ้าน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
898
ปวันรัตน์ สีงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
899
ดั่งดวงหฤทัย น้อยตาแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ม.ค. 2567
900
สิรประภา ฟองรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2567
901
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
902
สวัสดิ์ สิงห์ทอง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 8 ม.ค. 2567
903
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
904
วงศ์นภัทร ผาบสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2567
905
กิติยาพร พรหมสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
906
ณริสสา คำวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
907
อภิชญา เป๊ะชาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
908
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
909
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
910
ศิริวัฒน์ บรรยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
911
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
912
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
913
กาญจน์กนก พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
914
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
915
ธัญญาลักษ์ แก้วใสย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
916
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2567
917
ธัญจิรา ชุ่มอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
918
สุธาสินี สุขวัฒน์กุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
919
ธิติพล พรมที พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
920
วีรสุดา เทพนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ม.ค. 2567
921
ณัฐณิชา พรมอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ม.ค. 2567
922
วัลภา ทวีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
923
ปนัดดา ศรีขอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
924
จิระนันท์ รัตนแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
925
รัฐรินธร ทอดชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
926
เกณิกา มัคคะน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
927
สมบัติ กิริยางาม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 ม.ค. 2567
928
สุขกมล วงศ์แสนสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ม.ค. 2567
929
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2567
930
กนกพร ไชยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ม.ค. 2567
931
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ม.ค. 2567
932
ลดาวัลย์ มาอุดม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ม.ค. 2567
933
เบญญาภา โสหะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ม.ค. 2567
934
วรวัฒน์ ชัยลอย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 ม.ค. 2567
935
นางสาวรัตนพร เพ็งเดือน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
936
กฤติญา บุญประคอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
937
มนฤดี มานะมาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ม.ค. 2567
938
วรกาญจน์ สิงห์บุญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 ม.ค. 2567
939
ปัณฑิตา ภูปรื้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
940
วรกาญจน์ สิงห์บุญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 ม.ค. 2567
941
ฐิติมาพร ศรีพันดร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
942
กุลนันทน์ สันเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 ม.ค. 2567
943
ปาลิกา ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
944
ฐิติมาพร ศรีพันดร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ม.ค. 2567
945
ปาลินี ชัยโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
946
พรประพรรณ กุลนิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
947
ธนิยา เหล่าชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
948
อภิชญา เป๊ะชาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ม.ค. 2567
949
อรรถพงษ์ ภูบุญอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ม.ค. 2567
950
พิมพ์ชนก สร้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
951
วริศรา สาริสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
952
ชาญชัย คำมุงคุณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ม.ค. 2567
953
มัณฑิตา แสงลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
954
หทัยกาญจน์ หมวดดารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
955
จักรกฤต อ้วนโอ๊ะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 3 ม.ค. 2567
956
ทรงอัปสร นามวงค์ษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
957
ศิริวรรณวิษา ชนะสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 ม.ค. 2567
958
ชญาดา นาทันรีบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
959
กชนันท์ ทองรินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
960
ชญาดา นาทันรีบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
961
ณัฐภรณ์ จ้ำดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 3 ม.ค. 2567
962
ประภาศิริ มาตย์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ม.ค. 2567
963
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ม.ค. 2567
964
นิตย์รดี แสงฮาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
965
นวรัตน์ สุนอุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
966
กนกพร เสนาเสถียร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ม.ค. 2567
967
ชุติกาญจน์ ปริสุเก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ม.ค. 2567
968
ภิญญาพัชญ์ สุภัทโรบล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ม.ค. 2567
969
ประการณ์ ผลศิริ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ม.ค. 2567
970
ภัทรนันทร์ กาสังข์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2566
971
พิชญาดา คำสีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ธ.ค. 2566
972
เทียมเทพ เต็งประวัติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 ธ.ค. 2566
973
สุภาวดี แก่นจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 ธ.ค. 2566
974
กรวรรรณ บานศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 ธ.ค. 2566
975
ธนภรณ์ ขันตี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ธ.ค. 2566
976
มณฑิตา อุตรนคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ธ.ค. 2566
977
เกวลี รังศรีแก้ว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 ธ.ค. 2566
978
มลธิชา มูลตรีศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2566
979
ศิริพร ศรีแดน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 27 ธ.ค. 2566
980
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ธ.ค. 2566
981
อาทิตย์ เหล็กเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ธ.ค. 2566
982
อัตชญา แก้วกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566
983
ปุญญิศา แสนโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ธ.ค. 2566
984
ชนิภรณ์ เมฆช้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 26 ธ.ค. 2566
985
กนกอร สินชัย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 25 ธ.ค. 2566
986
นันท์ลินี สิมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ธ.ค. 2566
987
กนกนาถ คุณล้าน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ธ.ค. 2566
988
เจษฎา ทองสุข ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ธ.ค. 2566
989
ปฏิพล ราชพิลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ธ.ค. 2566
990
วันวิสา รัตนพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ธ.ค. 2566
991
อัษฎาวุธ สินวรณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 24 ธ.ค. 2566
992
ชลธิชา บุกบัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
993
เจษฎา ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 23 ธ.ค. 2566
994
รสิตา เสนาวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
995
โศภิตา พิมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
996
สุภัทราภรณ์ ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ธ.ค. 2566
997
ศุภัทรดิศ มัชฌิมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 23 ธ.ค. 2566
998
สุภาวดี แก่นจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ธ.ค. 2566
999
กนกพร อินทร์กอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ธ.ค. 2566
1000
วรพิมพ์ ศรีบุญเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 22 ธ.ค. 2566
1001
รภัทร มาพงษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 22 ธ.ค. 2566
1002
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
1003
จีระรัตน์ อินทรแก้ว อินทรแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
1004
ณัฐธิดา กานุสนธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ธ.ค. 2566
1005
เบญญาภา โสหะ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 22 ธ.ค. 2566
1006
วรัญชิต ซ้ายขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
1007
พรธีรา บุพโต
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 ธ.ค. 2566
1008
อภิชัย พรมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ธ.ค. 2566
1009
ศรัญญา ดอนวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 21 ธ.ค. 2566
1010
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1011
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1012
กัญญารัตน์ ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1013
นางสาวกัญญารัตน์ ยุพิน ยุพิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1014
ธีรภัทร แดงพรวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1015
ณัฐรดา สุธรรมป๋า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1016
สุดารัตน์ บุตรละกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1017
กัญญรัตน์ สุโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1018
ธนภรณ์ ขันตี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1019
พรนภา ชูคันธ์หอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ธ.ค. 2566
1020
พัชรพร นาสมพืช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ธ.ค. 2566
1021
ชัชนันท์ ทองก้านเหลือง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ธ.ค. 2566
1022
ทักษณา เทพพิทักษ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ธ.ค. 2566
1023
ปรเมศวร์ คำศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ธ.ค. 2566
1024
จิราภรณ์ สมอหมอบ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1025
พัชรินทร์ ไชยสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ธ.ค. 2566
1026
นิราภรณ์ สิงห์ชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ธ.ค. 2566
1027
ภัทรมัย ปางค่า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
1028
วชิราวุธ ลาวัล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ธ.ค. 2566
1029
ศิริญทิพย์ ปะสาวะเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
1030
น้ำทิพย์ สิทธิวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
1031
นางสาวกิติยาภรณ์ มูลมณี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 ธ.ค. 2566
1032
จิราภา พัฒนิบูลย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2566
1033
ปวีณา หินราชา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ธ.ค. 2566
1034
กัญญานัฐ พูลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
1035
ศิริลักษณ์ แสนลือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 ธ.ค. 2566
1036
กมุทพร แก่นพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ธ.ค. 2566
1037
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
1038
นริศรา สอนสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ธ.ค. 2566
1039
พลอยมณี กั้งกระโทก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
1040
ปฏิภาณ สุวิหาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ธ.ค. 2566
1041
อริสา ภูจอมทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ธ.ค. 2566
1042
สุพัตรา แทนเถื่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1043
นางสาวกิติยาภรณ์ มูลมณี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 ธ.ค. 2566
1044
ปนัดดา โพธิศรีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1045
ปนัดดา โพธิศรีแ้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1046
มณฑกาญจน์ โทมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ธ.ค. 2566
1047
เกวลิน น้อยเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1048
นฤเบศ ทับศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1049
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1050
ธิญาณี สุโพธิฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1051
จีระรัตน์ อินทรแก้ว อินทรแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ธ.ค. 2566
1052
ภทรกรณ์ พรมดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1053
อโณทัย จงปัตนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1054
ธนัชนันทร์ สุขขวัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1055
เปรมฤดี ช่อบุญกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1056
สุทธิดา ผางจันดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1057
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ธ.ค. 2566
1058
สุธิดา ชาญประไพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 15 ธ.ค. 2566
1059
กนกอร รักษ์รอด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1060
ธีรวัฒน์ อดใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1061
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1062
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1063
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1064
กิตติ วรรณพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 15 ธ.ค. 2566
1065
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1066
นันทวัฒน์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1067
สิริกานดา จงกูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1068
ศิริวรรณวิษา ชนะวุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 15 ธ.ค. 2566
1069
วราภรณ์ บุญไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1070
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1071
เปรมมิกา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1072
นาจชนก สมสะอาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1073
เพ็ญนภา พันสนิท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1074
อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ธ.ค. 2566
1075
สุนิสา จันทร์เพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1076
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1077
ดั่งดวงหฤทัย น้อยตาแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 14 ธ.ค. 2566
1078
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1079
ณัฐมน วันยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1080
สลิลทิพย์ ภูหงษ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1081
พัชรินทร์ ประกอบสำเนียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ธ.ค. 2566
1082
สุภัทสร ศรีแก้วตุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 13 ธ.ค. 2566
1083
อรวรรณ การสร้าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 13 ธ.ค. 2566
1084
ศิริญทิพย์ ปะสาวะเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
1085
อรนาฏ พงษ์ไพร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 12 ธ.ค. 2566
1086
วันวิสา รัตนพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
1087
จักรภพ จันสงเปลือย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ธ.ค. 2566
1088
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ธ.ค. 2566
1089
ปรางทิพย์ บุญประเสริฐ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
1090
กุลนิดา อุดหนองเลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
1091
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
1092
จารุเวศ แจ่มใส
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
1093
โชติกา ทองเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
1094
นัฐสิทธิ์ ฉ่ำไธสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 ธ.ค. 2566
1095
กชนันท์ ทองรินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ธ.ค. 2566
1096
นายธรณินทร์ เทียมวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ธ.ค. 2566
1097
ชนกนันต์ ทะวงษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 ธ.ค. 2566
1098
จักรพรรณ อ้นคง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ธ.ค. 2566
1099
นางสาวสิริมา อิทธิพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ธ.ค. 2566
1100
จักรพรรณ อ้นคง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 ธ.ค. 2566
1101
ขวัญจิรา บ้งงึ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
1102
สุดารัตน์ วรรณรส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ธ.ค. 2566
1103
วัชรี ชุมภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 ธ.ค. 2566
1104
พิมพ์ชนก ชมภูน้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 9 ธ.ค. 2566
1105
จิรภัทร เพ็งสูงเนิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ธ.ค. 2566
1106
เกศรา โมพิมาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ธ.ค. 2566
1107
อารียา เเจ้งไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
1108
ไอรดา ภูหอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
1109
ประภัสสร​ นาวา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 ธ.ค. 2566
1110
กรนภา แสนวัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ธ.ค. 2566
1111
ชยากร โคตรปัญญา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ธ.ค. 2566
1112
หทัยกาญจน์ หมวดดารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566
1113
สุรัตวดี สุอินทร์ สุอินทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
1114
ณัฐฤทัย วงษ์คำจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
1115
พรชฎา เจ๊กสี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ธ.ค. 2566
1116
ธิดาวัลย์ หิรัญโท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 ธ.ค. 2566
1117
นัทธมน แสนพรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
1118
เพรียวตรา สายสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ธ.ค. 2566
1119
โชติกา ทองเรือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
1120
กัตติกา ดีนาง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 ธ.ค. 2566
1121
ศตวรรษ รัตนศิริพรหม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 ธ.ค. 2566
1122
ดาราวัธน์ พรมโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
1123
สุภาวดี สีดำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1124
สุภารัตน์ ถุงออด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 6 ธ.ค. 2566
1125
ลัทธวิตรา ยอดสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
1126
นัทธมน แสนพรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1127
ศุภกรณ์ นามจริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 ธ.ค. 2566
1128
ลดาวัลย์ มาอุดม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1129
วรวลัญช์ แสงสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2566
1130
ปิยะวดี พงษ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 2566
1131
มารียา หมัดสะแล่หมัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1132
อนามิกา บุญมี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1133
ชลธิชา แก้วก่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1134
วริดา วงก่ำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 ธ.ค. 2566
1135
พีรชยา บุราชรินทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
1136
ละอองดาว มังสีดา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
1137
จารุกิตติ์ จรทะผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
1138
ภาณุพงศ์ สีอ่อน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 ธ.ค. 2566
1139
ชานนท์ ศรีจันทร์ปลิว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 5 ธ.ค. 2566
1140
ดรุณี ละภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1141
ศุภอรรถ วิเศษสุด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1142
ปรเมศวร์ คำศรีแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
1143
พลอยทับทิม สุวรรไตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ธ.ค. 2566
1144
ทิตยาพร แก้ววิใส
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1145
มณีรัตน์ นาดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1146
ศิโรรัตน์ ยุตะวัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1147
ศุภกรณ์ สนิทท้าว
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1148
ทิพย์ประภา แก้วสา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1149
ปัณณวัฒน์ มหาหิงค์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1150
มณี ชมดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1151
ดรุณี ละภักดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1152
ฉัตรดนัย รัตนวงศ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1153
ชินภัทร ตอพล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
1154
อภิสิทธิ์ แท่งเฝือ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
1155
จิรายุ กิติศรีวรพันธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 4 ธ.ค. 2566
1156
กมลรัตน์ ยิงรัมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1157
พีรพงศ์ วิศวรักษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ธ.ค. 2566
1158
ทินภัทร ตาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
1159
ธนาวุฒิ กลางสาทร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1160
ชลิตา จันทะรัง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1161
ธารดาร์ อภิทยานนท์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1162
สิทธิกร สุนทรประสิทธิ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1163
พูลสวัสดิ์ บุญตะนัย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ธ.ค. 2566
1164
นายศิวกร เฉิดจำลอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1165
ประกาศิต หมื่นไธสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1166
ศิรประภา จิ๋วภูเขาลาด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1167
นิสารัตน์ ดวงจำปาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
1168
กำไร คงเรียงศรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 3 ธ.ค. 2566
1169
สมเจตต์ นาชัยสินธุ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1170
วริษา หวานเสนาะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ธ.ค. 2566
1171
ปรีชา ภูเด่นผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 3 ธ.ค. 2566
1172
มาริษา รัตนทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1173
ระพีพัฒน์ หวานจิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1174
ฐิตาภรณ์ ศรีม่วง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ธ.ค. 2566
1175
ปิยะวดี พงษ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1176
ปาริฉัตร ดีดวงพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1177
สุวิมล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1178
พัชรี ละอองทอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1179
สุวิมล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1180
ประภัสสร อาศัยป่า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1181
ศรัณย์ ศรีผิวจันทร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1182
นภาพร จีกชาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ธ.ค. 2566
1183
อริสา สกุลสิทธิวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 ธ.ค. 2566
1184
ธนาดล บัวพัฒน?
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ธ.ค. 2566
1185
ปุณณภา สรรประดิษฐ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ธ.ค. 2566
1186
รวีวิชญ์ แก้วมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1187
ีฑิฆัมพร ลีลาศ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1188
ปุญญิศา แสนโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ธ.ค. 2566
1189
ธนาวุฒิ กลางสาทร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1190
ปิ่นไพลิน บรรเรืองทอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2 ธ.ค. 2566
1191
ชานนท์ ดำสนิท
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1192
จุฬาลักษณ์ เบียนสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
1193
พรชิตา เจริญเช้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1194
ภัคจิรา สุวรรณศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ธ.ค. 2566
1195
มริสา ศรีสุวอ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1196
ปรินทร คงแสนคำ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1197
รพีภัทร ศิลปนนท์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ธ.ค. 2566
1198
อรญา พรมมา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1199
ประภาสิริ ชาวงษ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1200
กนกพร สายสุวรรณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1201
ศุภวัฒน์ ปิดตานะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1202
จตุพัฒน์ อำภาพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1203
มนต์นภา นาทัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1204
นภัสสร จุลลาบุดดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
1205
อนุสรา นวนประโคน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1206
ไกรวิชญ์ วังศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1207
ปฏิพล ราชพิลา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1208
วรัญญาภรณ์ โยธาประเสริฐ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1209
วิภาพรรณ พานศรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1210
กิตติธัช รัตนบุรมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1211
รัตนา สุวรรณสิทธิ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1212
ชาญวิทย์ ราชตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1213
เพชรา ทองเงิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1214
ศิริรัตน์ จันทร์เพ็ง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1215
วิภาดา วงวาล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1216
สุรีฉาย จันเขียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1217
กิ่งเพชร สีลารัตน์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1218
มาติณาห์ อินทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ธ.ค. 2566
1219
พิมพ์พิชชา รัตนบุตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ธ.ค. 2566
1220
ดวงเดือน ภูทองเงิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
1221
อิสระ มลาสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 พ.ย. 2566
1222
ขนิษฐา เสาสมภพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 พ.ย. 2566
1223
สุพัตรา ศรีอาจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
1224
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1225
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1226
จินตนา โฮชิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 30 พ.ย. 2566
1227
วิชชากร ธรรมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1228
ธนัชพร ภูมณี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
1229
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ย. 2566
1230
ธนภรณ์ นาคเอี่ยม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1231
กัญญารัตน์ พิมพ์หาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1232
พันพัสสา มีมาก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1233
รุ่งนภา ทนเถื่อน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 พ.ย. 2566
1234
ชลธิชา แก้วก่า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
1235
พนิตตา คำบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
1236
ฐพัชร์ชารี โค้ววิลัยแสง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30 พ.ย. 2566
1237
ธรรมรักษ์ ฉลวยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
1238
ชุติมา อินทรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 พ.ย. 2566
1239
ชัยวัฒน์ วัลละภา899 วัลละภา899
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 29 พ.ย. 2566
1240
ประภาศิริ มาตย์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ย. 2566
1241
เจษฎา ทองสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
1242
วสิตา นามมุงคุณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 พ.ย. 2566
1243
ปนัดดา นาดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2566
1244
วิชชากร ธรรมจักร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 พ.ย. 2566
1245
กนกพร สายสุวรรณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
1246
พรรณนิภา ทดสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
1247
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2566
1248
ชัยวัฒน์ วัลละภาtest ชัยวัฒน์ วัลละภาtest
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 28 พ.ย. 2566
1249
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 พ.ย. 2566
1250
สุนิตา สันติดงสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ย. 2566
1251
มาลี เกษียรธารา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ย. 2566
1252
นิพัช ศรีธาตุ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 พ.ย. 2566
1253
ชานนท์ ศรีจันทร์ปลิว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 พ.ย. 2566
1254
กนกพรรณ ป้องสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ย. 2566
1255
พิชามญชุ์ กุนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ย. 2566
1256
ชาญณรงค์ พรมชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 พ.ย. 2566
1257
ฟาริดา โยไทยเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
1258
กนกพรรณ ป้องสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
1259
ธารีรัตน์ อาตขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
1260
รัตติยา สมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ย. 2566
1261
ภัทรกร วรรณสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 พ.ย. 2566
1262
จันทกานต์ แดงชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
1263
จันทกานต แดงชาติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ย. 2566
1264
ธีรภัทร น้อยโนนทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 พ.ย. 2566
1265
ปนัดดา ผะดาวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2566
1266
ฟาริดา โยไทยเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 พ.ย. 2566
1267
ศศิวิมล เกิดศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ย. 2566
1268
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 พ.ย. 2566
1269
จักรภัทร ลาดโลศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 พ.ย. 2566
1270
สุนิตา แน่นอุดร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ย. 2566
1271
นัทธณภร รินไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ย. 2566
1272
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ย. 2566
1273
ศุถณัฐ สิทธิ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 พ.ย. 2566
1274
วริศรา พรพันธ์วิสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 พ.ย. 2566
1275
พิชญาภา ประกอบแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ย. 2566
1276
พรพัชชา บึงม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ย. 2566
1277
สาวิตรี จำรัสไวย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 พ.ย. 2566
1278
นวพร อัคราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1279
เขมจิรา หมื่นชั่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1280
สุนิสา อนุศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 17 พ.ย. 2566
1281
รัศมินท์ แสงรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1282
กมลเนตร ราชาวงษ์ไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 พ.ย. 2566
1283
สุวิมล ปราบพาล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1284
กนกวรรณ จันทร์วิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 พ.ย. 2566
1285
ปานตะวัน คำอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1286
นายปิยวัฒน์ เเฝงกระโทก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 17 พ.ย. 2566
1287
นางสาวจันทราทิพย์ สิงหราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 พ.ย. 2566
1288
อุลัยพร แซ่เตียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1289
มณฑิตา อุตรนคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1290
รัชาดาภรณ์ ณะวงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 16 พ.ย. 2566
1291
ณัฐวลัญช์ พิมภากรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 พ.ย. 2566
1292
วิจิตรา บุษราคัม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ย. 2566
1293
สุธาสินี ภักดีวุฒิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ย. 2566
1294
ทิพย์วรรณ แซ่ตัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1295
รุ่งอรุณรัตน์ ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1296
อรวี จันทภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ย. 2566
1297
เรวดี หยังสู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 พ.ย. 2566
1298
ณัฐวิภาดา สุพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1299
อรดา โสรัตยาทร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1300
มณีวรรณ ลครพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ย. 2566
1301
ณัฐภูมิ อุดทาโกสุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 พ.ย. 2566
1302
กิตติ วรรณพัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 12 พ.ย. 2566
1303
Porntipa Samdanjak
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ย. 2566
1304
ศศิยา เพียงสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ย. 2566
1305
อนันชัย โสวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 พ.ย. 2566
1306
พรทิพา สามด่านจาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ย. 2566
1307
อริสา สิทธิ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 พ.ย. 2566
1308
อังคณา ดีเสมอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 พ.ย. 2566
1309
โสภณ สีสังข์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 พ.ย. 2566
1310
โสภณ สีสังข์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 พ.ย. 2566
1311
นายชัชพิมุข กองสมบัติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 พ.ย. 2566
1312
ภิญญาพัชญ์ สุภัทโรบล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 2566
1313
พัชราภรณ์ สายบัวลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1314
วรันธร ชมเพลิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 9 พ.ย. 2566
1315
อิทธิพล จันทรมณฑล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 9 พ.ย. 2566
1316
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ย. 2566
1317
สิรภัทร อุตอามาตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1318
นาย สถาพร สุทธิประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1319
ขนิษฐา เสาสมภพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 9 พ.ย. 2566
1320
กันติทัต แก้วโกมล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 พ.ย. 2566
1321
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ย. 2566
1322
เกวลิน พิภักดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 พ.ย. 2566
1323
ปฏิภาณ อึ้งสกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 พ.ย. 2566
1324
จณิสตา บุตรกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ย. 2566
1325
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1326
ธนวัฒน์ ขวัญวงทิม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1327
พัชรศรี ศรีจันทร์ฮด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 6 พ.ย. 2566
1328
ชาญยุทธ วิชนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ย. 2566
1329
สิงห์แสง สิงห์แสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1330
วิศว นาวิก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 พ.ย. 2566
1331
ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 5 พ.ย. 2566
1332
นางสาว พนิตนาฏ ฤทธิธำรงกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 พ.ย. 2566
1333
อภิสรา โพธิ์ทองพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 พ.ย. 2566
1334
พีรพัฒน์ หินทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 4 พ.ย. 2566
1335
บุญธิกา ผ่องอำพล
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 พ.ย. 2566
1336
เกษมณี ศรีสุขใส
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 พ.ย. 2566
1337
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 พ.ย. 2566
1338
ภัคจิรา สุดชา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 พ.ย. 2566
1339
ศิริธร โคตทองใส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 3 พ.ย. 2566
1340
พิชัยยุทธ ยาวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ย. 2566
1341
ฐิดาพร ชัยเพชร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 พ.ย. 2566
1342
นิติศักดิ์ คำพุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1343
ฐิดาพร ชัยเพชร
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 พ.ย. 2566
1344
อริสา อินทรสังข์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 พ.ย. 2566
1345
นิติศักดิ์ คำพุฒิ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1346
ศิริธร โคตทองใส โคตทองใส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1347
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1348
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 พ.ย. 2566
1349
พีรธัช ปิ่นเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 พ.ย. 2566
1350
สิทธิพร หาญลำพัง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1351
นายณัฐนนท์ เสาระโส
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1352
ธนัชพงศ์ สิริไมตรีฉัตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 1 พ.ย. 2566
1353
นางนิภาภรณ์ แสงสุดตา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 1 พ.ย. 2566
1354
เกสราภรณ์ ไกรอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1355
ศิริณญา ชัยมิ่ง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ย. 2566
1356
ภูริเดช สมบูรณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 พ.ย. 2566
1357
ปารณีย์ โตคุ้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1358
ณัฐพร จันทะบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ย. 2566
1359
เบญจวรรณ ฝ่ายศูนย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 31 ต.ค. 2566
1360
ชฎาภรณ์ หมื่นมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 ต.ค. 2566
1361
กาลัญญู แสงใสย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 31 ต.ค. 2566
1362
ยุทธศักดิ์ สืบมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ต.ค. 2566
1363
กฤษณะนันท์ พรจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 31 ต.ค. 2566
1364
สิรินทรา พันพานิช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1365
อาภัสรา แสงณรงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2566
1366
กาญจน์กนก พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1367
ภัทรพร รัตนพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1368
นวภรณ์ เจริญศักดิ์ขจร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ต.ค. 2566
1369
วรเดช ชาโนนพิมพ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 ต.ค. 2566
1370
จุฑาทิพย์ แตงศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 27 ต.ค. 2566
1371
นายณัฐนันท์ นามสีฐาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ต.ค. 2566
1372
ถิรถาวรีย์ สีนาทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
1373
พวงผกา ร่มเย็น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ต.ค. 2566
1374
ช่อลัดดา ปุริโส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ต.ค. 2566
1375
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ต.ค. 2566
1376
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1377
ปพิชญา เนาว์โนนทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1378
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 25 ต.ค. 2566
1379
นันทินี วังคะฮาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 ต.ค. 2566
1380
ประภากร เจริญศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1381
จีรดา ภิญโญสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ต.ค. 2566
1382
บุษกร แสนวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ต.ค. 2566
1383
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1384
ปลายฝน โพธิ์ประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1385
ธิติพล พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ต.ค. 2566
1386
ชุติภา ตู้เงิน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
1387
กรวิชญ์ พิศวงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 20 ต.ค. 2566
1388
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2566
1389
ชิษณุพงศ์ สมศรีคาน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ต.ค. 2566
1390
วิภาพร แซงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ต.ค. 2566
1391
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 19 ต.ค. 2566
1392
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ต.ค. 2566
1393
ศดานันท์ บุญสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1394
ธิติพล พรมที
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1395
ปาริตา อุนานุยา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1396
จุฑาทิพย์ แก้ววันนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ต.ค. 2566
1397
ปราการ พุ่มพวง พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 ต.ค. 2566
1398
โสภิดา ศรศักดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1399
โสภิดา ศรศักดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 18 ต.ค. 2566
1400
นฤตา กันหาป้อง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ต.ค. 2566
1401
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ต.ค. 2566
1402
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 17 ต.ค. 2566
1403
ชรินทร์รัตน์ สุวรรณโข
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 17 ต.ค. 2566
1404
ปราการ พุ่มพวง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 16 ต.ค. 2566
1405
จักรภัทร เวียงคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 16 ต.ค. 2566
1406
ปภังกร บัวระภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ต.ค. 2566
1407
อาชัญญา มธิเปนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ต.ค. 2566
1408
รัฐภูมิ พลเยี่ยม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ต.ค. 2566
1409
กรรณิการ์ ควรขุนทด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ต.ค. 2566
1410
สโรชา ยุพงษ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 ต.ค. 2566
1411
นิพัช ศรีธาตุ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ต.ค. 2566
1412
เดโชพล ภูเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 10 ต.ค. 2566
1413
อรุณชัย จรุงวิศาลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ต.ค. 2566
1414
ตรีผกา รุ่งโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ต.ค. 2566
1415
วิจิตตรา ผลจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ต.ค. 2566
1416
นฤตา กันหาป้อง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ต.ค. 2566
1417
ศุภสุตา เทียบสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ต.ค. 2566
1418
รชยา นันตลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 8 ต.ค. 2566
1419
ณริสสา คำวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ต.ค. 2566
1420
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ต.ค. 2566
1421
รังสิมัต์ วิเช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ต.ค. 2566
1422
วิศว นาวิก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 8 ต.ค. 2566
1423
ชุติภา ตู้เงิน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1424
ศศิประภา วระสิงห
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1425
ปนัดดา นาดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ต.ค. 2566
1426
นันกทร สิงห์น้อย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 7 ต.ค. 2566
1427
กนกพร แท่งทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ต.ค. 2566
1428
ภัทรธิดา พลอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ต.ค. 2566
1429
ศิริวรรณวิษา ชนะสุข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 ต.ค. 2566
1430
วีรภัทร กรรมชัยคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ต.ค. 2566
1431
ศิริวัฒน์ จันทะคาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1432
เอราวัณ รากทอง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 6 ต.ค. 2566
1433
จิลาวรรณ์ ชินทะนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ต.ค. 2566
1434
วิภาพร แซงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1435
กฤษดา ขาวอดง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ต.ค. 2566
1436
ญาสุมินทร์ จันทะบง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 6 ต.ค. 2566
1437
กฤษณา ปรีจำรัส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ต.ค. 2566
1438
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1439
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ต.ค. 2566
1440
ศุภวิชญ์ ภูดวงดาษ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 ต.ค. 2566
1441
จริญญาภรณ์ จิณะตา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1442
เพ็ญนภา แข็งแอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1443
รัชดาภรณ์ ณะวงวิเศษ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ต.ค. 2566
1444
ณัฐวุฒิ ยางติสาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 5 ต.ค. 2566
1445
จารุวรรณ ไทยน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 5 ต.ค. 2566
1446
ทินภัทร ตาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ต.ค. 2566
1447
ณัฎฐณิชา สีโสภา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ต.ค. 2566
1448
เพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ต.ค. 2566
1449
สุพร ช่วยศิริ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 ต.ค. 2566
1450
ณัฏฐธิดา อ้อมนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 ต.ค. 2566
1451
สุภาวดี เสนบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ต.ค. 2566
1452
ณัฐภูมิ บุบผาวาส
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ต.ค. 2566
1453
วรรณวิษา สีทองสุก สีทองสุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ต.ค. 2566
1454
สิริกัญญา โสดก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 ต.ค. 2566
1455
สหรัฐ น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 ต.ค. 2566
1456
สุเมตรา ปานโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ต.ค. 2566
1457
อังษนา นามจันทา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ต.ค. 2566
1458
อักฑาสินี พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1459
นาย วรเอก เทียมวงษ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1460
เสาวลักษณ์ เดชมะเริง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1461
ปณิดา เบ้าเศษ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1462
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1463
พิชชาพร เพชรมณี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ต.ค. 2566
1464
ณสรวง หวังคุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1465
กฤษณะนันท์ พรจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 1 ต.ค. 2566
1466
กมลณัฐ สร้างนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ต.ค. 2566
1467
ธัญญภัสร์ ทวีจำรัสวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 30 ก.ย. 2566
1468
เจษฎา มาสี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 ก.ย. 2566
1469
ชุติมา สิงห์สถิตย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 ก.ย. 2566
1470
เจษฎา มาสี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 30 ก.ย. 2566
1471
ธัญจิรา สมภาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 30 ก.ย. 2566
1472
อทิตยา มารัชชะ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1473
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1474
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ย. 2566
1475
ทนากร ปรารทย์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1476
ศิริศักดิ์ เวสมโน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1477
เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 29 ก.ย. 2566
1478
ญาสุมินทร์ จันทะบง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 29 ก.ย. 2566
1479
มาริษา รัตนทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1480
ธนสร มาฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ก.ย. 2566
1481
สุพรรษา กลึ่งกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 29 ก.ย. 2566
1482
สุพรรษา กลึ่วกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 29 ก.ย. 2566
1483
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1484
เพ็ญพิชชา นนท์อาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.ย. 2566
1485
อดิเทพ ตั้งภูเขียว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 ก.ย. 2566
1486
ลินดา เทพวารินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 ก.ย. 2566
1487
อรัญญา วิเชียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1488
นางสาว สิริวรรณดี บรรเทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1489
ปฏิภาณ ทวีศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 28 ก.ย. 2566
1490
วีสวัส เมืองศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1491
ลัทธวิตรา ยอดสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.ย. 2566
1492
กิตติกานต์ วรไวย วรไวย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ย. 2566
1493
นายยืนยง คำพิลา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 ก.ย. 2566
1494
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1495
กนกพล พุฒจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1496
สุพัฒตรา สาระดำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 27 ก.ย. 2566
1497
รวิปรียาพร จังกินา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.ย. 2566
1498
สุนิสา สิทธิศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ก.ย. 2566
1499
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ก.ย. 2566
1500
สหรัฐ น้อยวัน น้อยวัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 24 ก.ย. 2566
1501
จารุวรรณ บุตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 24 ก.ย. 2566
1502
กัญญานัฐ หงษ์ทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 23 ก.ย. 2566
1503
จิรพงศ์ เพรงมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ก.ย. 2566
1504
เขษมศักดิ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 21 ก.ย. 2566
1505
อินทิรา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ก.ย. 2566
1506
กฤษฎา วิพายา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 19 ก.ย. 2566
1507
สายธาร ภูกองแข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.ย. 2566
1508
ศิริลักษณ์ ศรีชมชื่น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 16 ก.ย. 2566
1509
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ก.ย. 2566
1510
เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 12 ก.ย. 2566
1511
สายชล นามสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.ย. 2566
1512
ศศิมา จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2566
1513
ณัฐฑริกา ศรีจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ก.ย. 2566
1514
ปัทมา ผิวผัน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 11 ก.ย. 2566
1515
รัตติยา ชารีแสน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 ก.ย. 2566
1516
กมลรัตน์ หมื่นอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.ย. 2566
1517
กมลรัตน์ หมื่นอภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.ย. 2566
1518
ปรียาภรณ์ ทิพเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.ย. 2566
1519
พรรณิภา บัวกอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
1520
โสภณ จันเชี่ยน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.ย. 2566
1521
เกสราภรณ์ ไกรอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 2566
1522
กฤษฎา วิพายา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 4 ก.ย. 2566
1523
สิทธิกร โสกเชือก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 ก.ย. 2566
1524
วีระวัตร ปานมะเริง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 4 ก.ย. 2566
1525
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 ก.ย. 2566
1526
มีนตรา ประภาดวสัง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 ก.ย. 2566
1527
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 ก.ย. 2566
1528
มลิกา ปลื้มใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.ย. 2566
1529
ลลิตา พลเคน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 1 ก.ย. 2566
1530
กาญจนา หมั่นคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 ก.ย. 2566
1531
ชลธิดา ตามบุญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 ส.ค. 2566
1532
ณัฏฐานนท์ อุดานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ส.ค. 2566
1533
สุภานัน ศรีทวีกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ส.ค. 2566
1534
ณัฐวุฒิ น้อยอินทร์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 25 ส.ค. 2566
1535
พรรวินท์ ผาจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ส.ค. 2566
1536
ศิริรัตน์ จัดนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ส.ค. 2566
1537
นรมน อิศรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 22 ส.ค. 2566
1538
พรพิมล สมศรีสัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ส.ค. 2566
1539
ธัญชนก บุญเกลี้ยง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 17 ส.ค. 2566
1540
นางสาวศิวพรไพลิน รัตนจิโรจน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 14 ส.ค. 2566
1541
สยามชัย แก้วพรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ส.ค. 2566
1542
นาย ตะวัน เวินเมาหา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 2 ส.ค. 2566
1543
Suwichada Phokrasung
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ก.ค. 2566
1544
นราวิชญ์ ถึกนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ก.ค. 2566
1545
ภัทรสุดา พิระภาค
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 28 ก.ค. 2566
1546
ทัตพง เย็นจอหอ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 28 ก.ค. 2566
1547
กัญญาณัฐ รักษาผล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 25 ก.ค. 2566
1548
ชลธิดา ขันนาเรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 24 ก.ค. 2566
1549
ศิรประภา จิ๋วภูเขาลาด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 23 ก.ค. 2566
1550
สุขสันต์ จันทร์อินทร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 ก.ค. 2566
1551
สามารถ ปุ้งโพธิ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.ค. 2566
1552
ชัยวัฒน์ วัลละภา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 ก.ค. 2566
1553
ณปภัช เศรษฐานันท์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 ก.ค. 2566
1554
รัตนาน้อย บุญใบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 15 ก.ค. 2566
1555
นารานลิน รุมรวมสิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 15 ก.ค. 2566
1556
เกตุกนก ผิวขำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 14 ก.ค. 2566
1557
นนทพร สมยิ่ง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 ก.ค. 2566
1558
จิริญญา จันทราษี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 10 ก.ค. 2566
1559
วทัญญา โพนธาตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.ค. 2566
1560
ธัญรดี บุญสืบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 8 ก.ค. 2566
1561
ปาหนัน ปลัดจ่า
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 ก.ค. 2566
1562
กนกวรรณ พรหมนภาศิริกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 3 ก.ค. 2566
1563
อริสรา ใจตึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.ค. 2566
1564
อริสรา ใจตึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 ก.ค. 2566
1565
ภัทรพล พลงาม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 2 ก.ค. 2566
1566
กมลพิชญ์ มะบุญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 ก.ค. 2566
1567
วิทยา โสดา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 ก.ค. 2566
1568
รัตนาน้อย บุญใบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 1 ก.ค. 2566
1569
ชุติภา อุทธา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มิ.ย. 2566
1570
ศิรินันท์ แสงปลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มิ.ย. 2566
1571
วีระวัฒน์ สุขทองหลาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 มิ.ย. 2566
1572
ฑิฐิตา สุทธิสำราญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มิ.ย. 2566
1573
อิงอร บำรุงเพชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มิ.ย. 2566
1574
ยุพา เรืองชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 มิ.ย. 2566
1575
ศิวัชชัย สวรรค์ดอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 มิ.ย. 2566
1576
ศิรินันท์ แสงปลาด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 มิ.ย. 2566
1577
วนิดา รัตนมง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 23 มิ.ย. 2566
1578
เกรียงฤทธิ์ เดตะอุด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 23 มิ.ย. 2566
1579
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 มิ.ย. 2566
1580
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 มิ.ย. 2566
1581
สุกันยา คันธา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 มิ.ย. 2566
1582
ธนกนกวรรณ ทิพจร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มิ.ย. 2566
1583
นางสาวทิพยรัตน์ คำแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 มิ.ย. 2566
1584
ณฐตา ทรงหาคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 19 มิ.ย. 2566
1585
ยุพารัตน์ คลังแสง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มิ.ย. 2566
1586
โกวิท กิรัมย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาสุขศึกษาและกีฬา 18 มิ.ย. 2566
1587
จิรัชญา ภารบูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มิ.ย. 2566
1588
จุฑามาศ บุญอาจ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มิ.ย. 2566
1589
ฤาภาวดี นพคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มิ.ย. 2566
1590
ทินภัทร ตาดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1591
นภัทร ศรีบรรเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1592
โยษิตา พันธ์จันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1593
สุวภัทร กำแพงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1594
นิธิลดา บุญพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1595
ภิญญดา ศรีทองแช่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1596
ณิชรัตน์ สิริดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1597
ลลิตา บุญประเสริฐ บุญประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มิ.ย. 2566
1598
นวชาต ขันทะสีมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มิ.ย. 2566
1599
ศิรสิทธิ์ หล้ามะณี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 12 มิ.ย. 2566
1600
นภัทร ศรีบรรเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 มิ.ย. 2566
1601
วิศิษฎ์ ทราวุธ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 12 มิ.ย. 2566
1602
วศินี ตุมประธาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มิ.ย. 2566
1603
ดลญา ชิดชม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 11 มิ.ย. 2566
1604
ชิดชนก เขียวสด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 11 มิ.ย. 2566
1605
ภณิดา จำบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 มิ.ย. 2566
1606
สิริกัญญา ทองล้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 มิ.ย. 2566
1607
กนกวรรณ รุ่งเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มิ.ย. 2566
1608
สุภิสรา นิยมศักดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 8 มิ.ย. 2566
1609
สุภิสรา นิยมศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 มิ.ย. 2566
1610
ธันสุดา คำผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มิ.ย. 2566
1611
ญานศา สุวรรณเลิศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 7 มิ.ย. 2566
1612
สุรัสวดี ธานี
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 มิ.ย. 2566
1613
ปานตะวัน หลั่นแอ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 มิ.ย. 2566
1614
นวธร สระทองยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 4 มิ.ย. 2566
1615
ธิรดา แสงเพ็ชร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มิ.ย. 2566
1616
รมิดา จัดสุวรรณ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 4 มิ.ย. 2566
1617
นายปารมินทร์ แนวพิลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 3 มิ.ย. 2566
1618
จณิสตา พละบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1619
สุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 2 มิ.ย. 2566
1620
นางสาวสุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 มิ.ย. 2566
1621
นันท์นลิน มีขอบทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1622
จิรปะภา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1623
พัฒติณี เม้ามีศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 2 มิ.ย. 2566
1624
สุดารัตน์ กองเงินนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 มิ.ย. 2566
1625
รชนีกร เขยนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 2 มิ.ย. 2566
1626
นายวันปิติ จึงตระกูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 1 มิ.ย. 2566
1627
ศิวพร คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 มิ.ย. 2566
1628
จารุนันท์ อยู่บัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 มิ.ย. 2566
1629
อรยมล ประชานันท์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มิ.ย. 2566
1630
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 พ.ค. 2566
1631
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1632
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1633
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1634
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1635
มุธิตา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1636
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 พ.ค. 2566
1637
จุฑาพร โสทัพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1638
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1639
ณัฐธิดา สุวรรณคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 พ.ค. 2566
1640
น้ำทิพย์ ดวงชมภู
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 30 พ.ค. 2566
1641
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1642
ไพริน ก้อนบุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1643
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1644
จตุพล อินทไชย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 พ.ค. 2566
1645
บุษกร ศรีสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 พ.ค. 2566
1646
ทิพย์สุดา พันพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ค. 2566
1647
วรกมล เพ็ชรโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 พ.ค. 2566
1648
ปิยธิดา โฮซิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 พ.ค. 2566
1649
รุจิรา ไพศาลวัน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 พ.ค. 2566
1650
ลัลน์ลลิต อินทรทัต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 พ.ค. 2566
1651
มีนา รื่นชัยภูมิ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 พ.ค. 2566
1652
วรกมล เพ็ชรโรจน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 พ.ค. 2566
1653
กัญญารัตน์ ปาวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 พ.ค. 2566
1654
ฐนิชา สิทธิมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1655
นลินนิภา วิปัดทุม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 พ.ค. 2566
1656
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1657
ประณัยยา เริงชัยภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1658
วลัยพร บัวแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1659
วลัยพร บัวแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1660
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1661
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 พ.ค. 2566
1662
ภูริตา จาระคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 พ.ค. 2566
1663
สิริมา ไชยโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 27 พ.ค. 2566
1664
ธวัลรัตน์ ดวงแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 พ.ค. 2566
1665
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ค. 2566
1666
แก้วนพรัตน์ จันทร์ปา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 พ.ค. 2566
1667
อริศรา พุ่มพวง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1668
ณัชชา กล่ำจันทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 26 พ.ค. 2566
1669
อัครชัย ผงษา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1670
นิศารัตน์ ปัดถา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1671
ศิวพร คำแหง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 พ.ค. 2566
1672
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1673
ปิยธิดา ราชเทียร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1674
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 พ.ค. 2566
1675
สุวิภา เมืองปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 พ.ค. 2566
1676
พิริยะ ศรีปัญญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 26 พ.ค. 2566
1677
จุฬารัตน์ อัฐนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1678
นริศรา โคตรโสภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1679
อาทิตยา ทีทา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ค. 2566
1680
ชุติกาญจน์ ทวยมาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1681
ชญานิศ ทองชุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 พ.ค. 2566
1682
ภูรัชญา ภูครองจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 พ.ค. 2566
1683
พรชนก สุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1684
อักษราภัค โกมินทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 พ.ค. 2566
1685
สุปราณี แสงสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 พ.ค. 2566
1686
นิจฉรา แก้วสว่าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 พ.ค. 2566
1687
กวิสรา ผงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 พ.ค. 2566
1688
วชิรวิทย์ จันโท
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 พ.ค. 2566
1689
สุทธิรักษ์ เหลาเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 พ.ค. 2566
1690
ภัทราภรณ์ บุญหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 พ.ค. 2566
1691
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 พ.ค. 2566
1692
ทักษิณานันท์ สีเกิ้ง
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1693
นางสาวสุปราณี แสงสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 พ.ค. 2566
1694
กัญณภัทร กำเนิดบุญ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1695
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 พ.ค. 2566
1696
วิทวัส สุดน้อย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1697
วิไลวรรณ แตงทิพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 22 พ.ค. 2566
1698
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1699
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 พ.ค. 2566
1700
ณัฏฐณิชา อินปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 พ.ค. 2566
1701
ฐินิดา เห็นเจริญสุข
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 พ.ค. 2566
1702
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 พ.ค. 2566
1703
อรไพลิน เวียงนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 พ.ค. 2566
1704
นนทิชา บ่อทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1705
อรไพลิน เวียงนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 พ.ค. 2566
1706
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 พ.ค. 2566
1707
บุศรินทร์ ปลื้มใจ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 21 พ.ค. 2566
1708
อดิศา บุญจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1709
ภัทรวดี สุริยะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 พ.ค. 2566
1710
วันวิสาข์ แพนแสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 20 พ.ค. 2566
1711
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1712
นิธิลดา บุญพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1713
นางสาวเนตรณภัทร จ้ำหนองโพธิ์ จ้ำหนองโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1714
อัญชราพร นรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1715
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1716
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1717
กนกเนตร ศรีบุญเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1718
กุลธิดา สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1719
กมลทิพย์ อรรคเทพ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 พ.ค. 2566
1720
ริญญารัตน์ วันเพ็ญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1721
กุลธิดา สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1722
กนกพร เหล่าเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1723
กชกร สำราญโสม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 20 พ.ค. 2566
1724
กานต์ติมา วงษ์เทพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 พ.ค. 2566
1725
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 พ.ค. 2566
1726
ทิพยุสุดา พันพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 พ.ค. 2566
1727
อารียา ชาญฉลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 พ.ค. 2566
1728
สุจิตรา หล่มเหลา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 พ.ค. 2566
1729
วิไลวรรณ แตงทิพย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 พ.ค. 2566
1730
พรวิภา คงโนนกอก
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 พ.ค. 2566
1731
กฤติยาภรณ์ หวานเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 พ.ค. 2566
1732
มณฑกาญจน์ คำศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 พ.ค. 2566
1733
มณฑกาญจน์ คำศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 พ.ค. 2566
1734
นิลลณี แก้วมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 พ.ค. 2566
1735
เอกรินทร์ อักษรพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 17 พ.ค. 2566
1736
ขวัญฤดี หนองประทุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 16 พ.ค. 2566
1737
วิภาดา มหาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 พ.ค. 2566
1738
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 16 พ.ค. 2566
1739
เขตโสภณ สุวรรณสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 16 พ.ค. 2566
1740
จิรวรรณ จันทะเนตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 16 พ.ค. 2566
1741
ทิพวรรณ กางนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 พ.ค. 2566
1742
เกวลิน เมฆแสงนิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1743
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1744
ฐิตาพร สิงห์หลง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1745
พิชญาภา ปล้องยาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1746
ศริญญา ไชยโย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1747
จุฬาลักษณ์ นาราษฎร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 พ.ค. 2566
1748
ปรียาภรณ์ ศิลาวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 พ.ค. 2566
1749
อภิญญา สารสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1750
ชนิดา ศรีลาวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1751
ฐิติยา บุญเรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 14 พ.ค. 2566
1752
จิรัชยา ทองเกษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 พ.ค. 2566
1753
ขนิษฐา พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1754
นัฐกฤตา บุญโสภณ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 2566
1755
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1756
ศิริรัตน์ กุณโฮง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1757
อิสราพรรณ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1758
ภัคจิรา ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1759
กรวีร์ วิชาธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 พ.ค. 2566
1760
อภิญญา สารสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1761
ชฎารัก ชากำนัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 พ.ค. 2566
1762
สรัญญา นาลิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1763
สรัญญา นาลิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 พ.ค. 2566
1764
อิสริยา ท้าวกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1765
เจตพัฒน์ เพิ่มพูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 พ.ค. 2566
1766
กัลยา เหลือสืบชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 พ.ค. 2566
1767
ศุภณัฐ วันเพ็ญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 13 พ.ค. 2566
1768
สุดารัตน์ เมืองกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1769
ปณิฏฐา กำประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1770
ศุภิสรา วิตรสุขุมาลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1771
เพ็ญพิชชา ทรัพย์ชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1772
ฐิญาณี ผ่องใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1773
ละอองทราย ภูมิโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1774
ธนาวดี นาคทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1775
กุลธิดา หินคล้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 พ.ค. 2566
1776
เจษฎา พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1777
วัชราภรณ์ ศรีไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ค. 2566
1778
นภาภัทร ยิ้มละมัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1779
นครินทร์ วัลลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 11 พ.ค. 2566
1780
ชนิศรา ฤทธิธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 11 พ.ค. 2566
1781
บูชิตา เกิดขวัญ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 พ.ค. 2566
1782
ณัฐนรี ทองลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1783
ฐิติยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1784
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 พ.ค. 2566
1785
ฐิติยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1786
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 พ.ค. 2566
1787
โสภิตนภา พหูพจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1788
วัชราภรณ์ ศรีไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 พ.ค. 2566
1789
อรจิรา แจ่มกระจ่าง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 10 พ.ค. 2566
1790
อนุศราณี สุวรรณศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 พ.ค. 2566
1791
สมฤดี ลุนสำโรง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ค. 2566
1792
แพรพลอย อัศวพัฒนากูล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 10 พ.ค. 2566
1793
สุภาภรณ์ กำรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1794
หยกเพชร บุตรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1795
ธนภัทร บุญโชติ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 พ.ค. 2566
1796
รุ่งราววรรณ ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1797
วิลัยวรรณ วงษอินทร์จันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 9 พ.ค. 2566
1798
วนิดา สิทธิเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1799
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1800
ณัฐชา สุขเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 พ.ค. 2566
1801
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1802
ณัชพล แสงงาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1803
รัชนีภรณ์ ยศสูงเนิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 9 พ.ค. 2566
1804
เจษฎากร พรหมศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 9 พ.ค. 2566
1805
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1806
พัทธนันท์ สิทธิจันทร์เสน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1807
กาญจนาพร คนสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1808
นางสาวจุฑามาศ อุ่นใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1809
อิสราพรรณ พลหาญ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1810
อรอนงค์ ขันติมัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 พ.ค. 2566
1811
สุวนันท์ บุบผา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1812
กนิษฐา ทัพเจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1813
ศิริพร วงษ์ชารี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1814
ชไมพร แซ่ภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1815
นายศักดิภัทร พรมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1816
เจษฎา พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1817
เขตโสภณ สุวรรณสาร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 8 พ.ค. 2566
1818
สุภัสสรร ศิริเกต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ค. 2566
1819
จิรัชญา โพธิ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1820
ญาณี อามาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1821
ภัทรานิษฐ์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1822
เยาวลักษณ์ พลสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1823
พิมพ์พิศา สุขสโมสร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1824
พิรญาณ์ เบ้าลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1825
วิภาวี กระแสโสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1826
ศศิธร เจริญไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 พ.ค. 2566
1827
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1828
มินทร์ตรา มงคลชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1829
กัญยารัตน์ ใจปิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1830
กิตติยา พาบุดดา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1831
สุทธิดา ชูไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1832
สโรชินี อุสังหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1833
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1834
อนุชตรา สุขวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1835
อิสราพรรณ พลหาญ พลหาญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 พ.ค. 2566
1836
ภูสิน นามพิกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 พ.ค. 2566
1837
พชรพร คนชุม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 6 พ.ค. 2566
1838
อ​พิเชษฐ​์ บุตรชาดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 พ.ค. 2566
1839
พชรพล ภูมิสายดร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 5 พ.ค. 2566
1840
สุพัตรา หรพร้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1841
ละอองทราย ภูมิโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1842
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1843
วราภรณ์ สาธิตธรรมชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 พ.ค. 2566
1844
วราลักษณ์ พลสงคราม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1845
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 พ.ค. 2566
1846
ตรีวดี งามเสน่ห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 พ.ค. 2566
1847
ปทิตตา มหาเเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 พ.ค. 2566
1848
วราภรณ์ สาธิตธรรมชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 4 พ.ค. 2566
1849
มนัสนันท์ สมตน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1850
นันทพร ฤทธิ์ขุน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1851
ประภัสสร นามวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1852
ณัฐธิดา ทัพวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1853
นริสรา อินทษร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1854
ณิชกานต์ พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1855
ณฤดี ดวงมณีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1856
อภิญญาพร ปองไว้
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 พ.ค. 2566
1857
กนกวรรณ สมศรีโย
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 4 พ.ค. 2566
1858
สุปรียา โนนทิง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1859
เบญญาภา บุญกว้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1860
เบญญาภา บุญกว้าง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 พ.ค. 2566
1861
อรัญญา สิงหตั้น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 พ.ค. 2566
1862
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 พ.ค. 2566
1863
ฑิฆัมพร ราชสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1864
มนัญชยา สำราญใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1865
นิพาดา น้อยสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1866
พัชรี จันดา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 พ.ค. 2566
1867
สโรชินี อุสังหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 พ.ค. 2566
1868
ณภัทร สมานทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 พ.ค. 2566
1869
เจนจิรา พร้อมสมุทร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 2 พ.ค. 2566
1870
ประภัสสร นามวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1871
อีพตีนัน วาเเวนิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1872
ปริยากร ขันถม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1873
สิริยาพร มีอามาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1874
สร้อยทิพย์ พรหมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1875
สร้อยทิพย์ พรหมบาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1876
ณิชกานต์ พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1877
ธัญภัทร ศรีชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1878
สุชัญญา วงษ์ศรีหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1879
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 พ.ค. 2566
1880
จีรนันท์ พรมนิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1881
ตริณลักษณ์ วาระสุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1882
ณิชกานต พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 พ.ค. 2566
1883
กัญยารัตน์ ใจปิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 พ.ค. 2566
1884
รักษมา สีแสงน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1885
เบญจพร รินสาทร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1886
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1887
ฉัตรแก้ว วาชัยยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1888
วราภรณ์ สร้อยคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 1 พ.ค. 2566
1889
จุฬาลักษณ์ ถิ่นหนองแวง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1890
อนุชตรา สุขวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 พ.ค. 2566
1891
มุธิตา เหมือนเหลา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 1 พ.ค. 2566
1892
พัชราภา มีผล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1893
กันยรัตน์ พลบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1894
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1895
ศิริยากร สุพร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 30 เม.ย. 2566
1896
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1897
ปภัสรา วงค์สอาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1898
เปรมสินี บุญประคม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1899
ธนชิต ศรศักดา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 30 เม.ย. 2566
1900
ดลพร คงโนนกอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 เม.ย. 2566
1901
พุทธธิดา ตลาดขวัญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1902
ภัทราพร รอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1903
สุภัสสรา มูลลารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1904
สุธาภร ใจตรง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 29 เม.ย. 2566
1905
กฤติยา บัวใหญ่รักษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1906
นิพัทธา ยศธสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1907
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 เม.ย. 2566
1908
จารุวรรณ นระแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1909
วริศรา โชติอ่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1910
ณิชกานต พิกุลศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 เม.ย. 2566
1911
พิรดา ถิ่นถาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 เม.ย. 2566
1912
พรรพี อ่อนปุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1913
จุฑาพร โสทัพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 เม.ย. 2566
1914
Oatthaphon Samorin
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 28 เม.ย. 2566
1915
ภัทราพร สังข์พิมพ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1916
พัชราภา พิลาสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1917
ณัฐชา สุขเสนา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 เม.ย. 2566
1918
พรรพี อ่อนปุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 เม.ย. 2566
1919
จุติมา พันธุ์ชิน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 27 เม.ย. 2566
1920
สุภาวดี หารประทุม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 27 เม.ย. 2566
1921
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1922
อริสรา ขานหมัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1923
มัลลิกา จรัสทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1924
สรวิชญ์ มูลเเก่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1925
ทัศนา ชื่นบุญเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1926
ศุภาพิชญ์ หมื่นสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1927
รักษมา สีแสงน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1928
ภัคจิรา ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1929
กานต์ธิดา บัวเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1930
รุ่งนภา คนสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1931
ณัฐรัตน์ พูนพานิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 27 เม.ย. 2566
1932
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 เม.ย. 2566
1933
ภัชธีญา รินต๊ะมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เม.ย. 2566
1934
ศุภาพิชญ์ มาตสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 เม.ย. 2566
1935
อรุณนาช จังภูเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1936
กิติยาภรณ์ ประวะโข
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 เม.ย. 2566
1937
จิราพรรณ โสนนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 เม.ย. 2566
1938
พัชรพร จันสาเทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1939
ดารารัตน์ ยังแสนภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1940
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 เม.ย. 2566
1941
ศุภสุตา คำมูลตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1942
สิริวิมล สวัสดิ์ผล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 เม.ย. 2566
1943
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 เม.ย. 2566
1944
นนทวัฒน์ บุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 เม.ย. 2566
1945
ธนวรรณ ชาวเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1946
ณัฐฐาพร ทองธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1947
ปวีณ์ธิดา จำนงภักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 เม.ย. 2566
1948
นันทพร วงษ์ชัยสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 เม.ย. 2566
1949
ศตวรรษ พงษ์โคกสี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 25 เม.ย. 2566
1950
สร้อยสุดา รัตนพันธ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1951
วนิดา บุญลอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1952
พร้อมพงศ์ ประจิตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 24 เม.ย. 2566
1953
สิริกานต์ มุกดาหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 เม.ย. 2566
1954
เปรมมิกา นามมุงคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 เม.ย. 2566
1955
ศิรประภา บุญค้ำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1956
ปิยธิดา แปชา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1957
ปิติยา ชุมแวงวาปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1958
พัชรพร ศรีเมืองแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1959
ศุภิสรา กลางประพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1960
พิกุล บุญศร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1961
จิรวัฒน์ สุขนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1962
กัญญาณัฐ สิงห์ทุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1963
ธัญญาภรณ์ ชาสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 เม.ย. 2566
1964
ณัฏฐณิชา อินปัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1965
ชลดา กองเกิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1966
เบญญาสินี ลอยเมฆ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 เม.ย. 2566
1967
ศุภรักษ์ สุดดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 23 เม.ย. 2566
1968
เมธาวี บุรมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 เม.ย. 2566
1969
ทิพวรรณ แก้วแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 เม.ย. 2566
1970
ระพีพรรณ แก่นสิงห์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 เม.ย. 2566
1971
อภิวัฒน์ ศรีเมืองกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 22 เม.ย. 2566
1972
กิตติทัต เมินขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 เม.ย. 2566
1973
สายจำปา สายจำปา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1974
วชิราภรณ์ ปาลจิณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1975
ชมพูนุช ภูจอมดาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1976
ทักษพร เวสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1977
ทศพล ศิริพิริยะกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1978
วรัญญา จันทร์เเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1979
วรัญญา จันทรเเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1980
อริศรา ทินปรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 21 เม.ย. 2566
1981
กัญญาณัฐ สิงห์ทุย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 21 เม.ย. 2566
1982
ปาริชาติ น้อยตำแย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1983
วาสนา วัดเวียงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1984
วนารี ศรีคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1985
จุฑาทิพย์ ทิพย์รีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1986
พฤฒิพงศ์ แวะสอน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 21 เม.ย. 2566
1987
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 เม.ย. 2566
1988
อนุวัฒน์ ชมภูพื้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 เม.ย. 2566
1989
นางสาวพิกุล บุญศร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1990
พัชรพร ศรีเมืองแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1991
อาทิตรัตติญา ภูโป่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1992
ธนวรรณ ชาวเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1993
นภารัตน์ นามวิชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 เม.ย. 2566
1994
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1995
ปพิชญา โคตรชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1996
นิธิพร ผาบแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1997
ปพิชญา โคตรชมภู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 เม.ย. 2566
1998
นส.อศัลยา วงละคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 เม.ย. 2566
1999
วิภา แดนสามสวน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 20 เม.ย. 2566
2000
วิศรุต คงมังคละ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 เม.ย. 2566
2001
ศรัญญ่า หม่องคำหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2002
สุวนันท์ หล้าสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2003
สิริวิมล ฤทธิ์จะนัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
2004
หยกเพชร บุตรวิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2005
ชนนิกานต์ อุ่นเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
2006
นางสาวชนนิกานต์ อุ่นเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 เม.ย. 2566
2007
มนัสนันท์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2008
มนัสนันท์ จำปี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2009
กฤติธี คชเชนทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2566
2010
ธนิษฐา เล่ห์กล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 19 เม.ย. 2566
2011
ชินวัฒน์ บุญพา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 18 เม.ย. 2566
2012
ชไมพร แซ่ภู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2013
ปณิดา ทองจินดา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 18 เม.ย. 2566
2014
อริสา ศรีทุมมา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 เม.ย. 2566
2015
กนกพร บุตรพุฒ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2016
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2017
ณัฐสุดา ชาวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2018
กานต์ติมา วงษ์เทพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2019
รัทธภูมิ วงษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 เม.ย. 2566
2020
ลลิดา วังหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 เม.ย. 2566
2021
ภัทราพร รอดภัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2022
โสภิดา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2023
อรปรียา ปลื้มกมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2024
นิพัทธา ยศธสาร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 เม.ย. 2566
2025
มุธิตา ผ่องสนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2026
ทรงพล มาตยาคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 18 เม.ย. 2566
2027
อนุวัฒน์ ชมภูพื้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2028
ภัทราวดี สีสมเตรียม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2029
ธัญญาลักษณ์ กาหลงรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 18 เม.ย. 2566
2030
ดวงสุดา โพธิ์งาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2031
วิธิดา ปัดถา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 เม.ย. 2566
2032
ชาญยุทธ จันทกุล
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 18 เม.ย. 2566
2033
วราพร ชาเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
2034
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
2035
กวิสรา ผงไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
2036
กาญจนา นามคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 เม.ย. 2566
2037
พิมพ์ประภา ทับทิม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 เม.ย. 2566
2038
เสฎฐวุฒิ แจ้งคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 เม.ย. 2566
2039
พรทิพย์ บุญหาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2566
2040
พิมพ์ผกา ช่างเหล็ก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 เม.ย. 2566
2041
นภัสพร แนบชิตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
2042
ปาริศรากุล บุบผาลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
2043
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 เม.ย. 2566
2044
โยธิกา สมใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 14 เม.ย. 2566
2045
สุมลรักษ์ มาระกะบุตร มาระกะบุตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 เม.ย. 2566
2046
ภัทรพล ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 เม.ย. 2566
2047
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 เม.ย. 2566
2048
สูไรดา กาซาเด็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
2049
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
2050
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะครับ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
2051
ณัฐทิชา อุทธามนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
2052
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 เม.ย. 2566
2053
ธนาภรณ์ มูลตรีมา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 11 เม.ย. 2566
2054
สุชานันท์ ชะโลมกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
2055
อนุศักดิ์ บุญวงษ์ บุญวงษ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 เม.ย. 2566
2056
พิชญ์สินี ต่อชีวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 เม.ย. 2566
2057
กานต์ธิดา บัวเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 เม.ย. 2566
2058
สุนิสา หลอดชา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 10 เม.ย. 2566
2059
พิมพ์อร รินเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2566
2060
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2566
2061
ประไพพร วรคามิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 9 เม.ย. 2566
2062
สุพรรษา มาตย์สีหา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 9 เม.ย. 2566
2063
อรอุมา ร่วมพรภาณุ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 เม.ย. 2566
2064
ปุณณภพ รุ่งเรือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 8 เม.ย. 2566
2065
มาริสา ทินพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
2066
จุฬาลักษณ์ นาราษฎร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
2067
อรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 เม.ย. 2566
2068
พิมพ์ผกา ช่างเหล็ก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 7 เม.ย. 2566
2069
อภิรยา พันวอ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
2070
ภัสราภรณ์ พรมวารี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 เม.ย. 2566
2071
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 7 เม.ย. 2566
2072
สุทิวัส ผิวคร้าม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
2073
คงกระพัน คำหว่าน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 เม.ย. 2566
2074
มุทิตา ซาเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 เม.ย. 2566
2075
รรรรรร สนิทท้าว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 6 เม.ย. 2566
2076
จุฑารัตน์ พิมพ์พันธ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 เม.ย. 2566
2077
อภิญญาพร ปองไว้
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เม.ย. 2566
2078
ณัฏฐณิชา สวรรณรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2079
ญาสุมินทร์ นามสีฐาน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 เม.ย. 2566
2080
ศิรินาฎ ศรีษาพุทธ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 เม.ย. 2566
2081
เกศสุดา ผลแก้ว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2082
เกศสุดา ผลแก้ว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2083
เยาวลักษณ์ พลสูงเนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2084
ปรางศิลา บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2085
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 เม.ย. 2566
2086
จันทร์ญาพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2566
2087
ประภัสสร สิงห์เทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 เม.ย. 2566
2088
ประภัสสร สิงห์เทพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4 เม.ย. 2566
2089
ชุรีพร วงค์พระไกร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 เม.ย. 2566
2090
หนึ่งฤทัย กองโพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
2091
ชลธิชา สะสม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 เม.ย. 2566
2092
จารุวรรณ วิรัญจะ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
2093
จิรภัทร์ พรมเมืองขวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 เม.ย. 2566
2094
อิงฟ้า พิมโคตร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 เม.ย. 2566
2095
ชุติมา ภารรักษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
2096
ธนวัฒน์ วันสารัมย์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
2097
วรรณพร เพิ่มสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2566
2098
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 เม.ย. 2566
2099
ศุภาภรณ์ ป้องเรือ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 เม.ย. 2566
2100
วารินี สุวรรณรงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 1 เม.ย. 2566
2101
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 มี.ค. 2566
2102
ธนาวัฒน์ สุสี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 มี.ค. 2566
2103
ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2104
ญาณี อามาตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2105
มนทะนี ทับบุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
2106
วชิราพรรณ ปาลจิณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2107
ศศิวิมล แสงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2108
นิตยา ดวงพรมยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2109
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2110
สุจิตรา ทำชุร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
2111
พัชรพล แน่นอุดร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 มี.ค. 2566
2112
วรรณฤดี ศรีพันธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2113
ทิฆัมพร พิมภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2114
รดาลิน พลโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2115
นางสาวอรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2116
กมลชนก ศรีสอนเหม่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 31 มี.ค. 2566
2117
วิศรุตา พิมพ์สวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2118
กมลวรรณ บุตรศรีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2119
กมลวรรณ บุตรศรีชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2120
ณภัทร พลกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2121
สุพัฒตรา ผาจ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2122
ปพิชญา สารขันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2123
รัชพล คำจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 31 มี.ค. 2566
2124
อรทัย กันยา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 31 มี.ค. 2566
2125
จริยา หุ่นทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 มี.ค. 2566
2126
อรชร กาบพังเทียม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 31 มี.ค. 2566
2127
จิราพรรณ โสนนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 30 มี.ค. 2566
2128
ปวีณ์ธิดา ซุ่นขวาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2129
วายุ พิมพิลึก
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 30 มี.ค. 2566
2130
จุฑารัตน์ วาปีเท
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2131
ธันวรัตน์ นันทะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2132
ศศิวิมล แสงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2133
จิราภรณ์ พินิจมนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2134
อรปรีญา ดลรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2135
ธัญจิรา จันประเทือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2136
ภัทรวดี สุริยะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2137
วิชิตา ยมดำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2138
ภัทรพล อินทร์โสม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 30 มี.ค. 2566
2139
สุกฤตา วะปะทัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2140
ธิดารัตน์ สุรสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2141
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2142
ณัฐธิดา วงษ์สา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2143
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 มี.ค. 2566
2144
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2145
ดวงพร ไกรสิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2146
มุทิตา ซาเสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2147
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2148
ศศินิภา แจ่มใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2149
อรทัย คำมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2150
ขวัญฤดี ทศพรไพบูรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2151
ธีรภัทร สิงหาวาสน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2152
นางสาวปิยะดา วงษาหาราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 29 มี.ค. 2566
2153
วิชุดา เวียงยศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2154
ธารเทพ หาญเวช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2155
มณี​รินทร์​ สุวรรณ​ชนะ​
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2156
ณัจฉรวรรธ แดนสีแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566
2157
กนกวรรณ ทิศเสถียร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2158
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2159
อรจิรา วงไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2160
มณฑิตา สมินชัย สมินชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 มี.ค. 2566
2161
กันย์ลภัส ศรีภา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 มี.ค. 2566
2162
วันวิสา ไพลออ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2163
อภิรักษ์ พลชาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2164
วิลาสินี นุ่นวงษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 มี.ค. 2566
2165
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2166
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2167
วันวิสา ไพลออ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2168
นริศรา พรมแม้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2169
อรทัย เค้าทา เค้าทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 28 มี.ค. 2566
2170
ฐิติมา หลวงศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2171
นันทิชา หินเทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2172
ลลิดา วังหมื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2173
เสาวลักษณ์ พินิจดวง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 มี.ค. 2566
2174
ประภาพร พนมเขต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2175
ณัฎฐธิดา อ่องไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 มี.ค. 2566
2176
อริสา บุญแยง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2177
รุจิรา สิมมาคำ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2178
ดลนภา นามมุนตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2179
กนกกาญจน์ ภูศรีฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2180
ปัทธิมา โคตยา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 มี.ค. 2566
2181
พัชรญา ปะสาระโว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2182
อลิษา เหินชัยสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2183
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2184
สุขุมาพร วัฒนภ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2185
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2186
สุคนธ์ทิพย์ ไชยประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2187
ชลธิชา บุญคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2188
ฟ้าใส วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2189
อภิสา เฟื่องจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2190
จุฑาวรรณ ชื่นใจดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 มี.ค. 2566
2191
อรณิชา คล่องสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2192
วรางคณารัตน์ เลาะไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2193
สุภาภรณ์ ช้างขำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 มี.ค. 2566
2194
ปรินทร สุดหอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 มี.ค. 2566
2195
ธีระพงษ์ โคโตสี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 มี.ค. 2566
2196
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2197
เปรมยุดา อุ่นจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2198
พชรพล พันธ์ชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2199
สิรารัตน์ แก้วดวงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2200
อาทิตยา ตันตรา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2201
คมกริชวัจน์ แก้วโทน
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 26 มี.ค. 2566
2202
ภัทรพร ไร่จรูญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
2203
พรรณณิพา ประสมศรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 25 มี.ค. 2566
2204
ณัฐณิชา อุดมจริยกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
2205
คณาธิป สนศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 25 มี.ค. 2566
2206
วรรณศิริ พลประถม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 มี.ค. 2566
2207
ปวริศา บุตรตะวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
2208
สุรชาติ สุวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 มี.ค. 2566
2209
นิธิพร ผาบแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 มี.ค. 2566
2210
นันทนา ศรีทามณี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 25 มี.ค. 2566
2211
นาย สรกานต์ ปานเกิด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 24 มี.ค. 2566
2212
จันทรญาพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2213
อรทัย คำมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2214
สศิมาพร สมสนุก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2215
จิรัฏฐ์ ผงสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2216
วิราสิตา ถาละคร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 24 มี.ค. 2566
2217
มลธิตรา บับพาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2218
วรินดา โยธานวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2219
จีระนันท์ คุณศาลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2220
สุภัทริญาพร กองกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2221
กุลพล จำเนียร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 24 มี.ค. 2566
2222
อนุธิดา ศรีเชียงสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2223
ปิยพัทธ์ เค้าแคน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2224
ปิยารัตน์ เกษสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 มี.ค. 2566
2225
สุพัตรา หรพร้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2226
เมีย ซีริน โทรนบอค พีเตอร์ซัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2227
ณัฐริกา ลวกไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2228
มณฑิตา สมินชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2229
พัชราพร ถมปัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2230
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 มี.ค. 2566
2231
อริศรา บุตรแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 มี.ค. 2566
2232
อริสรา เสนจันตะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2233
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2234
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2235
จุฑาวรรณ ชื่นใจดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2236
ศิริประภา พานิชโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2237
ภณิดา เพ็งรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 มี.ค. 2566
2238
มีนารา หงษ์คำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 มี.ค. 2566
2239
วชิรเมธี หนูมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2240
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2241
ณัฐญาดา จันทะวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2242
พลอยไพลิน เถราวัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2243
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 มี.ค. 2566
2244
ปาริฉัตร ทิพย์เสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2245
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2246
สุดารัตน์ ศรีชมชื่น
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 มี.ค. 2566
2247
กรพรรณ รักษาศีล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 มี.ค. 2566
2248
เนตรณภา อินทร์นอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
2249
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
2250
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
2251
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 มี.ค. 2566
2252
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
2253
อธิป ลิไธสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 มี.ค. 2566
2254
อริย์ธัช กลิ่นบัว
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 มี.ค. 2566
2255
เดือนเพ็ญ บุญนาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 มี.ค. 2566
2256
กัลยา มงคลสุภา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 มี.ค. 2566
2257
ชลธิชา จักรบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2566
2258
กรกช ชะราสุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 มี.ค. 2566
2259
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
2260
สุชานันท์ ชะโลมกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ 18 มี.ค. 2566
2261
นุสรา พลสวัสดิ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 18 มี.ค. 2566
2262
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
2263
นัยนันทน์ สันทา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 มี.ค. 2566
2264
รัณภากรณ์ จักรนารายณ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 มี.ค. 2566
2265
วริษรา หล้าทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
2266
ปิยะวงษ์ ชานกัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มี.ค. 2566
2267
ศุภณัฐ รังสิยะเสถียร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 17 มี.ค. 2566
2268
ศศิธร กมลรักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
2269
ปาณิสรา ศรีประไหม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 มี.ค. 2566
2270
ปวีณา บัวนาค
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 มี.ค. 2566
2271
ดลฤทัย คำชา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 มี.ค. 2566
2272
ชิตาพร เหล็กทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 มี.ค. 2566
2273
จุฬีลักษณ์ ไชยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 มี.ค. 2566
2274
ธราธาร สำราญสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2275
ศิริรัตน์ ด่านสวัสดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2276
สุนันทา มหากาญจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2277
ภัทรวดี การวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 มี.ค. 2566
2278
อริศรา อายุพัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2279
พัชราพร ถมปัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2280
ปวริศา บูโฮม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 15 มี.ค. 2566
2281
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2282
สุกัลญา มะไฟ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 15 มี.ค. 2566
2283
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 มี.ค. 2566
2284
ทอฝัน ศรีกัณหา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 มี.ค. 2566
2285
พัชราภา พิลาสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2286
พัชราภา พิลามบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2287
ณัฐสุดา มะลาด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2288
ฟ้าใส วรนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 มี.ค. 2566
2289
วทันยา อุดมศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2290
สุทธิดา วงษาหาราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2291
ขวัญชนก วงพรมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2292
สุวิมล วงษ์ศรีเทพ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2293
ฐิติยา บุญเรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 14 มี.ค. 2566
2294
วริศรา แดงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2295
Phattharawadi
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2296
สุภนิดา เนื่องบุญยืน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 มี.ค. 2566
2297
กัญญาณัฐ น้อยอาษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2298
วิยดา โบราณมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 มี.ค. 2566
2299
วิรัญญา คำเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 14 มี.ค. 2566
2300
วิรัญญา คำเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 14 มี.ค. 2566
2301
อัจฉรา สมบัติมี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 มี.ค. 2566
2302
เชาว์เลิศ แหวนหล่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2303
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2304
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2305
พิมพ์มาดา ประจักษ์วงศ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 13 มี.ค. 2566
2306
อาภัสรา ขอดวงกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2307
ธินกร คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 มี.ค. 2566
2308
ธัญชนก ดาวเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2309
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 13 มี.ค. 2566
2310
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 13 มี.ค. 2566
2311
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 มี.ค. 2566
2312
มนทกานติ เย็นใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 13 มี.ค. 2566
2313
อาภาภรณ์ เสนานิคม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 มี.ค. 2566
2314
จิรัชยา ทองเกษ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 12 มี.ค. 2566
2315
สันติภาพ ลุนพุฒ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 12 มี.ค. 2566
2316
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 มี.ค. 2566
2317
ธัญชนก ดาวเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2318
ณัฐริกา ลวกไธสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2319
ภัทราภรณ์ แสนประสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 มี.ค. 2566
2320
พรษิสา บรรณารักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2321
ศิวารยา ปันแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2322
ณัฏฐธิดา ราชโภคา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2323
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 มี.ค. 2566
2324
นิติยาพร นครชัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 มี.ค. 2566
2325
ฐิติวรดา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2326
ณัฐรดี เดชโยธิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2327
ดวงพร ภูทองปิด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2328
พรทิพย์ แสนคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 มี.ค. 2566
2329
จรรญา สมจิต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 มี.ค. 2566
2330
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 มี.ค. 2566
2331
สุวิจักขณ์ แนวโอโล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 มี.ค. 2566
2332
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 มี.ค. 2566
2333
ชนากานต์ กฤชกระพัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 มี.ค. 2566
2334
สุปรียา แซ่ฉั่ว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 8 มี.ค. 2566
2335
นัยนันทน์ สันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 มี.ค. 2566
2336
อมรรัตน์ ศรีสำปทวน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2337
จารุวรรณ ยตะโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2338
เตชวัฒน์ บุญทศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2339
กิตติ มะธิปิไข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2340
น.ส.เบญจพร ถูไกรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2341
วุฒิพงษ์ วรวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 มี.ค. 2566
2342
กัญญาณัฐ เสนาเเสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2343
ศุภกร ชาศรีราช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 มี.ค. 2566
2344
ชลธิชา วงค์วิพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2345
ชลธิชา วงค์วิพัฒน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 มี.ค. 2566
2346
อรปรียา วินสา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2347
ชลธิชา สิงหา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2348
ธีรภัทร สิงหาวาสน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2349
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2350
ธิญาดา บัวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 มี.ค. 2566
2351
อุทุมพร ปาริปุนณัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2352
สิณีนาฎ งอยหกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 4 มี.ค. 2566
2353
กิตติ มะธิปิไข
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2354
สุดาวัลย์ ขุนพล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 4 มี.ค. 2566
2355
วรัญญา จันทร์เเดง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2356
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 4 มี.ค. 2566
2357
หทัยกาญจน์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 มี.ค. 2566
2358
ปนัดดา ดีโว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 3 มี.ค. 2566
2359
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 มี.ค. 2566
2360
สุปรียา ศรีละบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2361
อุมาภรณ์ สิทธิสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2362
กนกพร ประทุมซ้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2363
จิรารัตน์ คำโฮง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 มี.ค. 2566
2364
ศลิษา เฟื่องแดน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 2 มี.ค. 2566
2365
.. ..
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 มี.ค. 2566
2366
ปุณชรัสมิ์ อุ่นตา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 1 มี.ค. 2566
2367
สุคนธ์ทิพย์ ไชยประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2566
2368
จิตรลดา ฝ่ายสูน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 มี.ค. 2566
2369
กฤษฎา รองทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 28 ก.พ. 2566
2370
พัชรภรณ์ คำภาเกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2371
จิดารัตน์ งามสนิท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 28 ก.พ. 2566
2372
กนกพร โสภัณ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2373
อภิชิต บุสดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ก.พ. 2566
2374
สุดารัตน์ สุระสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2375
บัณฑิตย์ สิทธิคุณ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 28 ก.พ. 2566
2376
ธนลภย์ นวลบัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2377
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2378
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2379
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2380
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2381
พิมพกานต์ แซ่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ก.พ. 2566
2382
วิศัลย์ศยา แก้วผิวอาจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ก.พ. 2566
2383
โชติวุฒิ สุดจริง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ก.พ. 2566
2384
ชัชชญา โยธาพันธุ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) 27 ก.พ. 2566
2385
จิดาภา โสภณถิรวิชญ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 27 ก.พ. 2566
2386
ศรัญญา บำรุงราษฎร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 27 ก.พ. 2566
2387
จิรนันท์ ไชยนาค
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 27 ก.พ. 2566
2388
อารยา บำรุงนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2566
2389
ปรางศิลา บุญเพ็ง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2390
ธนพล ประเสริฐสระน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ก.พ. 2566
2391
รัตนวดี โสภาประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2392
วัยรดี จีนหนู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ก.พ. 2566
2393
ภัทรวดี การวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ก.พ. 2566
2394
พรรณิภร สิมมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ก.พ. 2566
2395
กิตติศักดิ์ สมอาสา สมอาสา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ก.พ. 2566
2396
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ก.พ. 2566
2397
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ก.พ. 2566
2398
รัฐณิดา ฉิมพาลี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2399
เพ็ญ​พิชชา คงตระกูล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2400
ณภัทร พลกุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ก.พ. 2566
2401
พรหมเสนา พรหมเสนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ก.พ. 2566
2402
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ก.พ. 2566
2403
ภูรินทร์ ตะสิงห์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 22 ก.พ. 2566
2404
เทพพิทักษ์ สุริสาง
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 22 ก.พ. 2566
2405
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.พ. 2566
2406
ภณิดา เพ็งรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ก.พ. 2566
2407
อารียา แก้วอาษา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 22 ก.พ. 2566
2408
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 ก.พ. 2566
2409
อารยา บำรุงนา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2410
ประทินทิพย์ ปราบหนองบัว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 21 ก.พ. 2566
2411
พรชิตา เสือไพร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 21 ก.พ. 2566
2412
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2413
มาติกา ขันทีท้าว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2414
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2415
รุ่งทิวา โชติจรุง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2416
ปภัสสรา หารสุโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2417
พีรดนต์ กุดโต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 ก.พ. 2566
2418
พรรนิภา อินสุวรรณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ก.พ. 2566
2419
ณัฐชัย มิกรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 21 ก.พ. 2566
2420
จรีพร ซุ้นเจริญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 21 ก.พ. 2566
2421
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 21 ก.พ. 2566
2422
ภัครพงษ์ เหลามี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 20 ก.พ. 2566
2423
อภิญญา ศรีชมชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2424
มนทกานติ เย็นใจ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 20 ก.พ. 2566
2425
สุทธิชัย คำทอน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 ก.พ. 2566
2426
จริญญา สารฤทธิ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2427
ภัทรวดี ซีแพง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2428
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 20 ก.พ. 2566
2429
นางสาวน้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2430
น้ำฝน โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2431
ลลิตา สิทธิกุมาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ก.พ. 2566
2432
ธัญญรัตน์ คุ้มถนอม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 19 ก.พ. 2566
2433
ปวีณา ผิวดี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ก.พ. 2566
2434
มนัสวี ภู่กำจัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2566
2435
พรทิภา จตุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ก.พ. 2566
2436
สุวรรณา กองหล้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ก.พ. 2566
2437
กุลทรัพย์ แก้วสุวรรณ์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 18 ก.พ. 2566
2438
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 18 ก.พ. 2566
2439
พรชิตา หาญโงน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2566
2440
หนึ่งฤทัย สิงห์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ก.พ. 2566
2441
วราภรณ์ โทวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 17 ก.พ. 2566
2442
วราลักษณ์ สิงห์ทา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ก.พ. 2566
2443
พชรมน ธนพรรณวรท
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ก.พ. 2566
2444
จารุเนตร เอกตาแสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 16 ก.พ. 2566
2445
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ก.พ. 2566
2446
ณราธรณ์ คุ้มบัว
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 ก.พ. 2566
2447
จุฑามาศ ฟักป้อม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 15 ก.พ. 2566
2448
พาฤดี ขันเพียแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 ก.พ. 2566
2449
ยุวลักษณ์ นรดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ก.พ. 2566
2450
ดนัยเดช อุตรพรม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 ก.พ. 2566
2451
ณัฐชัย ดวงมูลลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2452
ธาศิณี พันธิอั้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2453
พัชรพร อัมภวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ก.พ. 2566
2454
มะลิวรรณ เข็มสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2455
พาฤดี ขันเพียแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2456
จามิภา ภูอาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2457
กัญชลีกร พรมพา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ก.พ. 2566
2458
มนทะนี ทับบุญลือ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ก.พ. 2566
2459
ณัฐชัย ดวงมูลลี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ก.พ. 2566
2460
พิมเจริญ พงษ์โคกสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ก.พ. 2566
2461
นุชนาถ หมีมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2566
2462
นันธิดา รามพัตร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ก.พ. 2566
2463
นิศาชล ศรีพิทักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ก.พ. 2566
2464
สุพัฒน์ ชูโชติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2566
2465
ไปรยา ภูแก้วนอก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ก.พ. 2566
2466
สุพัฒน์ ชูโชติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ก.พ. 2566
2467
ทิพวรรณ กางนอก
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 11 ก.พ. 2566
2468
กัญญารัตน์ ลาลุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2566
2469
นภาพร บุญใหญ่ บุญใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 10 ก.พ. 2566
2470
กิตติศักดิ์ สมอาสา สมอาสา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ก.พ. 2566
2471
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ก.พ. 2566
2472
อารีวรรณ เนตรทิพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ก.พ. 2566
2473
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2474
พัชรพร อัมภวา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2475
จารุวรรณ พุ่มจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2476
รชนีรมณ์ ภูเลื่อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2477
ณัฐชา ทองเกษ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2478
ธินกร คุ้มกลาง
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ก.พ. 2566
2479
สุปรียา ปานาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2480
ภัทรวดี ไร่ไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ก.พ. 2566
2481
ธีรดนย์ ชาวสพุง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ก.พ. 2566
2482
วิศวะ รัดทิพย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 8 ก.พ. 2566
2483
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ก.พ. 2566
2484
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.พ. 2566
2485
ณิชกานต์ เพียสักขา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ก.พ. 2566
2486
ชนัยชนม์ แก้วละมุล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ก.พ. 2566
2487
ธัญญาวรรณ โต๊ะเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 8 ก.พ. 2566
2488
ณัฐพล แสนคำอุ่น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 7 ก.พ. 2566
2489
ภัทรวดี ไร่ไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2566
2490
ปรียาพร วงษ์รินยอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 7 ก.พ. 2566
2491
กิตติทัต เมินขุนทด
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ก.พ. 2566
2492
ธนกฤต เอ็นดู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 7 ก.พ. 2566
2493
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 7 ก.พ. 2566
2494
ปิยะนันท์ องคะกาศ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 7 ก.พ. 2566
2495
กฤษฎา ธรรมาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2496
ณัฐพงศ์ โพธิ์กมล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2497
อรณภา เร่งร้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6 ก.พ. 2566
2498
ภรดร โสตะกะพันธ์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2499
มงคล กงศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 6 ก.พ. 2566
2500
พยุงศักดิ์ นาเเข็ง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 6 ก.พ. 2566
2501
ลลิตา โพธิ์หะนาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2502
บัณฑิตา สุวรรโณ
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 6 ก.พ. 2566
2503
ศศิวิมล หงษ์ยนต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิต 5 ก.พ. 2566
2504
ภัทรลดา ข่วงทิพย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 5 ก.พ. 2566
2505
รุริญา อินทรชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2566
2506
ธนากร ขำติ๊บ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.พ. 2566
2507
วรรณษา ทองสั
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 5 ก.พ. 2566
2508
จิรัชยา 29
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 5 ก.พ. 2566
2509
เฮืองสวรรค์ นิละปะกะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 ก.พ. 2566
2510
ศิริรัตน์ ชาปัญญา
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 ก.พ. 2566
2511
ภัทรภรณ์ กองเกิด
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2512
อาธิญา นาเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3 ก.พ. 2566
2513
สุพัชชา ตากลม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 3 ก.พ. 2566
2514
พิมลวฎี พิมล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2515
กฤษฎา แก้วพรม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 3 ก.พ. 2566
2516
placeholder="ชื่อจริง"
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2 ก.พ. 2566
2517
กุลนันทน์ คะสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2566
2518
เอมอร กระดานราษฎร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 2 ก.พ. 2566
2519
กฤษติยา กองศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2566
2520
วีรภัทร ศรีนารถ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 1 ก.พ. 2566
2521
ศราวุธ คงบุ่งค้า
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ก.พ. 2566
2522
อนุศราณี สุวรรณศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 1 ก.พ. 2566
2523
สุปรียา ปานาราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2524
ชาลิสา ปัททุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2525
ศุภรัตน์ ผิวเหลือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 31 ม.ค. 2566
2526
รัตนวดี โสภาประทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2527
สิรินยา โถปั้น
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2528
จุฑารัตน์ ชมไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2529
ปวริศา บุญลอย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2530
ธนัชพร ปุ่นนิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2531
อภิญญา เดื่อดิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2532
ณัฐานันท์ เครือเนตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2533
นัฐกาญจน์ หอมสมบัติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2534
อนุชา โคตรนารินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2535
อภิญญา เดื่อดิน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2536
เบญประชา ทองขาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2537
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2538
ปรียดา ดีพรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2539
ปิยะวัฒน์ จันพิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2540
จารุวรรณ บุตรตาสี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 31 ม.ค. 2566
2541
กนกวรรณ บุพโต
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2542
พิมพ์ชนก เจริญ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2543
อัฉราพร ศรีสวย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2544
กรวิภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2545
อาภัสรา สารพะยาว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2546
วิไลลักษณ์ แสนบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2547
วนัชพร ภูสมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2548
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2549
นางสาวอัจฉริยา ไปบน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2550
ภรธิภา ตะนนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2551
ลักขณา แก้วแก่นคูณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2552
อภิสิทธิ์ อาสนะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2553
กรวิภา พูลทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2554
จิรายุส ศรีพาเฮือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 30 ม.ค. 2566
2555
สุดารัตน์ แพงโน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 30 ม.ค. 2566
2556
วชิรญาณ์ ประทุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 30 ม.ค. 2566
2557
จุฬาลักษณ์ ไขแสงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2558
จิรภัทร ศรีเสมอสกุล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2559
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2560
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2561
จารุเนตร เอกตาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2562
กุศลิน อรรคฮาดศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2563
ฐานิดา ลิมปโนภาส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2564
พชรดนย์ นาชัยเวียง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 29 ม.ค. 2566
2565
จิตราพร แสนมี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2566
พกาวรรณ ราศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2567
ดารณี กุลชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 29 ม.ค. 2566
2568
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 29 ม.ค. 2566
2569
อารยา สีหาไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2570
กุลพัชร สันโดษ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 ม.ค. 2566
2571
สุพรรษา มณีภักดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2572
ชุติพร ทองสุด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2573
อรวี สังกะคำ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 28 ม.ค. 2566
2574
นริศา มาโยธา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2575
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2576
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2577
กุลธิดา เนตชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2578
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2579
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2580
วิชญาดา หลักคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 28 ม.ค. 2566
2581
ฐิตาภรณ์ นิกรสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2566
2582
อัจฉริยา ไปบน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 28 ม.ค. 2566
2583
จุลจักร เติมกายา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2584
ปภาพรรณ ทนนาดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2585
ณัฐวรา แสงใส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2586
ภัทรธิดา จันทร์ดี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 27 ม.ค. 2566
2587
ธัญญารัตน์ จันทะคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2588
อาริยา กาสา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2589
กิจศิวะ จูมวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 27 ม.ค. 2566
2590
อรวรรณ วดีศิริศักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2591
พรสุดา เหล่าวงษ์โคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2592
ชุตินันท์ วัฒนะคันธาร์พันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2593
วิรดา อารีเอื้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 27 ม.ค. 2566
2594
นิตยา ร้ตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 26 ม.ค. 2566
2595
นิตยา รัตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 ม.ค. 2566
2596
ชุติมา ซ้ายเขียว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 26 ม.ค. 2566
2597
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2598
อัครินทร์ นิมิตร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 26 ม.ค. 2566
2599
พรรณภา โยวะผุย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2600
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 26 ม.ค. 2566
2601
วิริยา ชื่นชม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2602
ณัฐญาดา จันทะวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2603
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2604
นิตยา รัตสวนจิต
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 26 ม.ค. 2566
2605
ณัฐริกา วิชัยวงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 26 ม.ค. 2566
2606
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2607
รัศมินท์ มหาวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2608
ปภาวรินท์ ศรีชาทุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2609
จิราวรรณ เกยสันเทียะ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2610
ศศิธร ฝ่ายอุปปละ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2611
กุศลิน อรรคฮาดศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2612
ช่อผกา ทองดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2613
ศักดิ์สิทธิ์ อินปะคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2614
พรทิภา จตุเทน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2615
ธันยพร ภูมิคอนสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2616
นายยศพล หรัญรัตน์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2617
ธันวราช แม่น้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2618
นางสาว พัชริดา เทศเสนา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 25 ม.ค. 2566
2619
กนกพร หนองทุ่ม
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2620
ณัฐวุฒิ สายทอง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 25 ม.ค. 2566
2621
ปนิศรา ฟูกทรัพย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2622
ปรียากานต์ มลิกรอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 25 ม.ค. 2566
2623
ชัชฎาภร์ เบ็ญจศิล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2624
กนกพร ประทุมซ้าย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2625
วรางคณา คำแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 25 ม.ค. 2566
2626
ชนิษฎา โยธายุทธ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2627
กฤษติยา กองศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2628
อำพร พาป้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2629
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2630
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2631
ภัทรวดี บุตรวงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 24 ม.ค. 2566
2632
คณิศร ทมานนท์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2633
บัวชมพู อัศวภูมิ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2634
อรปรียา ศรีประไหม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2635
ทัศนา ชื่นบุญเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2636
วริศรา สีไสว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2637
ธีรวัฒน์ คะอังกุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2638
วิภาดา สาระทัศนานันท์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการ สุขภาพ (M.Ph.) 24 ม.ค. 2566
2639
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2640
อรินทร์ญภรณ์ พรมตู้
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2641
อำพร พาป้อ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2642
พงษ์สิทธิ์ เพ็ชอ้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 24 ม.ค. 2566
2643
ศศิธร ชินโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 24 ม.ค. 2566
2644
วรณัน ต่วนกระโทก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2645
วิภา แดนสามสวน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 23 ม.ค. 2566
2646
กุลจิรา แหวนหล่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2647
นฤมล สุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2648
กัญญาพัชร ข้อยุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ม.ค. 2566
2649
อภิญญา โพธิ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2650
ริลนภา เพ็งขาเม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 23 ม.ค. 2566
2651
นาย คฤหาสน์ โบราณมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2652
จิรายุส ศรีพาเฮือง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 23 ม.ค. 2566
2653
สุดารัตน์ แพงโน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2654
กุลธิดา ชุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2655
สิริลักษณ์ จำปาเป้า
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2656
ภัทรวรินทร์ ประพาศพงค์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 23 ม.ค. 2566
2657
กุลธิดา ชุมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2658
กุลธิดา ชุมพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2659
จารุวรรณ พุ่มจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 23 ม.ค. 2566
2660
เปรมณิกา สุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 23 ม.ค. 2566
2661
ชิดชนก โพธิ์จันทร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 22 ม.ค. 2566
2662
รุลิญา โพสุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ม.ค. 2566
2663
มนัสวี ศรีมันตะ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2664
สุดารัตน์ ราชโคตร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2665
ศิริพร สามารถงาน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2666
จิราภรณ์ บุญตาสุทธิ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2667
จิรอาภา สอนคำแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2566
2668
รุลิญา โพสุการ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2669
ปรียาภัทร รุ่งเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2670
อริยาลัทธา เกษจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2671
สิโรชา ชำนาญหมู่
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2672
จิตรัตน์ดา อินทร์กุล
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 22 ม.ค. 2566
2673
จุฬารัตน์ นิลบรรพต
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 22 ม.ค. 2566
2674
ตะวันฉาย วันนา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 22 ม.ค. 2566
2675
สิทธิพร แก้วจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2676
ทิพวรรณ กุดทิง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2677
อารีรัตน์ ซ้ายหนองขาม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2678
พิชญ์สุดา สมอเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2679
จิรวัฒน์ สุขนาค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2680
สุพรรษา ศรีบุญเรือง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2681
กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 21 ม.ค. 2566
2682
ธิญาดา ตาสาโรจน์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2683
รัญธิดา ไชยสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2684
ศิริภัทราภา คุณมาศ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 21 ม.ค. 2566
2685
สิริยากรณ์ ภูโถถ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 21 ม.ค. 2566
2686
ธันยุรีย์ แพงคำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 ม.ค. 2566
2687
ดนยา บุญชู
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 21 ม.ค. 2566
2688
สุกัญญา หงษ์ทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2689
ปณิดา อาจสามารถ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2690
สิริยากรณ์ ภูโถถ้ำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2691
พิชญ์สุดา สมอเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2692
ชาลิสา ปัททุม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2693
ชนิสร อุตหัต
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2694
มนัสภร ถินแดง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2695
จิราภรณ์ สีลาโชติ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ม.ค. 2566
2696
วริศรา น้อยศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ครู 4 ปี) 20 ม.ค. 2566
2697
ชิษณุพงศ์ ศรีเมืองบุญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.) 20 ม.ค. 2566
2698
ศศิธร ยศไกร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2699
กุลสตรี พวงจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2700
อริศรา อายุพัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2701
วนัชพร ภูสมศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 20 ม.ค. 2566
2702
ทิชากร ขุนทอง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 20 ม.ค. 2566
2703
อริยาพร กาวิจันทร์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 19 ม.ค. 2566
2704
มาริสา ทินพา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2705
ธนิษฐา รังษา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2706
ฐาปกรณ์ ทองงามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2707
อรณภา เร่งร้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2708
ธันย์ชนก ราษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2709
นางสาวปลายนภา ภูผานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2710
นางสาวปลายนภา ภูผานี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2711
ปาริตา เอกตาแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2712
ชินภัทร์ หาไชย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 19 ม.ค. 2566
2713
อรุณฉาย บรรภาษี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2714
กิติยาภรณ์ มอม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 19 ม.ค. 2566
2715
ศศิธร สีบ้านบาก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2716
ศรีสุดา โสรมรรค
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 19 ม.ค. 2566
2717
นิภาพร โหว่สงคราม
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ม.ค. 2566
2718
นางสาว ภาวิณี ธีไธสง
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 19 ม.ค. 2566
2719
เนตรชนก แก้ววัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2720
นูรุลฮุดา เปาะมิง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2721
นิรดา ไชยคำนวน
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2566
2722
สิริมา ไชยโพธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2723
วริศรา แดงดี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2724
ปิยวัฒน์ คันธสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2725
สุธาสินี จูมวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2726
ณัชชา ปัสสามาลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 18 ม.ค. 2566
2727
สุธาสินี จูมวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2728
ประภาสิริ สินแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2729
ชลธิดา ตามบุญ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2730
จีรวรรณ ระดาสาร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 18 ม.ค. 2566
2731
อัจฉราภรณ์ สันดอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 18 ม.ค. 2566
2732
นายอนุชิต จันทร์ชะฎา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17 ม.ค. 2566
2733
จิราพัชร กันยาสาย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2734
กนกรัตน์ ถิ่นไผ่บูลย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2735
เพชร คำแก่นแก้ว
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 17 ม.ค. 2566
2736
สุจิตรา ทำขุรู
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2737
เชษฐ์ธิดา พิมพ์ศรี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2738
นัฐพร ประวะเสนัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2739
จารุวรรณ สำราญใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2740
วรารัตน์ โคตมี
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 17 ม.ค. 2566
2741
ลลนา ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2742
วรรณวิสา อุปรีย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2743
กัญญาพัชร ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2744
ฟ้าริดา ยิ่งชื่น
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2745
ภัคจิรา หอมจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 17 ม.ค. 2566
2746
ฐิติยาภรณ์ เรืองอุไร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2747
จารุวรรณ มาตรจินดา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2748
สุภาภรณ์ ละอองเอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2749
จิรภิญญา บุตรแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2750
พลอยชมภู ปิดตาทะเส
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 16 ม.ค. 2566
2751
นิติกาน ชัยลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2752
พรพรรณ พรหมภักดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 16 ม.ค. 2566
2753
ชลระนา ชื่นใจ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2754
มนต์นภา คำฝอย
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2755
บุณยาพร ระลาคี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2756
ภัทรพล ศรีอินทร์ ศรีอินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2757
ศิริวรรณ ธรรมมา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล 15 ม.ค. 2566
2758
พลอยไพลิน ธรรมกันมา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2759
รสสุคนธ์ เหลือมพล
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2760
กมลพรรณ ชมประเสริฐ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2761
มนัสนันท์ ศรีหะจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 15 ม.ค. 2566
2762
นัทธมน งามขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2763
ลลนา ดอกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2764
ธิดารัตน์ มะริรส
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2765
พัชรินทร์ โทแจ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2766
ศิรภัสสร บรรจง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2767
อัญญา ภูผาลินิน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2768
อธิชา คงแง่ง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2769
วราไพร อรุณวัน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2770
จิราภรณ์ แสงศิลา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2771
กติยา แก้วมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2772
กานต์ธิดา สุวรรณราช
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 15 ม.ค. 2566
2773
อัญชลี เฉลิมแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 14 ม.ค. 2566
2774
พณัชกรณ์ พิลาออน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
2775
พรนัชชา นะที
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 14 ม.ค. 2566
2776
พรปวีณ์ ปาปะเก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 14 ม.ค. 2566
2777
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 14 ม.ค. 2566
2778
สิทธิพร แก้วจันทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2779
ประภาสิริ สินแสง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2780
วรรณนิษา รักอักษร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2781
จินตนา ปทุมเพ็ชร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 13 ม.ค. 2566
2782
ปภัสสรณ์ ยางก้อน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2783
ชลธิชา ตุไตลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ม.ค. 2566
2784
ยุพาภรณ์ บุญทา
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 13 ม.ค. 2566
2785
นิจวิภา นามบุญลือ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 ม.ค. 2566
2786
ธนาคาร กัณเรศ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 13 ม.ค. 2566
2787
จารุวรรณ พลเยี่ยม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2788
กวิสรา ศรีพุทธา
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2789
เอกรัฐภูมิ เพ็งแจ่ม
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2790
อนิสา นามบุดดี
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2791
สุดารัตน์ จันทะบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการจัดการสุขภาพ 12 ม.ค. 2566
2792
สาธิตา ยิ้มแย้ม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2793
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2794
วนิดา สารวงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2795
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2796
ญาดา ปัจจัยโก
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 12 ม.ค. 2566
2797
วริศรา เทพอินทร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2798
สงกรานต์ อินต๊ะแก้ว
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2799
วรัญญา เตินเตียน
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 12 ม.ค. 2566
2800
พิชญาภัค นนทมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2801
ฉัตรมงคล เรืองวานิช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 ม.ค. 2566
2802
พิชญาภัค นนทมาตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 12 ม.ค. 2566
2803
หทัยรัตน์ คลังเกตุ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2804
น.ส.สุชานุช จงรัตนอำไพ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2805
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2566
2806
ภัณฑิรา กระฉอดนอก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2807
สุพัตรา สุวรรณศรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 11 ม.ค. 2566
2808
น้ำฝ โสภาพร
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2566
2809
พัชรพล ปัญญาจา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 11 ม.ค. 2566
2810
เนตรชนก แก้ววัง
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 11 ม.ค. 2566
2811
ณัฐริวรรณ สดสุชาติ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 10 ม.ค. 2566
2812
พรธิตา บุญยืน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2813
วชิรญาณ์ ศรีสันต์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 10 ม.ค. 2566
2814
ธันวราช แม่น้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ม.ค. 2566
2815
ณิชกุล บุญชู
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2816
กรรณิการ์ บุริขำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2817
ปิยวัฒน์ คันธสอน
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2818
วิลัยวรรณ วงษอินทร์จันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 10 ม.ค. 2566
2819
ธนกฤต ดีหลั
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2566
2820
ณัชชา ปัสสามาลา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 10 ม.ค. 2566
2821
จารุวรรณ ลานวิชัย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 10 ม.ค. 2566
2822
ฟ้าสาง สวัสดิ์รัก
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 10 ม.ค. 2566
2823
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2824
ชลพินทุ์ อนุภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2566
2825
ภัณฑิรา น้อมถวาย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2566
2826
ชาลิสา ทองน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2827
รัชชานนท์ ทุมวงค์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 9 ม.ค. 2566
2828
อักษรธิดา วงษ์ธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2829
ศศิประภา สายกุมาร
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ม.ค. 2566
2830
ชลธิชา วังคีรี
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (ครู 4 ปี) 9 ม.ค. 2566
2831
นางสาววิชญาดา หลักคำ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2832
สุชาริณี สีดาน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2833
มุธิตา คำภูเวียง
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 9 ม.ค. 2566
2834
พรชิตา เสือไพร
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9 ม.ค. 2566
2835
ศักรินทร์ เยี่ยมศิริ
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2836
ศิริยากรณ์ สีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2837
ศิริยากรณ์ สีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2838
ยุทธนีย์ ยอดพุทธ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ม.ค. 2566
2839
นายอดินันท์ หงษ์โพธิ์ไชย
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2840
วรัญญา จันทร์โสม
คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 8 ม.ค. 2566
2841
ธีรนาฐ มาตรา
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา 8 ม.ค. 2566
2842
อรปรียา ปลื้มกมล
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2843
วัชรา เทือกภูเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์ 8 ม.ค. 2566
2844
วิลัยพร สงบแท้